Z A K O N
O POSREDOVANJU U ZAPOSLJAVANJU I SOCIJALNOJ SIGURNOSTI NEZAPOSLENIH OSOBA


I - OSNOVNE ODREDBE


Clan 1.


1. Ovim zakonom uredjuju se prava i obaveze Federacije Bosne i Hercegovine
(u daljem tekstu: Federacija) u utvrdjivanju i provodjenju ukupnih mjera
kojima se pospjesuju i unapredjuju uvjeti za zaposljavanje, osnovni principi u
posredovanju za zaposljavanje, materijalna i socijalna sigurnost nezaposlenih
osoba za vrijeme privremene nezaposlenosti, osnivanje, organizacija i rad
Federalnog zavoda za zaposljavanje (u daljem tekstu: Federalni zavod),
javnih sluzbi za zaposljavanje kantona (u daljem tekstu: sluzba za
zaposljavanje), finansiranje ukupne djelatnosti zaposljavanja i druga pitanja,
postujuci nadleznosti kantona i njihove razlicitosti.
2. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada FBiH)
nadlezna je donijeti blize propise za uredjivanje pitanja iz stava 1.
ovoga clana, u skladu sa ovim zakonom.


Clan 2.


Nijedna osoba na osnovu ovog zakona ne moze biti stavljena u nepovoljan polozaj zbog: rase, boje koze, spola, jezika, vjere, politickog ili drugog
misljenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla, imovnog stanja, rodjenja ili
kakve druge okolnosti, clanstva ili neclanstva u politickoj stranci, ili clanstva
u sindikatu, ili tjelesnih i dusevnih poteskoca.


Clan 3.


1.Nezaposlenom osobom,u smislu ovog zakona, smatra se osoba koja:
a) nije zaposlena,
b) je sposoban za rad;
c) se moze zaposliti prema propisima o radu;
d) aktivno trazi zaposlenje;
e) je evidentirana u sluzbi za zaposljavanje kao trazilac zaposlenja;
f) ne obavlja samostalnu profesionalnu i ekonomsku djelatnost;
g) nije redovan ucenik, redovan student ili penzioner.


II - ORGANIZACIJA I RAD FEDERALNOG ZAVODA
I SLUZBI ZA ZAPOSLJAVANJE


Clan 4.


1. Radi zadovoljavanja potreba u oblasti zaposljavanja, te pracenja kretanja
na trzistu rada, u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima, osniva se
Federalni zavod.
2. Federalni zavod je javna ustanova.
3. Na osnivanje, registraciju, djelatnost, prestanak rada i druga pitanja koja
se odnose na rad Federalnog zavoda, primjenjuju se propisi o ustanovama,
ako ovim zakonom nije drukcije odredjeno.
4. Rad Federalnog zavoda je javan.
5. Federalni zavod je pravna osoba sa sjedistem u Sarajevu.


Clan 5.


