Na temelju clanka 14. stavak 4. Zakona o obrani Federacije Bosne i Hercegovine ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 15/96), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


U R E D B U
O IZVRSENJU OBVEZE DAVANJA MATERIJALNIH
SREDSTAVA I STOKE IZ POPISA ZA POTREBE OBRANE


I - OPCE ODREDBE


Clanak 1.


Ovom uredbom se odredjuje vrsta materijalnih sredstava, stoke i opreme koja podlijeze obvezi davanja korisnicima sredstava, postupak predaje i
vracanja izuzetih materijalnih sredstava, stoke i opreme, naknada za koristenje izuzetih materijalnih sredstava, stoke i opreme, te postupak i utvrdjivanje naknade stete koja nastane na izuzetim materijalnim sredstvima i opremi i za nestalu ili uginulu stoku.


Clanak 2.


Pravne osobe i gradjani u ratu, neposrednoj ratnoj opasnosti i izvanrednim okolnostima imaju materijalnu obvezu davanja vozila, strojeva, uredjaja i drugih materijalnih sredstava, opremu i stoku Oruzanim snagama Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Oruzane snage), sluzbi motrenja i obavjescivanja, civilnoj zastiti, tijelima uprave Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija) i pravnim osobama cija je djelatnost od posebnog znacaja za obranu Federacije (U daljnjem tekstu: korisnik sredstava).
Zbog pregleda i vjezbi u miru, pravne osobe i gradjani, za potrebe Oruzanih snaga duzni su davati materijalna sredstva i stoku iz clanka 6. ove uredbe.


Clanak 3.


Ovlascuje se federalni ministar obrane da donese upute o vodjenju evidencije materijalnih sredstava i stoke iz clanka 6. ove uredbe, a u vlasnistvu su pravnih osoba i gradjana (u daljnjem tekstu: materijalna sredstva i stoka iz popisa).


Clanak 4.


Evidenciju materijalnih sredstava i stoke iz popisa vode odjeli za obranu, zapovjednistva postrojbi i ustanove Oruzanih snaga, a zbirne podatke o stanju evidencije vode uprave za obranu i Federalno ministarstvo obrane - Federalno ministarstvo odbrane u sjedistu.
Evidencija iz stavka 1. ovog clanka vodi se sukladno propisu iz clanka 3. ove uredbe.


Clanak 5.


Materijalna sredstva i stoku iz popisa iz clanka 6. ove uredbe rasporedjuje odjel za obranu sukladno potrebama utvrdjenim ratnim sistematizacijama odnosno ustrojbenim knjigama korisnika sredstava.


II - VRSTA MATERIJALNIH SREDSTAVA I STOKE IZ
POPISA KOJA PODLIJEZE OBVEZI DAVANJA
KORISNICIMA SREDSTAVA


Clanak 6.


Materijalna sredstva i stoka iz popisa koja podlijeze obvezi davanja korisnicima sredstava su:
- putnicka vozila svih vrsta i kategorija,
- autobusi od devet i vise sjedista,
- teretna vozila (kamioni),
- tegljaci,
- auta za izvlacenje,
- vucni vlakovi,
- traktori,
- motokotaci,
- specijalna vozila (cisterne za vodu, gorivo i dekontaminaciju, vozilo za kruh, meso,
    prve pomoci sa dva i cetiri nosila, autodizalice i autoradionica),
- autoprikolica (cisterna za vodu, gorivo i dekontaminaciju, pekara, kuhinja, autoprikolice-radionice),
- buldozeri,
- kopaci,
- utovarivaci,
- dizalice,
- cistilice-grejderi,
- plovna sredstva,
- izvanbrodski motori,
- konji svih vrsta i kategorija,
- mule svih vrsta i kategorija,
- mazge svih vrsta i kategorija,
- magarci svih vrsta i kategorija,
- stocni pribor (jahaci, jednozaprezni, dvozaprezni i tovarni) i
- zaprezna vozila (na dva kotaca, na cetiri kotaca).


Clanak 7.


