Temeljem članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94 i 8/95) i članka 18. Zakona o vanjskom dugu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 41/98), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PRIHVATANJE KREDITA MEĐUNARODNE ASOCIJACIJE ZA RAZVITAK (IDA) ZA PROJEKT "UPRAVLJANJE ČVRSTIM OTPADOM"

I

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije) prihvata Projekt "Upravaljanje čvrstim otpadom" koji će se financirati iz sredstava kredita Međunarodne asocijacije za razvitak (IDA) ( u daljnjem tekstu: Asocijacija) u iznosu od 14,300.000 Specijalnih prava vučenja (četrnaestmilionatristotisuća SDR)
od čega se 9,533.333 Specijalnih prava vučenja (devetmilionapetstotridesettritisućetristotridesettri SDR) odnosi na Federaciju Bosne i Hercegovine ( u daljem tekstu: Federacija).

II

Vlada Federacije potvrđuje da je dokumentacija parafirana tijekom pregovora prihvatljiva za Federaciju, a posebice:
- Sporazum o razvojnom kreditu između Bosne i Hercegovine i Asocijacije i
- Projektni sporazum između Federacije i Asocijacije.

III

U cilju realizacije projekta iz točke I ove odluke, Vlada Federacije podnijet će Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine na odobrenje prijedlog kreditnog zaduženja u iznosu od 9.533.333 Specijalnih vučenja (devetmilionapetstotridesettritisućetristotridesettri SDR).

IV

Za potpisivanje Projektnog sporazumaza Projekt "Upravljanje čvrstim otpadom" između Federacije i Asocijacije ovlašćuje se Predsjednik Federacije.

V

Za realizaciuju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo prostornog uređenja i okoliša, svatko iz svoje nadležnosti.

VI

Ova odluka stupa na snagu danaom objave u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 263/02
13. lipnja 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.