1. Federalni zavod je nadlezan da:
a) prati i predlaze mjere za unapredjenje zaposljavanja i socijalne
sigurnosti nezaposlenih osoba;
b) prati i osigurava provodjenje utvrdjene politike i mjera u oblasti rada
i zaposljavnja na teritoriji Federacije i o tome obavjestava nadlezna
tijela Federacije;
c) upravlja sredstvima za osiguranje materijalne sigurnosti za vrijeme
nezaposlenosti, u skladu sa ovim zakonom;
d) prati, uskladjuje i koordinira rad sluzbi za zaposljavanje na provodjenju
utvrdjene politike i mjera u oblasti zaposljavanja i socijalne sigurnosti osoba iz nadleznosti Federacije;
e) prati i predlaze mjere za unapredjenje zaposljavanja invalidnih osoba i
njihovu profesionalnu rehabilitaciju i osigurava ispunjavanje uvjeta za
njihovo zaposljavanje u saradnji sa sluzbama za zaposljavanje;
f) pruza pomoc u realiziranju programa profesionalne orijentacije, obuke
i prekvalifikacije za nezaposlene osobe i njihovo ponovno zaposljavanje
na odgovarajucim poslovima;
g) objedinjuje i vodi zbirne evidencije u oblasti rada i zaposljavanja od
interesa za Federaciju i predlaze mjere i potrebna sredstva za razvoj
i funkcioniranje jedinstvenog informacionog sistema u ovoj oblasti;
h) prati provodjenje medjunarodnih ugovora i sporazuma iz oblasti rada
i zaposljavanja koji se odnose na Federaciju;
i) predstavlja sluzbe za zaposljavanje u odnosima s organima i sluzbama
Bosne i Hecegovine, Federacije i Republike Srpske;
j) odobrava zaposljavanje stranih drzavljana i osoba bez drzavljanstva na
prijedlog sluzbe za zaposljavanje, u skladu sa Zakonom o zaposljavanju
stranaca (''Sluzbene novine Federacije BiH'', broj 8/99);
k) prati i poduzima mjere za stvaranje uvjeta za povratak gradjana
Federacije sa privremenog rada u inozemstvu i njihovo radno angaziranje;
l) obavlja i druge poslove utvrdjene zakonom, statutom i aktima Federalnog
zavoda i konvencijama i preporukama MOR-a koje se odnose na oblast
rada, zaposljavanja i socijalne politike;
m) podnosi Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine godisnji izvjestaj
o radu i
n) podnosi objedinjene godisnje finansijske planove Federalnog zavoda
i sluzbi za zaposljavanje federalnom ministru nadleznom za poslove
rada (u daljem tekstu: federalno ministarstvo), u skladu sa Zakonom o budzetima Federacije Bosne i Hercegovine (''Sluzbene novine
Federacije BiH'', broj 20/98).


Clan 6.


1. Organizacija i nacin rada Federalnog zavoda utvrdjuje se statutom i drugim
aktima Federalnog zavoda, u skladu sa opvim zakonom.
2. Federalni zavod podlijeze periodicnoj vanjskoj i unutrasnjoj reviziji, u skladu
sa zakonom.
3. Vlada FBiH daje saglasnost na statut i program rada Federalnog zavoda.


Clan 7.


Federalni zavod saradjuje sa sluzbama za zaposljavanje, kantonalnim tijelima nadleznim za rad i zaposljavanje u izradi i realizaciji okvirnih programa zaposljavanja od interesa za Federaciju.


Clan 8.


1. Kantoni su nadlezni za osnivanje, rad, prestanak rada i druga pitanja
koja se odnose na rad sluzbi za zaposljavanje, ako ovim zakonom nije
drukcije utvrdjeno.
2. Organizacija sluzbi za zaposljavanje, iz stava 1. ovog clana utvrdjuje se
statutom i drugim aktima sluzbe za zaposljavanje, u skladu sa ovim zakonom
i propisima kantona.
3. Vlada kantona daje saglasnost na statut i druga akta sluzbi za zaposljavanje
kojima se uredjuju pitanja iz stava 2. ovog clana.
4. Sluzbe za uposljavanje iz stava 1. ovog clana, mjerodavne su za:

a) utvrdjivanje prava osobama za slucaj nezaposlenosti, u skladu sa ovim
zakonom;
b) provodjenje programa profesionalne orijentacije, obuke i prekvalifikacije
nezaposlenih osoba i njihovo ponovno zaposljavanje na odgovarajucim
poslovima;
c) prikupljanje podataka o nezaposlenim osobama i dostavljanje istih
Federalnom zavodu;
d) izdavanje radnih dozvola stranim drzavljanima i osobama bez
drzavljanstva po odobrenju Federalnog zavoda;
e) druge poslove utvrdjene ovim zakonom.


Clan 9.


1. Na osnivanje, registraciju, organizaciju, djelatnost i prestanak rada sluzbe za
zaposljavanje u kantonu primjenjuju se propisi o ustanovama, ako
propisom kantona nije drukcije odredjeno.
2. Sluzba za zaposljavanje podlijeze periodicnoj vanjskoj i unutrasnjoj
reviziji, u skladu sa zakonom.


Clan 10.


Poslodavci koji imaju potrebu za zaposlenicima i osobe koje traze zaposlenje mogu traziti pomoc sluzba za zaposljavanje u pronalazenju potrebnih osoba, odnosno u pronalazenju posla.


Clan 11.


Sluzbe za zaposljavanje duzne su medjusobno saradjivati, koordinirati rad i razmjenjivati informacie o kojima vode sluzbenu evidenciju.


