Na osnovu clana 14. stav 4. Zakona o odbrani Federacije Bosne i Hercegovine ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 15/96), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


U R E D B U
O IZVRSENJU OBAVEZE DAVANJA MATERIJALNIH
SREDSTAVA I STOKE IZ POPISA ZA POTREBE ODBRANE


I - OPCE ODREDBE


Clan 1.


Ovom uredbom se odredjuje vrsta materijalnih sredstava, stoke i opreme koja podlijeze obavezi davanja korisnicima sredstava, postupak predaje i
vracanja izuzetih materijalnih sredstava, stoke i opreme; naknada za koristenje izuzetih materijalnih sredstava, stoke i opremi; te postupak i utvrdjivanje naknade stete koja nastane na izuzetim materijalnim sredstvima i opremi i za nestalu ili uginulu stoku.


Clan 2.


Pravna lica i gradjani u ratu, neposrednoj ratnoj opasnosti i vanrednim okolnostima imaju materijalnu obavezu davanja vozila, masina, uredjaja i drugih materijalnih sredstava, opremu i stoku Oruzanim snagama Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Oruzane snage), sluzbi osmatranja i obavjestavanja, civilnoj zastiti, organima uprave Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija) i pravnim licima cija je djelatnost od posebnog znacaja za odbranu Federacije (U daljem tekstu: korisnik sredstava). Zbog pregleda i vjezbi u miru, pravna lica i gradjani, za potrebe Oruzanih snaga duzni su davati materijalna sredstva i stoku iz clana 6. ove uredbe.


Clan 3.


Ovlascuje se federalni ministar odbrane da donese upute o vodjenju evidencije materijalnih sredstava i stoke iz clana 6. ove uredbe, a u vlasnistvu su pravnih lica i gradjana (u daljem tekstu: materijalna sredstva i stoka iz popisa).


Clan 4.


Evidenciju materijalnih sredstava i stoke iz popisa vode odjeli za odbranu, komande jedinice i ustanove Oruzanih snaga, a zbirne podatke o stanju evidencije vode uprave za odbranu i Federalno ministarstvo odbrane - Federalno ministarstvo obrane u sjedistu.
Evidencija iz stava 1. ovog clana vodi se u skladu sa propisom iz clana 3. ove uredbe.


Clan 5.


Materijalna sredstva i stoku iz popisa iz clana 6. ove uredbe rasporedjuje odjel za odbranu u skladu sa potrebama utvrdjenim ratnim sistematizacijama odnosno financijskim knjigama korisnika sredstava.


II - VRSTA MATERIJALNIH SREDSTAVA I STOKE IZ
POPISA KOJA PODLIJEZE OBAVEZI DAVANJA
KORISNICIMA SREDSTAVA


Clan 6.


Materijalna sredstva i stoka iz popisa koja podlijeze obavezi davanja korisnicima sredstava su:
- putnicka vozila svih vrsta i kategorija,
- autobusi od devet i vise sjedista,
- teretna vozila (kamioni),
- tegljaci,
- auta za izvlacenje,
- vucni vozovi,
- traktori,
- motocikli,
- specijalna vozila (cisterne za vodu, gorivo i dekontaminaciju, vozilo za hljeb, meso,
  prve pomoci sa dva i cetiri nosila, autodizalice i autoradionica),
- autoprikolica (cisterna za vodu, gorivo i dekontaminaciju, pekara, kuhinja, autoprikolice-radionice),
- buldozeri,
- rovokopaci,
- utovarivaci,
- dizalice,
- cistilice-grejderi,
- plovna sredstva,
- izvanbrodski motori,
- konji svih vrsta i kategorija,
- mule svih vrsta i kategorija,
- mazge svih vrsta i kategorija,
- magarci svih vrsta i kategorija,
- stocni pribor (jahaci, jednozaprezni, dvozaprezni i tovarni) i
- zaprezna vozila (na dva tocka, na cetiri tocka).


Clan 7.


