Z A K O N
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju objavljenu u "Sluzbenim novinama Federacije BiH", broj 29/98 os 23. jula 1998. godine se mijenja na sljedeci nacin:


Clan 1.


1. U clanu 32., nakon stava 1, Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, dodaje se novi stav 2. koji glasi:
"Penzijski osnov iz stava 1. ovoga clana utvrdjuje se na osnovu mjesecnog prosjeka placa koje je osiguranik ostvario u :
a) 2005. godini za 17 godina osiguranja;
b) 2006. godini za 19 godina osiguranja;
c) 2007. godini za 21 godinu osiguranja;
d) 2008. godini za 23 godine osiguranja;
e) 2009. godini za 25 godina osiguranja;
f) 2010. godini za 27 godina osiguranja;
g) 2011. godini za 29 godina osiguranja;
h) 2012. godini za 31 godinu osiguranja;
i) 2013. godini za 34 godine osiguranja;
j) 2014. godini za 37 godina osiguranja;
k) 2015. godini za 40 godina osiguranja."
2. Rijeci: "od 15 godina" u stavu 4. mijenjaju se rijecima: "od broja godina osiguranja utvrdjenih u st. 1. i 2. ovoga clana."
3. Raniji st. 2., 3. i 4. postaju st. 3., 4. i 5.


Clan 2.


1. Clan 50. stav 1. mijenja se i glasi:
"Starosna penzija se utvrdjuje u procentu od penzijskog osnova prema duzini penzijskog staza. Za 20 godina penzijskog staza ona iznosi 45% penzijskog osnova. Za svaku dalju navrsenu godinu, povecava se na sljedeci nacin:
a) u 2001. godini za 1,90%;
b) u 2002. godini za 1,80%;
c) u 2003. godini za 1,70%;
d) u 2004, godini za 1,60%;
e) u 2005. godini i u slijedecim godinama za 1,50%;
2. Nakon stava 1., dodaje se novi stav 2., koji glasi:
"Od 2005. godine starosna penzija ne moze iznositi vise od 75% penzijskog osnova."
3. Raniji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.


Clan 3.


1. U clanu 51., st. 1., 2. i 3. se mijenjaju i glase:
Uskladjivanje penzija utvrdjenih u skladu sa odredbama ovoga zakona vrsi se mjesecno, po potrebi, na osnovu sredstava dodjeljenih za isplatu penzija.
Ukoliko penzijska sredstva koja posjeduje nositelj osiguranja (u daljem tekstu: raspoloziva sredstva) nisu jednaka troskovima, sto podrazumijeva administrativne troskove i penzije u iznosu utvrdjenom u skladu sa ovim zakonom za mjesec za koji se vrsi isplata penzija (u daljem tekstu: troskovi), vrsi se ponovni obracun penzija tako sto se iznos penzija za taj mjesec mnozi dolje utvrdjenim koeficijentom.
U slucaju da su raspoloziva sredstva manja od troskova, koeficijent iz stava 2. ovoga clana utvrdjuje se tako sto se sredstva potrebna za administrativne troskove i sredstva potrebna za isplatu svih penzija do minimalnog iznosa za taj mjesec oduzimaju od raspolozivih sredstava. Iznos potreban za isplatu minimalnog iznosa penzija svim penzionerima utvrdjuje se mnozenjem broja korisnika penzijskog osiguranja sa minimalnom penzijom. Iznos koji se dobije kada se administrativni troskovi i penzije od minimalnog iznosa oduzmu od raspolozivih sredstava za taj mjesec dijeli se iznosom potrebnim da se izvrsi isplata svim penzionerima u tom mjesecu, na osnovu penzije u iznosu utvrdjenom u skladu sa ovim zakonom, nakon oduzimanja administrativnih troskova i iznosa potrebnog za isplatu minimalnih penzija svim penzionerima.
2. Nakon stava 3., dodaje se novi st. 4., 5. i 6. koji glase:
Kada su raspoloziva sredstva manja od troskova, sve penzije osim minimalne penzije mnoze se koeficijentom iz stava 3. ovoga clana. Koeficijent se primjenjuje na razliku izmedju svake pojedine penzije u iznosu utvrdjenom u skladu sa ovim zakonom za mjesec za koji se vrsi isplata penzija i minimalnog iznosa penzija.
U slucaju da su raspoloziva sredstva veca od troskova, koeficijent iz stava 2. ovog clana utvrdjuje se oduzimajem sredstava potrebnih za administrativne troskove od raspolozivih sredstava. Iznos koji se dobije odizumanjem administrativnih troskova od raspolozivih sredstava dijeli se sa iznosom potrebnim da se izvrsi isplata svim penzionerima u tom mjesecu, na osnovu penzije u iznosu utvrdjenom u skladu sa ovim zakonon, nakon oduzimanja administrativnih troskova.
Kada su raspoloziva sredstva veca od troskova, koeficijent se odnosi na sve penzije. Svaka pojedina penzija utvrdjena u skladu sa ovim zakonom mnozi se koeficijentom iz stava 5. ovog clana.


Clan 4.


