Na osnovu clana 24. Zakona o federalnim robnim rezervama ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 46/99), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog Federalne direkcije robnih rezervi, donosi


U R E D B U
O PRIZNAVANJU RASTURA, KALA, KVARA I LOMA
NA ROBAMA FEDERALNIH ROBNIH REZERVI


I - OPCE ODREDBE


Clan 1.


Ovom uredbom se propisuju normativi rashoda koji se knjize kao troskovi poslovanja Federalne direkcije robnih rezervi (u daljem tekstu: Federalna direkcija) i utvrdjuju najvise vrijednosti do kojih Federalna direkcija priznaje rastur, kalo, kvar i lom pravnim licima ( u daljem tekstu: Skladistar) kao i disimilacijske gubitke na robama federalnih robnih rezervi (u dajlem tekstu: robne rezerve) koje se kod njih uskladistavaju.


II - NACIN UTVRDJIVANJA NORMATIVA RASHODA


Clan 2.


Pod rashodom proizvoda radi rastura, kala, kvara, i loma podrazumijevaju se gubici na robama robnih rezervi koji nastaju kao posljedica prirodnih uticaja ili manipulacije robama robnih rezervi u cilju odrzavanja kvaliteta. Posljedicama prirodnih uticaja smatraju se gubici na robama robnih rezervi zbog isusivanja, isparavanja, skupljanja, smrzavanja i kvarenja.


Clan 3.


U smislu ove uredbe:
- rastur je manjak na robama robnih rezervi nastao rasipanjem i isparavanjem robe pri manipulaciji;
- kalo je svaki prirodni gubitak u tezini ili zapremini na robama robnih rezervi do koga dolazi usljed prirodnih svojstava robe;
- kvar je manjak koji nastaje na robama robnih rezervi zbog hemijskih i fizickih promjena a za posljedicu ima pogorsanu kakvocu robe ili roba postaje neupotrebljiva;
- lom je manjak na robama robnih rezervi koja je po svojoj prirodi lomljiva;
- didimilacijski gubitak je manjak na robama robnih rezervi, nastao kao posljedica prirodnih svojstava robe usljed njenog isparavanja, talozenja i razlaganja.


Clan 4.


Priznaju se samo one vrijednosti rastura, kala, loma i disimilacijskih gubitaka na robama robnih rezervi koje su uskladistene, a koje budu utvrdjene kao stvarne vrijednosti na osnovu prilozene dokumentacije od strane Skladistara, a najvise do postotaka utvrdjenih ovom uredbom.
Transportni kalo priznaje se samo na osnovu zapisnika komisije potpisanog od strane prijevoznika i primaoca, a najvise do visine utvrdjene ovom uredbom.


Clan 5.


Dopustena visina rashoda zbog rastura, kala, kvara i loma utvrdjuje se neposredno nakon nastajanja pojedinog rashoda vanrednim popisom roba robnih rezervi na skladistu u postupku kontrole ili redovnim popisom robe.


Clan 6.


O izvrsenom popisu obavezno se sastavlja zapisnik, koji se smatra konjigovodstvenom ispravom.


Clan 7.


Ukoliko se zbog nemara ili nebrige narusi kvalitet uskladistenih roba iz robnih rezervi Skladistaru se nece priznati nastali gubici.


Clan 8.


Rastur i lom, odnosno gubici koji nastaju isparavanjem na robama robnih rezervi obracunavaju se po jedinstvenim koeficijentima, odnosno stopama najvecih dopustenih gubitaka za cijelu godinu i kvartalno za sve vrste roba robnih rezervi kod skladistenja, ako ovom urebom nije drugacije odredjeno.
Najveci dozvoljeni gubici za rastur i lom, odnosno zbog isparavanja izracunavaju se mnozenjem ukupne obracunske kolicine sa koeficijentima odnosno stopama i dijeljenjem na sto (100).


III - NORMATIVI RASHODA NA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIM PROIZVODIMA


1. Psenica, raz, jecam, kukuruz, grah i riza


Clan 9.


Normativi rashoda na psenici, razi, jecmu, kukuruzu, grahu i rizi koji se priznaju Skladistarima robnih rezervi, utvrdjuju se u slijedecim procentima i to:

1. za manipulacije (ciscenje, aspiriranje, eleviranje) priznaje se kalo u visini do 0,2% na ime gubitaka za kolicine zatecene na dan 31. 12. tekuce godine;
2. za otpremu - isporuku priznaje se rastur u visini do 0,3% isporucene kolicine s tim da se kod podnih, a nemehaniziranih skladista Skladistarima priznaje rastur u visini do 0,2%;
3. za manipulaciju prilikom pretovara (vagon-vagon, kamion-vagon, vagon-kamion. silos-brod i sl.) priznaje se i rastur do 0,1% na pretovarenim kolicinama;
4. za gubitke u toku transporta priznaje se rastur, kalo do 0,1% od utovarenih kolicina, s tim da se ovaj gubitak priznaje samo onda kada se utvrdi da je stvarno nastao sto se utvrdjuje vaganjem na mjestu prijema roba robnih rezervi.