Kad odjel za obranu primi zahtjev za popunu korisnika sredstava materijalnim sredstvima i stokom iz popisa, na osnovu podataka iz evidencije odabire za svakog korisnika sredstva, materijalno sredstvo i stoku iz popisa po broju, vrsti i kategoriji koja se trazi i odredjuje im ratni raspored.


Clan 8.


Davanju i prijemu materijalnih sredstava i stoke iz popisa podlijezu samo ona materijalna sredstva i stoka iz popisa kojima je odredjen ratni raspored.


Clan 9.


Davanje materijalnih sredstava i stoke iz popisa korisnicima sredstava u miru, radi pregleda i vjezbi obavlja se po zahtjevu korisnika sredstava.
Zahtjev se dostavlja nadleznom odjelu za odbranu koji poziva vlasnika materijalnog sredstva i stoke iz popisa da preda materijalno sredstvo i stoku podnosiocu zahtjeva radi pregleda odnosno vjezbe. Zahtjev iz stava 1. ovog clana se podnosi 45 dana prije dana odredjenog za pozivanje.


Clan 10.


Prijem materijalnog sredstva i stoke iz popisa vrsi komisija od tri clana koju imenuje podnosioc zahtjeva.
Komisija iz stava 1. ovog clana utvrdjuje ispravnost materijalnog sredstva odnosno sposobnost grla i o tome vodi zapisnik.
Nakon preuzimanja materijalnog sredstva odnosno stoke iz popisa korisnik sredstava izdaje vlasniku priznanicu o primljenom materijalnom sredstvu i stoci. U priznanici se, osim osnovnih podataka o materijalnom sredstvu i stoci opisuje stanje ispravnosti odnosno sposobnosti u trenutku prijema.
Priznanicu iz stava 3. ovog clana potpisuje predavalac i primalac, te ovjerava pecatom korisnika sredstva.


Clan 11.


Korisnik sredstava po zavrsetku vjezbe, odnosno pregleda vraca materijalno sredstvo i stoku vlasniku, a od njega uzima priznanicu iz clana 10. stav 3. ove uredbe.


Clan 12.


Davanje i prijem materijalnih sredstava i stoke iz popisa korisnika sredstava u ratu, neposrednoj ratnoj opasnosti i vanrednim okolnostima obavlja se po objavljivanju naredbi za mobilizaciju korisnika sredstva, po postupku i na nacin kako je to odredjeno ovom uredbom.


III - NAKNADA ZA KORISTENJE IZUZETIH
MATERIJALNIH SREDSTAVA I STOKE IZ POPISA


Clan 13.


Pravnim licima i gradjanima pripada naknada za data materijalna sredstva i stoku iz popisa korisnicima sredstava u visini i pod uslovima utvrdjenim ovom uredbom. Sredstva za naknade za potrebe Oruzanih snaga osiguravaju se iz budzeta Federacije za tekucu godinu.


Clan 14.


Naknadu iz clana 13. ove uredbe vlasnicima sredstava obracunavaju i isplacuju korisnici sredstava.
Naknade se obracunavaju i isplacuju po sluzbenoj duznosti.


Clan 15.


Naknada za koristenje izuzetnih materijalnih sredstava i stoke iz popisa isplacuje se u roku od 15 dana od dana vracanja. Ako se materijalna sredstva i stoka koriste duze od 30 dana, naknada se isplacuje mjesecno unazad.


Clan 16.


Dnevnice za putovanje radi predaje i povratka (prijema) materijalnog sredstva i stoke iz popisa isplacuju se za vrijeme potrebno za dopremanje i predaju, odnosno za vrijeme potrebno za dolazak i prijem. Dnevnice za putovanje iz stava 1. ovog clana obracunavaju se i isplacuju prema Uredbi o naknadama za putne troskove i Rjesenja ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 18/96 i 49/00).


Clan 17.


