ZAKON
O PRAVNOJ POMOĆI I SLUŽBENOJ SARADNJI U KRIVIČNIM STVARIMA IZMEĐU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, REPUBLIKE SRPSKE I BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.
Predmet zakona

Ovim zakonom uređuje se ostvarivanje pravne pomoći i službene saradnje u krivičnim stvarima između Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta i priznaju se na uzajamnoj osnovi odluke njihovih sudova i organa za provođenje zakona u tim stvarima.


Član 2.
Definicije


1)Isključivo u smislu ovog zakona, pod pojmom "pravna pomoć" smatra se uzajamna pomoć sudova. Pod pojmom "službena saradnja" smatra se uzajamna saradnja organa za provođenje zakona, saradnja između sudova i organa za provođenje zakona, te saradnja između sudova odnosno organa za provođenje zakona i drugih organa vlasti.

2)U smilu ovog zakona, pojam "sud" podrazumijeva takođe sudove za prekršaje, a pojam "krivične stvari" podrazumijeva takođe prekršajne stvari dok "krivični postupak" podrazumijeva takođe prekršajni postupak u sudovima za prekršaje.

3)U smislu ovog zakona pod pojmom "organi za provođenje zakona" smatraju se:

- tužilaštva,
- finansijska policija,
- službe policije,
- istražni organi poreske i carinske uprave, u mjeri u kojoj preduzimaju krivične istražne radnje
u okviru svojih nadležnosti,
- državna granična služba, u mjeri u kojoj preduzima krivične istražne radnje u okviru svojih
nadležnosti,

4) Vijeće ministara Bosne i Hercegovine može podzakonskim aktom odrediti dodatne organe da djeluju kao organi za provođenje zakona u smislu ovog zakona.


Član 3.
Valjanost odluka

Nalozi, odluke i presude sudova u krivičnim stvarima doneseni dana 20. maja 1998. godine i nakon toga, važeći su na teritoriji Bosne i Hercegovine i mogu se izvršavati bez dodatnog potvrđivanja ili priznavanja.

Nalozi i odluke organa za provođenje zakona entiteta i Brčko Distrikta, uključujući i naloge za hapšenje izdate dana 20 maja 2002. godine i nakon toga, važeći su u cijeloj Bosni i Hercegovini i po njima se može postupati na zahtjev bez dodatnog potvrđivanja ili priznanja.


Član 4.
Pravna pomoć i saradnja između organa

1)Sudovi u svakom od entiteta i u Brčko Distriktu pružaju uzajamnu pravnu pomoć u krivičnim stvarima.

2)Svaki organ za provođenje zakona ili drugi organ vlasti entiteta i Brčko Distrikta ostvaruje službenu saradnju na zahtjeve sudova ili organa za provođenje zakona iz bilo kojeg dijela Bosne i Hercegovine.

3)Organi za provođenje zakona na teritoriji Bosne i Hercegovine uzajamno dostavljaju podatke za koje smatraju da su neophodni ili olakšavaju istragu. Službeni zahtjev nije preduvjet za dostavljanje podataka.

4)Zakon koji je na snazi u mjestu u kojem se pruža pravna pomoć ili službena saradnja primjenjuje se kod pružanja takve pomoći ili saradnje.


Član 5.
Postupak

1)Zahtjevi za pravnu pomoć u stavu 1. člana 4. ovog zakona upućuju se neposredno od jednog prema drugom sudu.

2)Zahtjevi za službenu saradnju u stavu 2. člana 4. upućuju se neposredno od suda ili organa za provođenje zakona koji podnose zahtjev, prema organu za provođenje zakona ili organu vlasti od kojih se saradnja zahtijeva.

3)Zahtjevi za pravnu pomoć ili službenu saradnju mogu se podnijeti usmeno, u pismenoj formi ili telefonom. Organ od kojeg je pomoć ili saradnja zatražena ima pravo zatražiti primjerak faksimila odgovarajućeg naloga, odluke ili presude. Primjerak takvog naloga, odluke ili presude mora se uvijek obezbijediti ukoliko njihovo izvršenje ima neposredan uticaj na prava osobe.

4)Zahtjevi za pravnu pomoć ili službenu saradnju te odgovori na te zahtjeve mogu se sastaviti na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini.

5)Zahtjevi za pravnu pomoć ili službenu saradnju mogu se odbiti samo ako bi ispunjenje tih zahtjeva bilo u suprotnosti sa zakonom koji je na snazi u mjestu potrebnog ispunjenja zahtjeva. Zahtjev za pravnu pomoć ili službenu saradnju ne može se odbiti usljed nepostojanja nadležnosti organa kome se zahtjev podnosi. Ako organ kome se zahtjev podnosi nema odgovarajuću nadležnost za pružanje tražene pomoći ili saradnje, isti odmah proslijeđuje zahtjev nadležnom organu.