Clan 10.


Kod prodaje, zajma ili zamjene psenice-razi za racun Skladistara izlazni kalo nece se priznavati.


Clan 11.


Prilikom otpreme - isporuke umjetno susenog kukuruza Skladistaru se priznaje dodatni lom zrna do 4% isporucene kolicine, sto se dokazuje zapisnikom ovlastenog pravnog lica koje vrsi kontrolu kvaliteta (kontrolne kuce).


Clan 12.


Za uskladisteni upakovani grah i rizu u originalnom pakovanju Skladistaru se priznaje kalo u visini stvarne razlike u vlazi nastale od trenutka uskladistenja graha, odnosno rize pa do isporuke sto se utvrdjuje ugovorom izmedju Skladistara i Federalne direkcije.


2. Jestivo ulje, kuhinjska so i secer


Clan 13.


Za uskladistene kolicine jestivog ulja, kuhinjske soli i secera Skladistaru se priznaju ukupni gubici u visini do 0,2%, ali samo u slucajevima kada stvarno nastanu gubici po osnovu rastura, kala, kvara, loma i disimilacijskih gubitaka.


IV - NORMATIVI RASHODA ZA
INDUSTRIJSKO-NEPREHRAMBENE PROIZVODE


1. Naftni derivati


Clan 14.


Za uskladistene kolicine naftnih derivata odredjuju se najveci dopusteni gubici koji nastaju pri uskladistenju, rukovanju i transportu proizvoda nafte u najnepovoljnijim uslovima rada i stanja opreme i rezultiraju smanjenjima zalihe proizvoda i ambalaze.
Pod gubicima naftnih derivata smatraju se oni gubici koji nastaju pri normalnom postupku s ovim proizvodima, bilo kao posljedica prirodnih utjecaja ilio kao posljedica radnji neophodno potrebnih u skladistenju, rukovanju i prometu.


Clan 15.


Najvisi dozvoljeni gubici priznaju se materijalno Skladistaru samo u slucaju utvrdjenog manjka.


Clan 16


Za utvrdjivanje najvecih dopustenih gubitaka po vrsti proizvoda, nacinu skladistenja i otpreme, dat je tabelarni prikaz koeficijenata koji su izrazeni u procentima (%).


Clan 17.


Gubici koji nastaju prilikom uskladistenja naftnih derivata obracunavaju se u procentu od prosjecne dnevne zalihe uskladistenih naftnih derivata za razdoblje od tri mjeseca primjenom koeficijenata datih u tabelama 1. i 2.
Koeficijenti dati u tabeli 1. koriste se za utvrdjivanje gubitaka za svaku grupu proizvoda, zavisno o vrsti posude za uskladistenje za ljetni period od 1. aprila do 31. septembra tekuce godine.


Tabela 1.

Grupa proizvoda

                                   Koeficijent u %

                            Posude za uskladistenje

  podzemni

              nadzemni

  ambalaza

nepokretni     krov

plivajuci krov

(bacva)

1. Sirova     nafta

         -

0,1

0,08

-

2. Specijalni benzin

0,1

0,2

0,1

0,3

3. Motorni, avionski i ostali benzini

0,1

0,15

0,1

0,2

4. Aromati

0,1

0,15

0,1

0,2

5. Petroleji

0,05

0,1

0,05

0,2

6. Goriva za dizel motore

0,05

0,1

0,05

0,2

7. Ulja za podmazivanje

-

-

-

-

8. Ulja za lozenje

-

0,025

-

-

Tabela 2.

Grupa proizvoda

Koeficijent u %

 

Posude za skladistenje

 

podzemni

nadzemni

ambalaza

   

nepokretni krov

plivajuci krov

(bacva)

1. Sirova nafta

-

0,1

0,08

-

2. Specijalni benzin

0,05

0,1

0,05

0,2

3. Motorni, avionski i ostali benzini

0,05

0,1

0,05

0,1

4. Aromati

0,05

0,1

0,05

0,1

5. Petroleji

0,05

0,1

0,05

0,2

6. Goriva za dizel motore

0,05

0,1

0,05

0,2

7. Ulja za podmazivanje

-

-

-

-

8. Ulja za lozenje

-

0,025

-

-

Koeficijenti dati u tabeli 2. koriste se za utvrdjivanje gubitaka za svaku grupu proizvoda, za zimski period od 1. oktobra tekuce godine do 31. marta naredne godine.

Clan 18.

Najveci dopusteni gubici izracunati prema tabeli 1. i 2. clana 17. ove uredbe mogu se koristiti samo kao granicne vrijednosti za uporedjivanje sa gubicima utrdjenim na osnovu mjerenja.