Visina naknade za koristenje materijalnih sredstava i stoke iz popisa, radi vjezbe u miru, iznosi dnevno:
1. Za putnicka vozila:
- do 1.000 cm³ 35 KM
- od 1.000 cm3 do 1.500 cm³ 50 KM
- od 1.500 cm3 do 2.000 cm³ 70 KM
- preko 2.000 cm³ 100 KM
2. Za autobuse prema broju sjedista, i to:
- od 9 do 23 sjedista 400 KM
- od 23 do 39 sjedista 450 KM
- preko 39 sjedista 700 KM
3. Za poljska-terenska vozila 100 KM
4. Za teretna vozila (prema nosivosti), i to:
- do 2 tone 70 KM
- od 2,1 do 3 tone 100 KM
- od 3,1 do 5 tona 160 KM
- od 5,1 do 10 tona 250 KM
- od 10,1 do 20 tona 350 KM
- preko 20 tona 500 KM
5. Za vucna vozila, i to:
- tegljac do 1,5 tona 70 KM
- tegljac do 3 tone 100 KM
- tegljac od 4 do 5 tona 160 KM
- tegljac od 6 do 8 tona 250 KM
- tegljac preko 8 tona 350 KM
- auto za izvlacenje 350 KM
- vucni voz 500 KM
6. Traktori po KS
- sa prikolicom na tockovima 1,5 KM
- bez prikolice na tockovima 1 KM
- gusjenicar 2 KM
7. Motocikli
- mopedi 10 KM
- bez prikolice od 175-250 cm³ 20 KM
- bez prikolice od 250-500 cm³ 25 KM
- bez prikolice preko 500 cm³ 30 KM
- sa prikolicom 40 KM
8. Specijalna vozila
- cisterna za vodu 200 KM
- cisterna za gorivo 200 KM
- cisterna za dekontaminaciju 250 KM
- vozilo za hljeb 100 KM
- vozilo za meso (hladnjaca) 100 KM
- vozilo prve pomoci sa dva nosila 80 KM
- vozilo prve pomoci sa cetiri nosila 100 KM
- autodizalica 250 KM
- autoradionica 250 KM
9. Autoprikolice
- cisterna za vodu 50 KM
- cisterna za gorivo 50 KM
- cisterna za dekontaminaciju 70 KM
- pekara 70 KM
- kuhinja 30 KM
- teretno do 2 tone 35 KM
- teretno od 3 do 5 tona 60 KM
- preko 6 tona 70 KM
- radionica 100 KM
10. Uredjaji i druga materijalna sredstva
- buldozer 500 KM
- rovokopac 350 KM
- utovarivac 350 KM
- dizalica 350 KM
- cistilica-grejder 300 KM
- valjak 300 KM
- plovno sredstvo (po 1t odnosno do 1t) 35 KM
- izvanbrodski motor 10 KM
- ostala inzenjerijska sredstva 10 KM
11. Konji
- jahaci 25 KM
- vucni teski 20 KM
- vucni srednji 20 KM
- vucni lahki 15 KM
- tovarni teski 20 KM
- tovarni srednji 15 KM
- tovarni lahki 15 KM
12. Mule
- jahace 20 KM
- vucne teske 20 KM
- vucne srednje 15 KM
- vucne lahke 15 KM
- tovarne teske 15 KM
- tovarne srednje 10 KM
- tovarne lahke 10 KM
13. Mazge
- jahace 10 KM
- vucne teske 10 KM
- vucne srednje 10 KM
- vucne lahke 10 KM
- tovarne teske 10 KM
- tovarne srednje 10 KM
- tovarne lahke 10 KM
14. Magarci
- jahaci 10 KM
- vucni teski 10 KM
- vucni srednji 10 KM
- vucni lahki 10 KM
- tovarni teski 10 KM
- tovarni srednji 10 KM
- tovarni lahki 10 KM
15. Stocni pribor
- jahaci 2 KM
- jednozaprezni 1 KM
- dvozaprezni 2 KM
- tovarni 1 KM
16. Zaprezna vozila
- na dva tocka 8 KM
- na cetiri tocka 10 KM

Za vrijeme rata i neposredne ratne opasnosti vlasniku materijalnog sredstva i stoke iz popisa ne pripada naknada za koristenje iz ovog clana.


