Na temelju clanka 53. stavak 3. Zakona o turistickim zajednicama i promicanju turizma u Federaciji BiH ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 19/96), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, donosi


U R E D B U
O IZMJENI UREDBE O CLANARINAMA U TURISTICKIM ZAJEDNICAMA

Clanak 1.

U Uredbi o clanarinama u turistickim zajednicama ("Sluzbene novine Federacije BiH". broj 2/00), u clanku 16. st. 2. i 3. i clanku 21. stavak 1. rijeci: "Ovlastene organizacije za obavljanje platnog prometa sukladno Zakonu o unutarnjem platnom prometu ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 2/95, 35/98 i 40/99), (u daljnjem tekstu: OOPP)" zamjenjuju se rijecima: "pravne osobe ovlastene za obavljanje platnog prometa (u daljnjem tekstu: banke)".

Clanak 2.

Clanak 21. stavak 1. mijenja se i glasi:
"Ukoliko turisticke zajednice nisu osnovane u mjestu, opcini, kantonu ili Federaciji Bosne i Hercegovine, pravne i fizicke osobe placaju clanarinu na racun koji je propisan Naredbom o uplatnim racunima prihoda budzeta i vanbudzetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, nacinu uplacivanja tih prihoda, nacinu i rokovima za rasporedjivanje tih prihoda korisnicima i izvjestavanju korisnika o njima za 2001. godinu ("Sluzbene novine Federacije BiH, br. 55/00, 57/00, 2/01, 10/01 i 14/01), tako da uplacena sredstva banke rasporedjuju u korist budzeta opcine, budzeta zupanije i Budzeta Federacije Bosne i Hercegovine, sukladno clanku 16. stavak 3. ove uredbe."

Clanak 3.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".

V broj 251/2001
14. lipnja 2001. godine
Sarajevo

premijer
dr. Alija Behmen, v.r.