Clan 12.


Sluzbe za zaposljavanje duzne su Federalnom zavodu dostaviti izvjestaj na nacin i u rokovima predvidjenim aktom Federalnog zavoda.


Clan 13.


1. Sluzba za zaposljavanje organizira prikupljanje, razmjenu i objavljivanje
podataka o nezaposlenim osobama koje traze promjenu zaposlenja, kao i
druge podatke koji mogu biti od znacaja za vrsenje osnovne djelatnosti sluzbe
za zaposljavanje.
2. Sluzba za zaposljavanje periodicno obavlja ocjenjivanje trzista rada prema
instrukcijama Federalnog zavoda, u cilju dobijanja podataka i pruzanja
informacija o kretanjima na trzistu rada.


Clan 14


1. U sluzbi za zaposljavanje vode se neophodne evidencije:
a) o nezaposlenim osobama;
b) pojedinacne evidencije o svakoj nezaposlenoj osobi;
c) neophodne evidencije za rad sluzbe za zaposljavanje.
2. U sluzbi za zaposljavanje mogu se voditi i pojedinacne evidencije o osobama
za koje se posreduje pri zaposljavanju.


Clan 15.


1. Svaka informacija koja se odnosi na pojedinca, a do koje dodju sluzbe
za zaposljavanje i Federalni zavod u svom radu,smatrat ce se povjerljivom.
2. Povjerljiva infomacija iz stava 1. ovog clana ne moze se dati drugoj
pravnoj ili fizickoj osobi, osim ako to nije predvidjeno zakonom.
3. Sluzba za zaposljavanje i Federalni zavod duzni su poduzeti sve mjere
kako bi osigurali i zastitili dokumentaciju.


Clan 16.


Na zahtjev nadleznih tijela Federacije odnosno kantona, sluzba za zaposljavanje dostavlja podatke o kojima vodi evidencije.


Clan 17.


Sluzba za zaposljavanje objavljuje godisnji izvjestaj o svojim aktivnostima.


Clan 18.


Zaposleni ili sa njima izjednacene osobe mogu se prijaviti sluzbi za zaposljavanje radi promjene zaposlenja, odnosno radi posredovanja, savjetovanja i informiranja, bez obaveze redovnog javljanja.


Clan 19.


Sadrzaj, sredstva, nacin, rokovi i druga pitanja u vezi sa vodjenjem osnovnih evidencija u oblasti zaposljavanja, u skladu sa ovim zakonom, propisat ce federalni ministar, odnosno propisat ce se aktom za zaposljavanje, ako se radi o evidencijama ustanovljenim propisom kantona.


Clan 20.


1. Kada dodje do otkaza ugovora o radu, u smislu cl. 98. i 99. Zakona o radu
(''Sluzbene novine Federacije BiH'', br. 43/99 i 32/00), poslodavac je duzan
sluzbi za zaposljavanje dostaviti pisanu obavijest o zaposlenicima za cijim
je radom prestala potreba.
2. Rok za dostavljanje pisane obavijesti, iz stava 1. ovoga clana, jeste 15 dana
od dana otkazivanja ugovora o radu.


III - OSTVARIVANJE RADA I ZAPOSLJAVANJA


Clan 21.


Nadlezna tijela Federacije odnosno kantona utvrdjuju mjere za promicanje ostvarivanja i odrzavanja vise stope zaposlenosti i poboljsanje strukture zaposlenih.


Clan 22.


Radi postizanja sto vece efikasnosti i osiguranja mjera, iz clana 21. ovog zakona, zakonom odnosno propisom kantona mogu se predvidjeti beneficije i olaksice poslodavcima koji otvaraju nova radna mjesta i zaposljavaju veci broj nezaposlenih osoba.


Clan 23.


Mjerama iz clana 21. ovog zakona nastojat ce se narocito osigurati:
a) preorijentacija i novo zaposljavanje, zbog tehnicko-tehnoloskih
unepredjenja ili ekonomsko-strukturalnih promjena na trzistu rada;
b) krace trajanje nezaposlenosti;
c) strucni kadrovi prema potrebama poslodavca;
d) mjesna i profesionalna pokretljivost zaposlenih i nezaposlenih osoba;
e) prednost pri zaposljavanju invalidnim osobama.