Gubici utvrdjeni prilikom inventure, ako ne prelaze maksimalno dopustene gubitke iz tabele 1. i 2. clana 17. ove uredbem otpisuju se prema utvrdjenom stanju.

Clan 19.

Gubici na naftnim derivatima u rinfuzi prilikom manipulacije (utovar, istovar) obracunavaju se na ukupno otpremljene, odnosno primljene kolicine primjenom navedenih koeficijenata iz tabele 3.

Koeficijenti dati u tabeli 3. koriste se za utvrdjivanje gubitaka za svaku grupu proizvoda i to posebno za utovar, pretovar i istovar, a po vrstama prijevoznih sredstava.

Tabela 3

Grupa prizvoda

Koeficijent u %

 

Utovar

Preto-var

Istovar

 

amba-laza

ciste-rne

mor-ska i rijec-na plo-vila

 

amba-laza

ciste-rne

mor-ska i rije-cna plo-vila

1. Sirova nafta

-

0,0

0.05

0.10

-

0,05

0,05

2. Spec. benzini

0,2

0,1

-

0,2

0,1

0,1

-

3. Motorni, avionski i ostali ben

0,2

0,05

0,05

0,10

0,2

0,15

0,15

4. Aromati

0,2

0,05

0,05

0,05

0,2

0,1

0,1

5. Petroleji

0,1

0,05

0,05

0,05

0,1

0,1

0,1

6. Goriva za dizel motore

0,1

0,05

0,05

0,05

0,1

0,1

0,1

7. Ulja za podmaz-ivanje

-

0,01

0,01

-

-

0,025

0,025

8. Ulja za lozenje

-

0,01

0,01

-

-

0,025

0,025

Clan 21.

Gubici koji nastaju u prijevozu obracunavaju se na ukupnu kolicinu prevezenih proizvoda navedenih u  tabeli 4. primjenom  odgovarajuceg koeficijenta prilikom svakog prijevoza.

Koeficijenti dati u tabeli 4. koriste se za utvrdjivanje gubitaka za svaku grupu proizvoda i to zavisno od prijevoznog sredstva.

Tabela 4.

Grupa proizvoda

Koeficijent u %

 

Prijevozno sredstvo

 

Automobilske i zeljeznicke cisterne

morska i rijecna plovila

1. Sirova nafta

0,025

0,025

2. Spec. benzini

0,05

0,05

3. Motorni, avionski i ostali benzini

0,05

0,05

4. Aromati

0,05

0,05

5. Petroleji

0,025

0,025

6. Goriva za diesel

0,025

0,025

7. Ulje za podmazivanje

-

-

8. Ulja za lozenje

-

-

 

Clan 21.


Gubici nastali prilikom ciscenja posuda za uskladistenje obracunavaju se na osnovu Zapisnika o ciscenju posuda, tako da se prema zapisniku izdvojena i odstranjena kolicina tehnoloske vode i taloga priznaje kao gubitak Skladistara.


2. Gubici na proizvodima u originalnom pakovanju


Clan 22.


Za proizvode koji se skladiste i manipuliraju u ambalazi - bacvi, gubici se priznaju prema tabelama 1, 2, 3. i 4. cl. 17., 29. i 20 ove uredbe.
Za proizvode koji se isporucuju u originalnom pakovanju ne priznaju se gubici na osnovu prirodnih uticaja.


3. Ostali gubici


Clan 23.


Ostale razlike na proizvodima u rinfuzi koje nastaju zbog utjecaja temperature na volumen priznaju se Skladistaru na osnovu evidencije - upisa temperature kroz obracusnko razdoblje kroz svodjenje na referentnu temperaturu od od 15oC a prema tabeli korekcije obima za neftne proizvode od strane, za to ovlastene institutcije.


Clan 24.


Ukupno dopusteni gubici na naftnim proizvodima utvrdjuju se krajem, odnosno pocetkom jednog klimatskog razdoblja (najmanje dva puta godisnje) odnosno na dan stvarno nastalog gubitka u vanrednim slucajevima.


Clan 25.


Gubici isparavanjem koji nastaju kod manipulacije naftnih derivata priznaju se Skladistaru na osnovu obracuna i dokumentacije o izvrsenoj manipulaciji odnosno prijevozu. Gubici koji nastanu zbog manipulacije ili prijevoza naftnih derivata za trece korisnike (zajam ili prodaja) terete korisnika, sto se uredjuje ugovorom zakljucenim izmedju Federalne direkcije i korisnika.


V - PRELAZNE I ZAVRNE ODREDBE


Clan 26.


Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje primjena svih podzakonskih propisa koji regulisu pitanja koja su uredjena ovom uredbom, a primjenjivali su se na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine do stupanja na snagu ove uredbe.


Clan 27.


Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".


V broj 378/2000
31. augusta 2000. godine
Sarajevo

Zamjenik premijera
dr Dragan Covic, s.r.