1. U clanu 54. stav 2. rijeci: "od 15 godina" se mijenjaju rijecima: "od broja godina staza osiguranja u skladu sa clanom 32. st. 1. i 2. ovog
zakona".
2. U stavu 3. rijeci: "od 15 godina" se mijenjaju rijecima: "od broja godina staza osiguranja u skladu sa clanom 32. st. 1. i 2. ovog
zakona."


Clan 5.


U clanu 55, stav 1. rijeci: "odredjuje se u visini od 85% od penzijske osnove" mijenjaju se rijecima: "ne moze biti manja od
iznosa starosne penzije za 40 godina penzijskog staza."


Clan 6.


Clan 56. se mijenja i dopunjuje tako da glasi:
"Invalidska penzija u slucaju invalidnosti prouzrokovane bolescu ili povredom van rada odredjuje se u procentu u ovisnosti o broju godina penzijskog staza i pokrivenosti radnog vijeka penzijskim stazom i iznosi:


Navrseni penzijski

staz (godina)

Pokrivenost radnog

vijeka penzijskim

stazom 3/4 i više%

Pokrivenost radnog

vijeka penzijskim

stazom manje od 3/4

do 20

50

47

21

51,67

48,87

22

53,34

50,74

23

55,01

52,61

24

56,68

54,48

25

58,35

56,35

26

60,02

58,22

27

61,69

60,09

28

63,36

61,96

29

65,03

63,83

30

66,70

65,70

31

68,37

67,57

32

70,04

69,44

33

71,71

71,31

34

73,38

73,18

35 i vise

75

75

 

Invalidska penzija ne moze biti veca od 75% od penzijskog osnova."


Clan 7.


U clanu 58. rijeci: "od 85%" se mijenjaju rijecima: "od 75%".


Clan 8.


U clanu 72. stav 1. poslije rijeci "ostvarili" rijec "starosnu" se brisu, a poslije rijeci: "osnova" dodaju se nove rijeci koje glase:
"ili osiguranicima koji su ostvarili starosnu penziju sa 40 godina penzijskog staza i invalidsku penziju sa 35 godina penzijskog staza".


Clan 9.


Poslije clana 72. dodaje se novi podnaslov 6.a. - Novcana naknada za fizicku onesposobljenost - kao i cl. 72. a, 72. b, 72. c i 72. d, koji glase:
"6a - Novcana naknada za fizicku onesposobljenost.


Clan 72.a.


1. Fizicka onesposobljenost postoji kada je osiguranik pretrpio gubitak,
ozbilju povredu ili znacajnu onesposobljenost organa ili dijelova tijela sto pogorsava prirodnu aktivnost organizma i zahtijeva veci napor za zadovoljavanje zivotnih potreba, bez obzira da li je na taj nacin prouzrokovana invalidnost ili ne.
2. Pravo na novcanu naknadu zbog fizicke onesposobljenosti stice
osiguranik cija je fizicka onesposobljenost u iznosu od najmanje 30% nastala kao rezultat povrede na radu ili bolesti uzrokovane radom.
3. Vrste fizicke onesposobljenosti na osnovu kojih se stice pravo na
novcanu naknadu kao i procenat takve onesposobljenosti utvrdjuju se
zakonom.


Clan 72.b.


1. Osnova za novcanu naknadu za fizicku onesposobljenost je najnizi
iznos penzije utvrdjen u skladu sa clanom 72. ovoga zakona.
2. Novcana naknada za fizicku onesposobljenost se utvrdjuje prema
procentu fizicke onesposobljenosti i izrazava se u odgovarajucem procentu osnove te iznosi:


Za fizicku

onesposobljenost od

Stupanj

Novcana naknada

izrazena kao postotak

od osnove

100%

1

60%

90%

2

54%

80%

3

48%

70%

4

42%

60%

5

36%

50%

6

30%

40%

7

24%

30%

8

18%

 

Clan 72.c.


Osiguranik ima pravo na novcanu naknadu od momenta nastupanja fizicke onesposobljenosti ukoliko je zahtjev za naknadu podnesen u roku od 6 mjeseci od dana nastupanja fizicke onesposobljenosti. Ako je zahtjev podnesen nakon isteka predvidjenog perioda, odiguranik ima pravo na novcanu naknadu od prvog dana u mjesecu nakon podnosenja zahtjeva kao i retroaktivno za 6 mjeseci.


Clan 72.d.


Ako je osiguranik za isti slucaj fizicke onesposobljenosti stekao pravo na novcanu naknadu i na osnovu ovog zakona i na osnovu drugih propisa, u tom slucaju moze po sopstvenom izboru koristiti bilo koji od ova dva osnova za naknadu."


Clan 10.


U clanu 128., stav 1. rijeci: "Zavoda za platni promet Federacije BiH", se mijenjaju rijecima: "organizacija nadleznih za platni promet".


Clan 11.


Ovaj zakon se objavljuje bez odlaganja u "Sluzbenim novinama Federacije BIH" i stupa na snagu nakon isteka perioda od 21. dana po objavljivanju.


Predsjedavajuci
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
prof. dr. Ivo Komsic, s.r.

Predsjedavajuci
Predstavnickog doma
Parlamenta Federacije BiH
Enver Kreso, s. r.