VLADA FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE


Na temelju članka 117. st. 1. I 2. Zakona o upravi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 28/97), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


UREDBU
O DOPUNI UREDBE O OSNIVANJU
FEDERALNE NOVINSKE AGENCIJE

Članak 1.

U Uredbi o osnivanju Federalne novinske agencije ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/00), u članku 24. u prvom retku iza riječi "prava", dodaju se riječi: "i obveze", u drugom retku iza riječi "prava", dodaju se riječi: "i obveze" i u četvrtom
retku iza riječi "prava" dodaju se riječi: "i obveze".

Članak 2.

Iza članka 24. dodaje se novi članak 24a. koji glasi:

Članak 24a.

Obveze Novinske agencije BH PRESS iz Sarajeva i Novinske agencije HABENA iz Mostara, koje nisu izmirene do dana 18. listopada 2001. godine, osigurat će se u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine, o čemu će Vlada Federacije donijeti posebnu odluku".

Članak 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 522/2001-11-22
18. listopada 2001. godine Premijer
Sarajevo dr. Alija Behmen, v.r.