Kad odjel za obranu primi zahtjev za popunu korisnika sredstava materijalnim sredstvima i stokom iz popisa, na temelju podataka iz evidencije odabire za svakog korisnika sredstva, materijalno sredstvo i stoku iz popisa po broju, vrsti i kategoriji koja se trazi i odredjuje im ratni raspored.


Clanak 8.


Davanju i prijemu materijalnih sredstava i stoke iz popisa podlijezu samo ona materijalna sredstva i stoka iz popisa kojima je odredjen ratni raspored.


Clanak 9.


Davanje materijalnih sredstava i stoke iz popisa korisnicima sredstava u miru, poradi pregleda i vjezbi obavlja se po zahtjevu korisnika sredstava.
Zahtjev se dostavlja nadleznom odjelu za obranu koji poziva vlasnika materijalnog sredstva i stoke iz popisa da preda materijalno sredstvo i stoku podnositelju zahtjeva poradi pregleda odnosno vjezbe.
Zahtjev iz stavka 1. ovog clanka se podnosi 45 dana prije dana odredjenog za pozivanje.


Clanak 10.


Prijem materijalnog sredstva i stoke iz popisa vrsi komisija od tri clana koju imenuje podnositelj zahtjeva.
Komisija iz stavka 1. ovog clanka utvrdjuje ispravnost materijalnog sredstva odnosno sposobnost grla i o tome vodi zapisnik.
Nakon preuzimanja materijalnog sredstva odnosno stoke iz popisa korisnik sredstava izdaje vlasniku priznanicu o primljenom materijalnom sredstvu i stoci. U priznanici se, osim temeljnih podataka o materijalnom sredstvu i stoci opisuje stanje ispravnosti odnosno sposobnosti u trenutku prijema.
Priznanicu iz stavka 3. ovog clanka potpisuje predavatelj i primatelj, te ovjerava pecatom korisnik sredstva.


Clanak 11.


Korisnik sredstva po zavrsetku vjezbe, odnosno pregleda vraca materijalno sredstvo i stoku vlasniku, a od njega uzima priznanicu iz clanka 10. stavak 3. ove uredbe.


Clanak 12.


Davanje i prijem materijalnih sredstava i stoke iz popisa korisniku sredstava u ratu, neposrednoj ratnoj opasnosti i izvanrednim okolnostima obavlja se po objavljivanju zapovijedi za mobilizaciju korisnika sredstava, po postupku i na nacin kako je to odredjeno ovom uredbom.


III - NAKNADA ZA KORISTENJE IZUZETIH
MATERIJALNIH SREDSTAVA I STOKE IZ POPISA


Clanak 13.


Pravnim osobama i gradjanima pripada naknada za data materijalna sredstva i stoku iz popisa korisnicima sredstava u visini i pod uvjetima utvrdjenim ovom uredbom. Sredstva za naknade za potrebe Oruzanih snaga osiguravaju se iz proracuna Federacije za tekucu godinu.


Clanak 14.


Naknadu iz clanka 13. ove uredbe vlasnicima sredstava obracunavaju i isplacuju korisnici sredstava. Naknade se obracunavaju i isplacuju po sluzbenoj duznosti.


Clanak 15.


Naknada za koristenje izuzetnih materijalnih sredstava i stoke iz popisa isplacuje se u roku od 15 dana od dana vracanja. Ako se materijalna sredstva i stoka koriste duze od 30 dana, naknada se isplacuje mjesecno unazad.


Clanak 16.


Dnevnice za putovanje poradi predaje i povratka (prijema) materijalnog sredstva i stoke iz popisa isplacuju se za vrijeme potrebito za dopremanje i predaju, odnosno za vrijeme potrebito za dolazak i prijem.
Dnevnice za putovanje iz stavka 1. ovog clanka obracunavaju se i isplacuju prema Uredbi o naknadama za putne troskove i Rjesenja ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 18/96 i 49/00).


Clanak 17.


