Na osnovu clana 53. stav 3. Zakona o turistickim zajednicama i promicanju turizma u Federaciji BiH ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 19/96), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, donosi

U R E D B U
O IZMJENI UREDBE O CLANARINAMA U TURISTICKIM ZAJEDNICAMA

Clan 1.

U Uredbi o clanarinama u turistickim zajednicama ("Sluzbene novine Federacije BiH". broj 2/00), u clanu 16. st. 2. i 3. i clanu 21. stav 1. rijeci: "Ovlastene organizacije za obavljanje platnog prometa u skladu sa Zakonom o unutrasnjem platnom prometu ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 2/95, 35/98 i 40/99), (u daljem tekstu: OOPP)" zamjenjuju se rijecima: "pravna lica ovlastena za obavljanje platnog prometa (u daljem tekstu: banke)".

Clan 2.

Clan 21. stav 1. mijenja se i glasi:
"Ukoliko turisticke zajednice nisu osnovane u mjestu, opcini, kantonu ili Federaciji Bosne i Hercegovine, pravna i fizicka lica placaju clanarinu na racun koji je propisan Naredbom o uplatnim racunima prihoda budzeta i vanbudzetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, nacinu uplacivanja tih prihoda, nacinu i rokovima za rasporedjivanje tih prihoda korisnicima i izvjestavanju korisnika o njima za 2001. godinu ("Sluzbene novine Federacije BiH, br. 55/00, 57/00, 2/01, 10/01 i 14/01), tako da uplacena sredstva banke rasporedjuju u korist budzeta opcine, budzeta kantona i Budzeta Federacije Bosne i Hercegovine, u skladu sa clanom 16. stav 3. ove uredbe."

Clan 3.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".


V broj 251/2001
14. juna 2001. godine
Sarajevo

premijer
dr. Alija Behmen, s.r.