Na temelju clanka 19. stavak 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


U R E D B U
O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O VRSENJU OVLASTI I OBVEZA ORGANA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U GOSPODARSKIM DRUSTVIMA
PO OSNOVU DRZAVNOG KAPITALA

Clanak 1.


U Uredbi o vrsenju ovlasti i obveza organa Federacije Bosne i Hercegovine u gospodarskim drustvima po osnovu drzavnog kapitala ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 8/00, 40/00 i 43/00), clanak 7. mijenja se i glasi:
"Do zavrsetka procesa privatizacije i donosenja rjesenja iz clanka 38. Zakona o privatizaciji poduzeca ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00 i 54/00), federalni organ utvrdjen u listi iz clanka 2. ove uredbe, a razmjerno ucescu drzavnog kapitala u ukupnom kapitalu poduzeca, ce:
- vrsiti imenovanje i razrijesenje clanova Skupstine, te upravnog/ nadzornog odbora,
- davati prethodnu suglasnost za imenovanje direktora drustva,
- davati prethodnu suglasnost na statut drustva,
- davati prethodnu suglasnost na statusne promjene drustva."


Clanak 2.


U Listi gospodarski drustava prema kojima ovlasti i obveze po osnovu drzavnog kapitala vrse organi Federacije Bosne i Hercegovine, u tocki V,
podtocka 23. mijenja se i glasi:
"23. RUDNICI "KREKA" d.o.o. Tuzla".
Iza podtocke 23 dodaje se nova podtocka 24, koja glasi:
"24. RUDNIK MRKOG UGLJA "DJURDJEVIK" d.o.o. Djurdjevik".
Dosadasnja podtocka 24. postaje podtocka 25.


Clanak 3.


Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".


V broj 19/2001
25. sijecnja 2001. godine
Sarajevo

Zamjenik premijera
dr. Dragan Covic, v.r.