Visina naknade za koristenje materijalnih sredstava i stoke iz popisa, poradi vjezbe u miru, iznosi dnevno:
1. Za putnicka vozila:


1. Za putnicka vozila:
- do 1.000 cm³ 35 KM
- od 1.000 cm³ do 1.500 cm³ 50 KM
- od 1.500 cm³ do 2.000 cm³ 70 KM
- preko 2.000 cm³ 100 KM
2. Za autobuse prema broju sjedista, i to:
- od 9 do 23 sjedista 400 KM
- od 23 do 39 sjedista 450 KM
- preko 39 sjedista 700 KM
3. Za poljska-terenska vozila 100 KM
4. Za teretna vozila (prema nosivosti), i to:
- do 2 tone 70 KM
- od 2,1 do 3 tone 100 KM
- od 3,1 do 5 tona 160 KM
- od 5,1 do 10 tona 250 KM
- od 10,1 do 20 tona 350 KM
- preko 20 tona 500 KM
5. Za vucna vozila, i to:
- tegljac do 1,5 tona 70 KM
- tegljac do 3 tone 100 KM
- tegljac od 4 do 5 tona 160 KM
- tegljac od 6 do 8 tona 250 KM
- tegljac preko 8 tona 350 KM
- auto za izvlacenje 350 KM
- vucni vlak 500 KM
6. Traktori po KS
- sa prikolicom na kotacima 1,5 KM
- bez prikolice na kotacima 1 KM
- gusjenicar 2 KM
7. Motokotaci
- mopedi 10 KM
- bez prikolice od 175-250 cm³ 20 KM
- bez prikolice od 250-500 cm³ 25 KM
- bez prikolice preko 500 cm³ 30 KM
- sa prikolicom 40 KM
8. Specijalna vozila
- cisterna za vodu 200 KM
- cisterna za gorivo 200 KM
- cisterna za dekontaminaciju 250 KM
- vozilo za kruh 100 KM
- vozilo za meso (hladnjaca) 100 KM
- vozilo prve pomoci sa dva nosila 80 KM
- vozilo prve pomoci sa cetiri nosila 100 KM
- autodizalica 250 KM
- autoradionica 250 KM
9. Autoprikolice
- cisterna za vodu 50 KM
- cisterna za gorivo 50 KM
- cisterna za dekontaminaciju 70 KM
- pekara 70 KM
- kuhinja 30 KM
- teretno do 2 tone 35 KM
- teretno od 3 do 5 tona 60 KM
- preko 6 tona 70 KM
- radionica 100 KM
10. Uredjaji i druga materijalna sredstva
- buldozer 500 KM
- kopac 350 KM
- utovarivac 350 KM
- dizalica 350 KM
- cistilica-grejder 300 KM
- valjak 300 KM
- plovno sredstvo (po 1t odnosno do 1t nosivosti) 35 KM
- izvanbrodski motor 10 KM
- ostala inzinjerijska sredstva 10 KM
11. Konji
- jahaci 25 KM
- vucni teski 20 KM
- vucni srednji 20 KM
- vucni laki 15 KM
- tovarni teski 20 KM
- tovarni srednji 15 KM
- tovarni laki 15 KM
12. Mule
- jahace 20 KM
- vucne teske 20 KM
- vucne srednje 15 KM
- vucne lake 15 KM
- tovarne teske 15 KM
- tovarne srednje 10 KM
- tovarne lake 10 KM
13. Mazge
- jahace 10 KM
- vucne teske 10 KM
- vucne srednje 10 KM
- vucne lake 10 KM
- tovarne teske 10 KM
- tovarne srednje 10 KM
- tovarne lake 10 KM
14. Magarci
- jahaci 10 KM
- vucni teski 10 KM
- vucni srednji 10 KM
- vucni laki 10 KM
- tovarni teski 10 KM
- tovarni srednji 10 KM
- tovarni laki 10 KM
15. Stocni pribor
- jahaci 2 KM
- jednozaprezni 1 KM
- dvozaprezni 2 KM
- tovarni 1 KM
16. Zaprezna vozila
- na dva kotaca 8 KM
- na cetiri kotaca 10 KM

 

Za vrijeme rata i neposredne ratne opasnosti vlasniku materijalnog sredstva i stoke iz popisa ne pripada naknada za koristenje iz ovog clanka.