6)Zahtjevi za pravnu pomoć ili službenu saradnju obrađuju se bez odgađanja i tražena dokumentacija se odmah dostavlja organu koji zahtijeva pomoć ili saradnju.

7)Službenici organa koji podnosi zahtjev imaju pravo biti prisutni prilikom realizacije zahtjeva od strane organa kojem se zahtjev podnosi.

8)Pružanje usluga pravne pomoći i službene saradnje je besplatno.

Član 6.
Hapšenje i premještanje

1)Ukoliko sud ili organ za provođenje zakona naredi ili zahtijeva hapšenje odnosno premještanje osumnjičenog, optuženog ili svjedoka iz jednog entiteta ili Brčko Distrikta u drugi s ciljem ispitivanja, pritvaranja ili izvršenja kazne, nadležni organ u entitetu od kojeg se navedeni oblik pomoći ili saradnje traži odnosno u Brčko Distriktu, preduzima hapšenje ili naknadno prebacivanje u nadležnost organa koji je zahtjev podnio. Ovo se obavlja neposredno na zahtjev, u skladu sa čl. 5. st. 1.do 8. i dodatni nalog ili zahtjev entiteta kojem je zahtjev podnesen odnosno Brčko Distrikta nije potreban.

2)Ako je osumnjičeni ili optuženi uhapšen odnosno premješten u skladu sa stavom l. ovog člana u svrhu ispitivanja ili istražnog pritvora, organ koji je zatražio pomoć ili saradnju mora osobu vratiti odmah po prestanku ispitivanja ili istražnog pritvora u mjesto iz kojeg je bila premještena.

3)Zatraženi premještaj se odgađa ukoliko je prisustvo osobe koja se smatra osumnjičenom, optuženom ili svjedokom neophodno u krivičnom postupku u entitetu kojem je zahtjev podnesen, odnosno u Brčko Distriktu.


Član 7.
Osobe u pritvoru

1)Ukoliko je osoba u pritvoru pozvana da se pojavi u svojstvu optuženog, sudskog vještaka ili svjedoka odnosno s ciljem suočenja svjedoka u krivičnom postupku u drugom entitetu odnosno Brčko Distriktu, ta osoba privremeno se premješta u nadležnost organa koji je zahtjev podnio.

2)Organ kojem se zahtjev podnosi može utvrditi rok za povrat date osobe iz stava 1. ovog člana i može utvrditi način na koji će se povrat izvršiti. Organ koji je zahtjev podnio mora postupati u skladu sa ovim uvjetima.
3)Organ koji zahtjve podnoso također mora osigurati zadržavanje premještene osobe u pritvoru za vrijeme boravka u tom entitetu odnosni Brčko Distriktu. Osoba se mora osloboditi ukoliko period zadržavanja u pritvoru istekne dok se osoba još uvijek nalazi u području entiteta koji je zahtjev podnio odnosno Brčko Distriktu.

Član 8.
Hitnost

1) U slučajevima potjere za počiniocima i pljenidbe dokaznog materijala , organi za provođenje zakona entiteta i Brčko Distrikta imaju pravo na preduzimanje neophodnih radnji na teritoriji drugih entiteta i Brčko Distrikta, uključujući upotrebu sredstava prinude te upotrebu oružja, bez saglasnosti datog entiteta odnosno Brčko distrikta.ž
2) U slučaju preduzimanja radnji na osnovu stava 1., odmah se obavještavaju nadležni organ i organ nadležan za gonjenje u entitetu, odnosno Brčko Distriktu, na čijoj teritoriji se radnje preduzimaju. Dokumentacija koja se odnosi na predmet i pomoću koje se pruža objašnjenje o stanju hitnosti mora im se također odmah dostaviti.
3) Dokumentacija iz stava 2. Člana 8. Vraća se entitetu odnosno Brčko Distriktu koji je radnje preduzeo. Povrat dokumentacije može se odbiti isključivo u slučaju kada se radnjom krši zakon entiteta odnosno zakon Brčko Distirkta. U takvom sluačju odmah se obavezno obavještava entitet koji je zahtjev podniop odnosno Brčko Distrikt.
4)Zakon koji je na snazi u mjestu odvijanja potjere i pljenidbe dokaza primjenjuje se na radnje preduzete na osnovu stava 1. Ovog člana.

Član 9.
Rješavanje sporova

U slučajevima odbijanja zahtjeva za pravnu pomoć ili službenu saradnju na osnovu člana 5. stava 5., predmet rješava Sud Bosne i Hercegovine .

Član 10.
Završna odredba

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 185/02
20. maja 2002. godine
Sarajevo

Visoki predstavnik
Wolfgang Petritsch, s.r.