Clan 24.


Profesionalna orijentacija nezaposlenih i drugih osoba pri izboru zanimanja, strucna obuka nezaposlenih i prekvalifikacija zaposlenih za cijim radom je prestala potreba, podsticanje otvaranja novih radnih mjesta i poduzimanje drugih podsticajnih mjera, je djelatnost sluzbe za zaposljavanje, a uredjuje se propisom kantona.


IV - POSREDOVANJE U ZAPOSLJAVANJU


Clan 25.


Posredovanje u zaposljavanju, u smislu ovog zakona, obuhvaca sve radnje i mjere poduzete, u skladu sa zakonom, u svrhu povezivanja nezaposlene osobe koja trazi zaposlenje, kao i zaposlene osobe koja trazi promjenu u zaposlenju, s poslodavcem kojem je potreban zaposlenik radi zasnivanja radnog odnosa, odnosno sklapanja ugovora o radu ili radnog angaziranja.


Clan 26.


1. Posredovanje u zaposljavanju iz clana 25. ovog zakona, na teritoriji
Federacije obavlja sluzba za zaposljavanje, u skladu sa ovim zakonom i propisom kantona.
2. Posredovanje u zaposljavanju iz stava 1. ovoga clana mogu obavljati i
druge pravne osobe (u daljem tekstu: privatne agencije), u skladu sa ovim zakonom.
3. Vlada Federacije BiH ce svojim propisom utvrditi uvjete i nacin osnivanja
privatnih agencija.

Clan 27.


1. Usluge u posrdovanju i zaposljavanju, koje vrse sluzbe za zaposljavanje,
su besplatne.
2. Usluge, iz stava 1. ovog clana, koje vrse privatne agencije su besplatne
za osobe koje traze zaposlenje.


V - OSIGURANJE ZA SLUCAJ NEZAPOSLENOSTI I
SOCIJALNA SIGURNOST NEZAPOSLENIH OSOBA


Clan 28.


1. Zaposlenici osiguravaju svoju materijalnu i socijalnu sigurnost za vrijeme
nezaposlenosti, prvenstveno osiguranjem za slucaj nezaposlenosti, u skladu sa ovim i drugim zakonima.
2. Materijalna i socijalna sigurnost iz stava 1. ovog clana, podrazumijeva:
a) novcanu naknadu, u skladu sa ovim zakonom.
b) doprinose za zdravstveno i penzijsko osiguranje, u skladu sa ovim i drugim zakonima.


Clan 29.


1. Nezaposlena osoba ima pravo na novcanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti
ako:
a) ispunjava uvjete iz clana 3. ovoga zakona;
b) je uplacivala doprinose za slucaj nezaposlenosti u razdoblju od najmanje
osam mjeseci neprekidno u posljednjih 12 mjeseci ili od najmanje osam
mjeseci sa prekidima u posljednjih 18 mjeseci koji su prethodili podnosenju zahtjeva za novcanu naknadu za slucaj nezaposlenosti.
c) se redovno javlja.
2. Nezaposlena osoba koja je radila s nepunim radnim vremenom, a ispunjava
uvjete iz stava 1. ovoga clana, ima pravo na novcanu naknadu srazmjerno
vremenu provedenom na radu.


Clan 30.


1. Novcana naknada, iz clana 28. stav 2. tacka a. ovog zakona, utvrdjuje
se u ovisnosti o duzine staza osiguranja nezaposlene osobe i prosjecne place u
kantonu ostvarene u prethodnom tromjesecju, koju objavljuje Federalni zavod
za statistiku.
Novacana naknada, iz stava 1. ovoga clana, isplacuje se:
a) sest mjeseci u visini od 30% za staz osiguranja od osam mjeseci do 10
godina;
b) devet mjeseci u visini od 35% za staz osiguranja od 10 do 25 godina;
c) dvanaest mjeseci u visini od 40% za staz osiguranja preko 25 godina.
2. Ako se nezaposlena osoba, u razdoblju ostvarivanja prava na novcanu
naknadu, uposli i ako se prije isteka razdoblja od osam mjeseci ponovno
evidentira u sluzbi za zaposljavanje kao nezaposlena osoba, ima pravo na
preostali dio novcane naknade.


