Z A K O N
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA


Clan 1.

U Zakonu o doprinosima ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 35/98 i 54/00) u clanu 2. stav 2. rijeci: "zupanije-kantoni" zamjenjuje se
rijecju "kantoni".

Clan 2.

U clanu 6. stav 1. tac. 10. i 11. mijenjaju se i glase:
"10. Bruto-placa, odnosno naknada place zaposlenika koji samostalno obavlja privrednu, profesionalnu ili drugu djelatnost kao osnovno zanimanje, osim samostalnih ugostiteljskih radnji, s tim da ta osnovica ne moze biti niza od najnize place po Kolektivnom ugovoru ili drugom propisu;
11. Najniza placa za zaposlenika u Federaciji Bosne i Hercegovine za osobe koje se bave zemljoradnjom kao jedinim ili glavnim zanimanjem, a do utvrdjivanja osnovice od strane nadleznih organa iz clana 1. ovog zakona."

Clan 3.

U clanu 9. stav 1. u zagradi rijeci: "br. 26/96, 27/97 i 12/98" zamjenjuju se rijecima: "br. 26/96, 27/97, 12/98, 29/00 i 54/00".

Clan 4.

U clanu 10. tacka b) u podtacki 2. stopa od "5%" zamjenjuje se stopom od 4%".
U tacki c) u podtacki 2. stopa od "1%" zamjenjuje se stopom od 0,5%".

Clan 5.

U clanu 13. rijeci: "socijalnog osiguranja" zamjenjuju se rijecima:
"penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i osiguranja od nezaposlenosti".

Clan 6.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Sluzbenim novinama Federacije BiH".


Predsjedavajuci
Doma naroda Parlamenta
Federacije BiH
prof. dr. Ivo Komšić, s.r.

Predsjedavajuci
Predstavnickog doma
Parlamenta Federacije BiH
Enver Kreso, s.r.