Na osnovu clana 19. stav 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


U R E D B U
O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O VRSENJU OVLASCENJA I OBAVEZA ORGANA FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE U PRIVREDNIM DRUSTVIMA PO OSNOVU DRZAVNOG KAPITALA


Clan 1.


U Uredbi o vrsenju ovlascenja i obaveza organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim drustvima po osnovu drzavnog kapitala ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 8/00, 40/00 i 43/00), clan 7. mijenja se i glasi:
"Do zavrsetka procesa privatizacije i donosenja rjesenja iz clana 38. Zakona o privatizaciji preduzeca ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00 i 54/00), federalni organ utvrdjen u listi iz clana 2. ove uredbe, a srazmjerno ucescu drzavnog kapitala u ukupnom kapitalu preduzeca, ce:
- vrsiti imenovanje i razrijesenje clanova Skupstine, te upravnog/ nadzornog odbora,
- davati prethodnu saglasnost za imenovanje direktora drustva,
- davati prethodnu saglasnost na statut drustva,
- davati prethodnu saglasnost na statusne promjene drustva."


Clan 2.


U Listi privrednih drustava prema kojima ovlascenja i obaveze po osnovu drzavnog kapitala vrse organi Federacije Bosne i Hercegovine, u tacki V,
podtacka 23. mijenja se i glasi:
"23. RUDNICI "KREKA" d.o.o. Tuzla". Iza podtacke 23 dodaje se nova podtacka 24, koja glasi:
"24. RUDNIK MRKOG UGLJA "DJURDJEVIK" d.o.o. Djurdjevik". Dosadasnja podtacka 24. postaje podtacka 25.


Clan 3.


Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".


V broj 19/2001
25. januara 2001. godine
Sarajevo

Zamjenik premijera
dr. Dragan Covic, s.r.