Clan 31.


1.Zdravstveno osiguranje nezaposlenoj osobi osigurava se u skladu sa
propisima o zdravstvenom osiguranju.
2. Penzijsko i invalidsko osiguranje osigurava se nezaposlenoj osobi kojoj
nedostaju tri godine do stjecanja uvjeta za starosnu penziju, u skladu sa
Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju (''Sluzbene novine
Federacije BiH'', br. 28/98 i 49/00).
3. Za osiguranje prava, iz stava 2. ovog clana, moze se koristiti najvise
0,5% sredstava, iz clana 45. stav 1. ovog zakona.


VI - POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA PO OSNOVI NEZAPOSLENOSTI


Clan 32.


1. Nezaposlena osoba ostvaruje prava za vrijeme nezaposlenosti u sluzbi za
zaposljavanje prema mjestu prebivalista.
2. Prava za vrijeme nezaposlenosti nezaposlena osoba, koja je usljed ratnog
stanja napustila prebivaliste, ostvaruje u sluzbi za zaposljavanje prema
mjestu boravka.


Clan 33.


1. Zahtjev za ostvarivanje prava na novcanu naknadu nezaposlena osoba podnosi u roku od 60 dana od dana prestanka radnog odnosa.
2. Ako kod nezaposlene osobe nastupi privremena sprijecenost za rad po
propisima o zdravstvenom osiguranju. rok iz stava 1. ovog clana,
racuna se od dana prestanka te sprijecenosti.


Clan 34.


1. Osoba koja podnosi zahtjev za ostvarivanje novcane naknade za vrijeme
nezaposlenosti u skladu sa ovim zakonom, duzna je dostaviti sluzbi za
zaposljavanje sve potrebne podatke za utvrdjivanje prava.
2. Sluzba za zaposljavanje, nakon sto evidentira nezaposlenu osobu i primi
zahtjev za ostvarivanje novcane naknade za slucaj nezaposlenosti, odlucit ce
da li podnositelj zahtjeva ima pravo na novcanu naknadu, u skladu sa ovim
zakonom.
3. Oblik i nacin prijavljivanja sluzbi za zaposljavanje i podnosenje zahtjeva za
ostvarivanje novcane naknade za slucaj nezaposlenosti uredjuje se propisom kantona.


Clan 35.


1. O primljenom zahtjevu, iz clana 33. stav 1. ovog zakona, sluzba
za zaposljavanje odlucuje rjesenjem.
2. Protiv rjesenja sluzba za zaposljavanje, iz stava 1. ovog clana, moze se
izjaviti zalba Federalnom zavodu.
3. Protiv rjesenja Federalnog zavoda moze se pokrenuti upravni spor
pred nadleznim sudom.


Clan 36.


1. Nezaposlena osoba nema pravo na novcanu naknadu:
a) kad je svjesno doprinijela prestanku radnog odnosa;
b) kad se utvrdi da je dobrovoljno napustila posao bez
opravdanog razloga.


Clan 37.


Opravdan razlog, u smislu clana 36. ovog zakona, za dobrovoljno prekidanje radnog odnosa postoji u slucaju kada, s obzirom na sve okolnosti, nezaposlena
osoba nema druge prihvatljive mogucnosti nego prekinuti radni odnos.
To se narocito, ali ne iskljucivo, odnosi na:
a) seksualno ili drukcije zlostavljanje;
b) diskriminaciju, u smislu clana 5. Zakona o radu;
c) uvjeta rada koji ugrozavaju zdravlje ili sigurnost;
d) postupanje poslodavca suprotno zakonu;
e) pritisak koji poslodavac vrsi na zaposlenika zbog clanstva u
sindikatu ili drugoj organizaciji zaposlenika.


Clan 38.


Isplata novcane naknade nezaposlenoj osobi prekida se dok se:
a) otpremninom ili drugim vidom naknade koju isplacuje poslodavac
nadoknadjuje iznos novcane naknade na koju ima pravo;
b) nezaposlena osoba nalazi na izdrzavanju kazne u zatvoru ili u nekoj
drugoj ustanovi, na osnovu pravomocne sudske presude;
c) nezaposlena osoba nalazi na odsluzenju vojnog roka;
d) zeni-porodilji isplacuje novcana naknada, u skladu sa zakonom.


