VLADA FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE


Na osnovuu člana 117. st. 1. i 2. Zakona o upravi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 28/97), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


UREDBU
O DOPUNI UREDBE O OSNIVANJU
FEDERALNE NOVINSKE AGENCIJE

Član 1.

U Uredbi o osnivanju Federalne novinske agencije ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/00), u članu 24. u prvom redu iza riječi "prava", dodaju se riječi: "i obaveze", u drugom redu iza riječi "prava", dodaju se riječi: "i obaveze" i u četvrtom
redu iza riječi "prava" dodaju se riječi: "i obaveze".

Član 2.

Iza člana 24. dodaje se novi član 24a. koji glasi:

Član 24a.

Obaveze Novinske agencije BH PRESS iz Sarajeva i Novinske agencije HABENA iz Mostara, koje nisu izmirene do dana 18.oktobra 2001. godine, osigurat će se u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine, o čemu će Vlada Federacije donijeti posebnu odluku".

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 522/2001-11-22
18.oktobra 2001. godine Premijer
Sarajevo dr. Alija Behmen, s.r.