Na temelju clanka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


U R E D B U
O IZMJENI UREDBE O VRSENJU OVLASTI I OBVEZA
ORGANA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
U GOSPODARSKIM DRUSTVIMA PO OSNOVU
DRZAVNOG KAPITALA


Clanak 1.


U Listi gospodarskih drustava prema kojima ovlasti i obveze po osnovu drzavnog kapitala vrse organi Federacije Bosne i Hercegovine koja cini sastavni dio Uredbe o vrsenju ovlasti i obveza organa Federacije Bosne i Hercegovine u gospodarskim drustvima po osnovu drzavnog kapitala ("Sluzbene novine Federacije BiH, br. 8/00, 40/00, 43/00, 4/01, 5/01 i 26/01) u tacki V, podtocka 25. mijenja se i glasi:
"25. "AGROKOMERC" d.d. Velika Kladusa".


Clanak 2.


Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".


V broj 366/2001
31. srpnja 2001. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.