Clan 39.


Nezaposlena osoba koja ostvaruje prava na vrijeme nezaposlenosti duzna je,
u roku od 15 dana od dana nastanka ove okolnosti, prijaviti nadleznoj sluzbi
za zaposlavanje iz clana 32. ovog zakona svaku okolnost koja utice na
promjenu ili prestanak prava.


Clan 40.


Nezaposlena osoba koja je ostvarila primanje na koje nije imala pravo duzna je vratiti primljene iznose odnosno nadoknaditi nastale izdatke, ako je to pravo ostvarila:
a) na osnovu netacne izjave ili podataka za koje je znala ili morala znati
da su netacni;
b) na neki drugi nezakoniti nacin ili u opsegu vecem od onoga koji joj
pripada;
c) zbog toga sto nije prijavila nastale promjene, odnosno okolnosti koje
uticu na prestanak prava ili opseg njegovog koristenja.


Clan 41.


1. Ako je na osnovu pravomocne sudske odluke ili odluke poslodavca
nezaposlena osoba vracena na rad i ako je poslodavac toj osobi isplatio
placu i uplatio doprinose za razdoblje u kojem nije radila, ta osoba
je duzna vratiti sluzbi za zaposlavanje, u skladu sa clanom 40. ovog zakona, isplacene iznose na osnovu uspostavljenog joj prava za vrijeme
nezaposlenosti.
2. Sluzba za zaposlavanje, u smislu stava 1. ovog clana, ima pravo na povrat
uplacenog iznosa za penzijsko i invalidsko osiguranje od nadlezne
sluzbe za penzijsko i invalidsko osiguranje.


Clan 42.


Vracanje primljenih iznosa nece se traziti nakon 36 mjeseci od dana kada:
a) je data netacna izjava ili dostavljeni netacni podaci;
b) su nastale promijenjene okolnosti.


Clan 43.


Sluzba za zaposlavanje moze:
a) traziti vracanje primljenih iznosa u ratama;
b) traziti vracanje manjeg iznosa;
c) osloboditi osobu obaveze placanja cijelog iznosa.


Clan 44.


Nezaposlena osoba moze izgubiti pravo na isplatu bilo kakve naknade, u skladu sa ovim zakonom, ako je:
a) propustila, bez opravdanog razloga, dobiti odgovarajuce zaposlenje;
b) propustila, bez opravdanog razloga, pristupiti skolovanju ili stucnoj
obuci na koju ju je uputila sluzba za zaposlavanje radi osposobljavanja
ili odrzavanja sposobnosti da se zaposli ili vrati na posao;
c) dala laznu izjavu prilikom podnosenja zahtjeva za ostvarivanje novcane
naknade za vrijeme nezaposlenosti;
d) podnijela netacan zahtjev za ostvarivanje novcane naknade za vrijeme
nezaposlenosti;
e) propustila obavijestiti sluzbu za zaposlavanje o nastavku rada tokom
razdoblja u kojem joj je isplacena novcana naknada za vrijeme
nezaposlenosti.


VII - FINANSIRANJE


Clan 45.


Sredstva za zadovoljavanje potreba iz domena zaposlavanja te za rad Federalnog zavoda i sluzbi za zaposlavanje osiguravaju se, u skladu sa ovim zakonom, iz slijedecih izvora:
a) doprinosa koje uplacuju poslodavci i zaposlenici, u skladu sa zakonom;
b) kamata ili prihoda od uloga koje vrse Federalni zavod i sluzba za
zaposlavanje;
c) prihoda od pokretne ili nepokretne imovine koju Federalni zavod i
sluzba za zaposlavanje kupe ili steknu, u skladu sa zakonom.


Clan 46.


Sredstva, iz clana 45. stav 1. tacka a. ovog zakona, usmjeravaju se
Federalnom zavodu u visini od 30%, a sluzbama za zaposljavanje u visni od
70%.


Clan 47.


1. Sredstva, iz clana 45. ovog zakona, mogu se koristiti za pokrivanje
administrativnih troskova Federalnog zavoda i sluzbi za zaposljavanje.
2. Sredstva za pokrivanje administrativnih troskova sluzbi za zaposljavanje
i Federalnog zavoda utvrdjuju se godisnjim finansijskim planovima,
iz clana 51. ovog zakona.


