Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU PCU OBRAZOVANJE ZA SUFINANSIRANJE "RAZVOJNOG PROJEKTA OBRAZOVANJA" U DRUGOM TROMJESEČJU 2002. GODINE


I

Iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02) odobrava se izdvajanje sredstava u iznosu od 71.733 KM
Federalnom ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta - Federalnom ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i športa, PCU Obrazovanje "Razvojnog projekta obrazovanja" u drugom tromjesečju 2002. godine.

II

Sredstva iz tačke I ove odluke će se isplatiti sa pozicije "Učešće Vlade u projektima rekonstrukcije koje finansira međunarodna zajednica" iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu.


III


Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo finansija-Federalno ministarstvo financija, Federalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta - Federalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i športa i Vlada Federacije BiH , svako u okviru svoje nadležnosti.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 262/02
13. juna 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.