Na osnovu clana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


U R E D B U
O IZMJENI UREDBE O VRSENJU OVLASCENJA I OBAVEZA
ORGANA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
U PRIVREDNIM DRUSTVIMA PO OSNOVU
DRZAVNOG KAPITALA


Clan 1.


U Listi privrednih drustava prema kojima ovlascenja i obaveze po osnovu drzavnog kapitala vrse organi Federacije Bosne i Hercegovine koja cini sastavni dio Uredbe o vrsenju ovlascenja i obaveza organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim drustvima po osnovu drzavnog kapitala ("Sluzbene novine Federacije BiH, br. 8/00, 40/00, 43/00, 4/01, 5/01 i 26/01) u tacki V, podtacke 25. mijenja se i glasi:
"25. "AGROKOMERC" d.d. Velika Kladusa".


Clan 2.


Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".


V broj 366/2001
31. jula 2001. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.