Clan 48.


Sredstva koja pripadaju sluzbama za zaposlavanje, nakon sto se odbiju administrativni troskovi, koriste se za ostvarivanje materijalne i socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba, u skladu sa clanom 28. ovog zakona.


Clan 49.


1. Ako se utvrdi da su sredstva koja su na raspolaganju sluzbi za zaposlavanje dovoljna za ostvarivanje materijalne i socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba i pokrivanje administrativnih troskova u nastupajucem mjesecu, sluzba za zaposlavanje ce iskoristiti preostala sredstva za ostvarivanje mjera predvidjenih cl. 21. i 25. ovog zakona.
2. Ako se utvrdi da su sredstva koja su na raspolaganju sluzbi za zaposlavanje nedovoljna za ostvarivanje materijalne i socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba i pokrivanje administrativnih troskova u nastupajucem mjesecu, sluzba za zaposlavanje podnijet ce zahtjev Federalnom zavodu za dodjelu nedostajucih sredstava uz mjesecni izvjestaj, iz clana 52. ovog zakona.


Clan 50.


1. Sredstva koja se usmjeravaju Federalnom zavodu, nakon sto se odbiju
administrativni troskovi, koriste se za postizanje ravnomjernijeg
ostvarivanja materijalne i socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba na
teritoriji Federacije, u skladu sa ovim zakonom.
2. Federalni zavod objedinjuje sve zahtjeve za dodjelu sredstava, u skladu sa
stavom 2. clana 49. ovog zakona.
3. Federalni zavod, uz odobrenje federalnog ministarstva, dodjeljuje
sluzbama za zaposlavanje trazena sredstva za ravnomjernije ostvarivanje
materijalne i socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba:
a) ako se utvrdi da su sredstva koja su na raspolaganju Federalnom
zavodu dovoljna za dodjelu trazenih sredstava, Federalni zavod ce
iskoristiti preostala sredstva za finansiranje programa za trziste
rada, u skladu sa ovime zakonom;
b) ako se utvrdi da su sredstva koja su na raspolaganju Federalnom
zavodu neodovoljna za dodjelu trazenih sredstava, postojeca
sredstva ce se raspodijeliti proporcionalno svakom zahtjevu za
dodjelu sredstava.
4. Ako su sredstva dobijena udruzivanjem iz vlastitih prihoda sluzbi za
zaposlavanje i usmjeravanjem iz Federalnog zavoda nedovoljna za
ostvarivanje svih prispjelih i novcanih naknada za taj mjesec, sluzba za
zaposlavanje ce smanjiti iznos novcane naknade koja se isplacuje za taj
mjesec svim nezaposlenim osobama evidentiranim u sluzbi za zaposljavanje u omjeru koji ce joj omoguciti da isplati novcane naknade.
5. Federalni zavod obavlja nadzor nad dodijeljenim sredstvima u cilju
njihovog koristenja, u skladu sa ovim zakonom.


Clan 51.


1. Federalni zavod i sluzbe za zaposlavanje izradjuju i dostavljaju finansijske planove, na nacin i po postupku predvidjenom Zakonom o budzetima (''Sluzbene novine Federacije BiH'', broj 20/98).
2. Sluzba za zaposlavanje podnosi godisnji finansijski plan Federalnom
zavodu.
3. Federalni zavod objedinjene finansijske planove, iz stava 1. ovog
clana, podnosi federalnom ministarstvu.


Clan 52.


1. Sluzba za zaposlavanje podnosi mjesecni izvijestaj o radu Federalnom
zavodu.
2. Federalni zavod podnosi mjesecni izvijestaj o radu federalnom
ministarstvu sa mjesecnim izvijestajima o radu sluzbi za zaposlavanje.


Clan 53.


Federalni zavod ima ovlasti provoditi ocjenjivanje poslovanja sluzbi za zaposlavanje.


VIII - NADZOR


Clan 54.