IV - POSTUPAK UTVRDJIVANJA I NAKNADE STETE
KOJA NASTANE NA IZUZETIM MATERIJALNIM
SREDSTVIMA I ZA NESTALU ILI UGINULU STOKU


Clan 18.


Vlasnici materijalnih sredstava i stoke iz popisa pripada naknada stete ako izuzeto materijalno sredstvo odnosno stoka iz popisa bude osteceno, unisteno, nestane ili ugine.
Za unisteno ili nestalo sredstvo visina stete se odredjuje prema mjesnoj trzisnoj vrijednosti koju je to sredstvo imalo u vrijeme predaje.
Za osteceno sredstvo pripada naknada stete u visini razlike izmedju mjesne trzisne vrijednosti sredstava u vrijeme predaje i njegove vrijednosti u vrijeme povrata vlasniku sredstava, umanjena za umanjenje vrijednosti nastale upotrebom sredstva.


Clan 19.


Postupak za utvrdjivanje postojanja stete i ostvarivanje naknade stete na izuzetom materijalnom sredstvu i stoci iz popisa zbog eventualnog ostecenja, unistenja, nestanka ili uginuca pokrece se po sluzbenoj duznosti ili na zahtjev davaoca sredstva.


Clan 20.


Visinu naknade za ostecena ili unistena materijalna sredstva, nestalu ili uginulu stoku predlaze komisija od tri clana koju formira korisnik sredstva (predstavnik korisnika sredstva, vlasnik sredstva i predstavnik odjela za odbranu po cijem pozivu je sredstvo predato korisniku).
Komisija iz stava 1. ovog clana sastavlja zapisnik o svom radu.
Zapisnik obuhvata:
- nacin utvrdjivanja cinjenicnog stanja u pogledu postojanja i visine stete,
- dokaze koje je koristila,
- naziv materijalnog sredstva ili stoke iz popisa,
- opis cinjenicnog stanja (ostecenje, unistenost ili nestalo izuzeto materijalno sredstvo, ne postoji steta), i
- prijedlog visine naknade stete.


Clan 21.


U postupku utvrdjivanja postojanja stete i visine naknade za ostecena, unistena ili nestala sredstva, korisnik sredstava u skladu sa zapisnikom komisije, pokusat ce sa ostecenim zakljuciti sporazum o visini naknade stete u roku od 30 dana od dana pokretanja postupka iz clana 19. ove uredbe.
Naknada stete se isplacuje u roku od 15 dana od dana zakljucenja sporazuma iz stava 1. ovog clana.
Ukoliko ne dodje do zakljucenja sporazuma iz stava 1. ovog clana korisnik sredstava rjesenjem ce odluciti o visini naknade.
Vlasnik sredstava koji nije zadovoljan sa iznosom naknade stete moze u roku od 30 dana od dana prijema rjesenja podnijeti tuzbu nadleznom sudu radi utvrdjivanja visine naknade stete.


Clan 22.


Rjesenje o isplacivanju naknade za koristenje sredstava odnosno isplacivanju naknade stete nastale na sredstvima donosi korisnik sredstava.


V - PRIJELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE


Clan 23.


Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje primjena propisa koji su regulisali izvrsenje obaveze davanja materijalnih sredstava i stoke iz popisa za potrebe odbrane koji su se primjenjivali na teritoriji Federacije do dana stupanja na snagu ove uredbe.
Postupak za isplatu naknade za koristenje izuzetih sredstava odnosno naknade stete za sredstva izuzeta po propisima koji su vazili do dana stupanja na snagu ove uredbe, zavrsit ce se po tim propisima.


Clan 24.


Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".


V broj 22/2001
18. januara 2001. godine
Sarajevo

Zamjenik premijera
dr. Dragan Covic, s.r.