Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94 i 8/95) i člana 18. Zakona o vanjskom dugu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 41/98), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA PRIHVATANJE KREDITA MEĐUNARODNE ASOCIJACIJE ZA RAZVITAK (IDA) ZA PROJEKT "UPRAVLJANJE ČVRSTIM OTPADOM"

I

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada Federacije) prihvata Projekt "Upravaljanje čvrstim otpadom" koji će se finansirati iz sredstava kredita Međunarodne asocijacije za razvitak (IDA) ( u daljem tekstu: Asocijacija) u iznosu od 14,300.000 Specijalnih prava vučenja (četrnaestmilionatristohiljada SDR)
od čega se 9,533.333 Specijalnih prava vučenja (devetmilionapetstotridesettrihiljadetristotridesettri SDR) odnosi na Federaciju Bosne i Hercegovine ( u daljem tekstu: Federacija).

II

Vlada Federacije potvrđuje da je dokumentacija parafirana tokom pregovora prihvatljiva za Federaciju, a posebno:
- Sporazum o razvojnom kreditu između Bosne i Hercegovine i Asocijacije i
- Projektni sporazum između Federacije i Asocijacije.

III

U cilju realizacije projekta iz tačke I ove odluke, Vlada Federacije podnijeće Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine na odobrenje prijedlog kreditnog zaduženja u iznosu od 9.533.333 Specijalnih vučenja (devetmilionapetstotridesettrihiljadetristotridesettri SDR).

IV

Za potpisivanje Projektnog sporazumaza Projekt "Upravljanje čvrstim otpadom" između Federacije i Asocijacije ovlašćuje se Predsjednik Federacije.

V

Za realizaciuju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija i Federalno ministarstvo prostornog uređenja i okoliša, svako iz svoje nadležnosti.

VI

Ova odluka stupa na snagu danaom objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 263/02
13. juna 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.