1. Upravni i drugi nadzor nad zakonitoscu rada sluzbe za zaposlavanje i
privatnih agencija u kantonu ostvaruje se u skladu sa ovim zakonom
i propisom kantona.
2. Nadzor nad zakonitoscu rada sluzbe za zaposlavanje i privatnih
agencija, iz stava 1. ovog clana, u pogledu primjene ovog zakona
i medjunarodnih sporazuma, te nadzor nad zakonitoscu rada
Federalnog zavoda obavlja federalno ministarstvo.


Clan 55.


Inspekcijski nadzor nad izvrsenjem ovog zakona, drugih federalnih propisa
i akata, medjunarodnih sporazuma u oblasti rada i zaposlavanja obavlja
Federalna inspekcija rada.


IX - KAZNENE ODREDBE


Clan 56.


1. Novcanom kaznom od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit ce se za
prekrsaj pravna osoba koja postupi suprotno clanu 2. ovog zakona.
2. Za prekrsaj iz stava 1. ovog clana kaznit ce se odgovorna osoba
kod pravne osobe novcanom kaznom od 500,00 KM do 2.000,00 KM.
3. Svaka osoba koja smatra da je protiv nje provedena diskriminacija, iz
clana 2. ovog zakona, moze zatraziti naknadu stete putem nadleznog
suda.


Clan 57.


1. Novcanom kaznom od 1.000,00 KM do 4.000,00 KM kaznit ce se za
prekrsaj pravna osoba koja obavlja poslove posredovanja u zaposlavanju
suprotno clanu 26. ovog zakona.
2. Za prekrsaj iz stava 1. ovog clana kaznit ce se odgovorna osoba kod
pravne osobe novcanom kaznom od 250,00 KM do 1.000,00 KM.


X - PRIJELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE


Clan 58.


Federalni zavod pocinje sa radom u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu
ovog zakona.


Clan 59.


Federalni zavod preuzet ce od Zavoda za zaposlavanje Bosne i Hercegovine
zaposlenike, opremu, inventar i druge stvari, arhivu, akte, predmete, drugu dokumentaciju, sredstva za rad, poslovni prostor i drugu imovinu potrebnu za ostvarivanje nadleznosti utvrdjenih ovim zakonom.


Clan 60.


1. Sluzba za zaposlavanje preuzet ce od Zavoda za zaposljavanje BiH i
postojecih sluzbi za zaposljavanje u kantonima zaposlenike, opremu,
inventar i druge stvari, arhivu, akte, predmete, drugu dokumentaciju, sredstva za rad, poslovni prostor i drugu imovinu, potrebnu za
ostvarivanje nadleznosti utvrdjenih ovim zakonom.


Clan 61.


1. U cilju realizacije odredaba cl. 59. i 60. Vlada Federacije BiH imenovat
ce dva predstavnika u komisiju za prijenos imovine Zavoda za
zaposljavanje BiH (u daljem tekstu: komisija) formirane u skladu sa
clanom 3. Zakona o imovini Zavoda za zaposljavanje Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zakon o imovini).
2. Komisija, odnosno arbitar, imenovan u skladu sa clanom 3. Zakona o
imovini (u daljem tekstu: arbitar) je mjerodavan za donosenje odluke
o preuzimanju zaposlenika, raspodjeli sredstava i drugih stvari i predmeta
iz cl. 59. i 60. ovog zakona.
3. Odluke komisije, odnosno arbitra, su obavezujuce za Federalni zavod,
sluzbe za zaposljavanje i institucije Federacije.


Clan 62.


Osobe koje su primale novcanu naknadu, u skladu sa Zakonom o zaposljavanju
(''Sluzbeni list SRBiH'', broj 20/90) nastavit ce primati novcanu naknadu, u skladu sa ovim zakonom, ako na to imaju pravo.


Clan 63.


Danom stupanja na snagu ovog zakona na teritoriji Federacije prestaje primjena propisa i odluka iz oblasti zaposljavanja koje su se primjenjivale do dana stupanja na snagu ovog zakona.


Clan 64.


Ovaj zakon se objavljuje bez odlaganja u ''Sluzbenim novinama Federacije BiH''
i stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja.


Predsjedavajuci
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
prof. dr. Ivo Komsic, s.r.

Predsjedavajuci
Predstavnickog doma
Parlamenta Federacije BiH
Ismet Briga, s.r.