Na temelju članka 32. Zakona o proračunima-budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98) i članka 17. stavak 1. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU CARINSKOJ UPRAVI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

I

Iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02) odobrava se izdvajanje sredstava u iznosu od 265.200 KM Carinskoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine za polaganje stručnog-upravnog ispita 663 zaposlenika.

II

Sredstva iz točke I ove odluke će biti isplaćena sa pozicije "Tekuća pričuva Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu.


III


Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija i Carinska uprava Federacije Bosne i Hercegovine, svako u okviru svoje nadležnosti.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 259/02
13. lipnja 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.