Na osnovu clana 19. stav 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


U R E D B U
O DOPUNAMA UREDBE O VRSENJU OVLASTI I OBAVEZA ORGANA FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE U PRIVREDNIM DRUSTVIMA
PO OSNOVU DRZAVNOG KAPITALA


Clan 1.


U Listi privrednih drustava prema kojima ovlascenja i obaveze po osnovu drzavnog kapitala vrse organi Federacije Bosne i Hercegovine koja cini sastavni dio Uredbe o vrsenju ovlascenja i obaveza organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim drustvima po osnovu drzavnog kapitala ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 8/00, 40/00 i 43/00), u tacki V. iza podtacke 9. dodaju se nove podtacke 10. do 23. koje glase:
"10. ENERGOINVEST - VMC, d.j.l. - Sarajevo
11. ENERGOINVEST - Etas Valves, d.j.l. - Sarajevo
12. ENERGOINVEST - Armature, d.j.l. - Sarajevo
13. ENERGOINVEST - TAT, d.j.l. - Sarajevo
14. ENERGOINVEST - ELOP, d.j.l. - Sarajevo
15. ENERGOINVEST - Specijalne Armature, d.j.l. - Sarajevo
16. ENERGOINVEST - DVI, d.j.l. - Sarajevo
17. ENERGOINVEST - TMP, d.j.l. - Sarajevo
18. ENERGOINVEST - SUE, d.j.l. - Sarajevo
19. ENERGOINVEST - Iris Computers, d.j.l. - Sarajevo
20. ENERGOINVEST - Energocontrol, d.j.l. - Sarajevo
21. ENERGOINVEST - Birotehnika, d.j.l. - Sarajevo
22. ENERGOINVEST - Comet, d.j.l. - Sarajevo
23. ENERGOINVEST - TSO, d.j.l. - Sarajevo

Dosadasnje podtacke 10. do 25. postaju podtacke 24. do 39.


Clan 2.


Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".


V broj 21/2001.
8. februara 2001. godine
Sarajevo

Zamjenik premijera
dr. Dragan Covic, s.r.