IV - POSTUPAK UTVRDJIVANJA I NAKNADE STETE
KOJA NASTANE NA IZUZETIM MATERIJALNIM
SREDSTVIMA I ZA NESTALU ILI UGINULU STOKU


Clanak 18.


Vlasnici materijalnih sredstava i stoke iz popisa pripada naknada stete ako izuzeto materijalno sredstvo odnosno stoka iz popisa bude osteceno, unisteno, nestane ili ugine. Za unisteno ili nestalo sredstvo visina stete se odredjuje prema mjesnoj trzisnoj vrijednosti koju je to sredstvo imalo u vrijeme predaje.
Za osteceno sredstvo pripada naknada stete u visini razlike izmedju mjesne trzisne vrijednosti sredstava u vrijeme predaje i njegove vrijednosti u vrijeme povrata vlasniku sredstava, umanjena za umanjenje vrijednosti nastale uporabom sredstva.


Clanak 19.


Postupak za utvrdjivanje postojanja stete i ostvarivanje naknade stete na izuzetom materijalnom sredstvu i stoci iz popisa zbog mozebitnog ostecenja, unistenja, nestanka ili uginuca pokrece se po sluzbenoj duznosti ili na zahtjev davaoca sredstva.


Clanak 20.


Visinu naknade za ostecena ili unistena materijalna sredstva, nestalu ili uginulu stoku predlaze komisija od tri clana koju formira korisnik sredstva (predstavnik korisnika sredstva, vlasnik sredstva i predstavnik odjela za obranu po cijem pozivu je sredstvo predato korisniku).
Komisija iz stavka 1. ovog clanka sastavlja zapisnik o svom radu.
Zapisnik obuhvata:
- nacin utvrdjivanja cinjenicnog stanja glede postojanja i visine stete,
- dokaze koje je koristila,
- naziv materijalnog sredstva ili stoke iz popisa,
- opis cinjenicnog stanja (ostecenje, unistenost ili nestalo izuzeto materijalno sredstvo, ne postoji steta), i
- prijedlog visine naknade stete.


Clanak 21.


U postupku utvrdjivanja postojanja stete i visine naknade za ostecena, unistena ili nestala sredstva, korisnik sredstava sukladno zapisniku komisije, pokusat ce sa ostecenim zakljuciti sporazum o visini naknade stete u roku od 30 dana od dana pokretanja postupka iz clanka 19. ove uredbe.
Naknada stete se isplacuje u roku od 15 dana od dana zakljucenja sporazuma iz stavka 1. ovog clanka.
Ukoliko ne dodje do zakljucenja sporazuma iz stavka 1. ovog clanka korisnik sredstava rjesenjem ce odluciti o visini naknade.
Vlasnik sredstava koji nije zadovoljan sa iznosom naknade stete moze u roku od 30 dana od dana prijema rjesenja podnijeti tuzbu nadleznom sudu poradi utvrdjivanja visine naknade stete.


Clanak 22.


Rjesenje o isplacivanju naknade za koristenje sredstava odnosno isplacivanju naknade stete nastale na sredstvima donosi korisnik sredstava.


V - PRIJELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE


Clanak 23.


Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje primjena propisa koji su regulirali izvrsenje obveza davanja materijalnih sredstava i stoke iz popisa za potrebe obrane koji su se primjenjivali na teritoriji Federacije do dana stupanja na snagu ove uredbe.
Postupak za isplatu naknade za koristenje izuzetih sredstava odnosno naknade stete za sredstva izuzeta po propisima koji su vazili do dana stupanja na snagu ove uredbe, zavrsit ce se po tim propisima.


Clanak 24.


Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".


V broj 22/2001
18. sijecnja 2001. godine
Sarajevo

Zamjenik premijera
dr. Dragan Covic, v.r.