Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O UPLATI SREDSTAVA U PRORAČUN FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE GOSPODARSKIH DRUŠTAVA PREMA KOJIMA OVLASTI I OBVEZE PO OSNOVU DRŽAVNOG KAPITALA VRŠE ORGANI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

I

Obavezuje se JP BH Telecom Sarajevo da izvrši akontativnu uplatu dijela dobiti za 2002. godinu u iznosu od 35.000.000,00 KM na račun za prikupljanje javnih prihoda Proračuna Federacije.

II

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo finansija i JP BH Telecom Sarajevo.

IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 264/02
28. lipnja/juna 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.