Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94 i 8/95), u svezi sa člankom 99. st. 2. i 3. Zakona o upravi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 28/97), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBU
O OSNUTKU REGIONALNIH CENTARA ZA SKRB I KOORDINACIJU POVRATA RASELJENIH OSOBA - PROGNANIKA I IZBJEGLICA NA PODRUČJE I SA PODRUČJA REPUBLIKE SRPSKE

Članak 1.

Ovom uredbom ustrojavaju se regionalni centri za skrb i koordinaciju povrata raseljenih osoba- prognanika i izbjeglica na područje i sa područja Republike Srpske (u daljem tekstu: Regionalni centri), uređuje njihov sustav, nadležnost, sjedište, nadzor nad njihovim radom i druga pitanja u svezi njihovog rada.
Članak 2.
Regionalni centri su:
- Regionalni centar Prijedor (za područje: Prijedor, Bosanski Novi, Sanski Most, Bosanska Kostajnica , Bosanska Krupa) sa sjedištem u Prijedoru;
- Regionalni centar Banja Luka (za područje: Banja Luka, Čelinac, Kotor-Varoš, Skender-Vakuf, Mrkonjić-Grad, Jajce, Šipovo, Kupres, Ključ, Drvar, Bosanski Petrovac) sa sjedištem u Banjoj Luci;
- Regionalni centar Bosanska Gradiška (za područje: Bosanska Gradiška, Bosanska Dubica, Laktaši, Srbac, Prnjavor) sa sjedištem u Bosanskoj Gradišci;
- Regionalni centar Modriča (za područje: Modriča, Bosanski Šamac, Odžak, Gradačac, Orašje) sa sjedištem u Modriči;
- Regionalni centar Derventa (za područje: Derventa, Bosanski Brod) sa sjedištem u Derventi;
- Regionalni centar Doboj (za područje: Doboj, Teslić) sa sjedištem u Doboju;
- Regionalni centar Zvornik (za područje: Zvornik, Bijeljina, Lopare, Ugljevik, Janja, Kalesija, Šekovići) sa sjedištem u Zvorniku;
- Regionalni centar Bratunac ( za područje: Bratunac, Vlasenica, Han-Pijesak, Milići, Skelani) sa sjedištem u Bratuncu;
- Regionalni centar Srebrenica (za područje: Srebrenica,) sa sjedištem u Srebrenici;
- Regionalni centar Višegrad ( za područje: Višegrad, Pale, Sokolac, Rudo, Rogatica) sa sjedištem u Višegradu;
- Regionalni centar Foča (za područje: Foča, Čajniče, Kalinovik, Trnovo) sa sjedištem u Foči,
- Regionalni centar Trebinje ( za područje: Trebinje, Nevesinje, Gacko, Ljubinje, Bileća) sa sjedištem u Trebinju.
Federalno ministarstvo socijalne politike, raseljenih osoba i izbjeglica ( u daljem tekstu: Federalno ministarstvo ) može odrediti i drugo sjedište Regionalnog centra, ako Regionalni centar sa sjedištem, utvrđenim ovom uredbom, nema potrebnih uvjeta za rad.

Članak 3.

Regionalni centri su ustrojene jedinke Federalnog ministarstva .
Poslovi i zadaci, kao i unutarnje ustrojstvo regionalnih centara, bliže će se utvrditi Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Federalnog ministarstva.

Članak 4.

Regionalni centar ima najviše pet članova, čiji sustav odgovara nacionalnoj strukturi raseljenih osoba -povratnika i izbjeglica ( u daljem tekstu: povratnik), sukladno sa popisom pučanstva iz 1991. godine.
Članove iz stavka 1. ovog članka određuje federalni ministar, zajednički sa zamjenikom federalnog ministra.
Regionalnim centrom rukovodi šef, koji se uračunava u ukupan broj lica iz stavka 1. ovog članka.

Članak 5.

Djelatnost Regionalnog centra je pružanje skrbi povratnicima za povratak na područje i sa područja Republike Srpske.
Aktivnosti u vršenju djelatnosti regionalnih centara su, naročito:
1. Opći i analitičko-informativni poslovi:
- Evidentiranje:
- broja izvršenih povrataka raseljenih osoba-prognanika i izbjeglica,
- broja oštećenih objekata i infrastrukture,
- broja saniranih objekata,
- vrste potreba na terenu,
- problema u školstvu, zdravstvu i drugim oblastima,
- problema održivog povratka.
- Informiranje:
- povratnika o svim relevantnim pitanjima za održiv povratak i reintegraciju na starim adresama (brošure, leci, naputci, savjeti …).
2. Poslovi ekonomsko-tehničke koordinacije:
- Komunikacija i koordinacija su:
- Sektorom za raseljene osobe - prognanike, izbjeglice i humanitarnu djelatnost Federalnog ministarstva,
- IPTF, SFOR, OHR, UNHCR i ostalim međunarodnim organizacijama,
- javnošću i medijima,
- nadležnim organima za poslove izbjeglica i raseljenih osoba Republike Srpske,
- međunarodnim organizacijama na terenu radi izbjegavanja dupliranja pojedinih aktivnosti.
3. Pravni poslovi:
- upravni postupak rješavanja o pravima povratnika,
- poslovi pravne skrbi,
- savjetovanje povratnika u ostvarivanju njihovih prava,
- pomoć kod implementacije imovinskih zakona,
- kontakti i suradnja sa organizacijama za zaštitu ljudskih prava,
- kontakti sa nadležnim organima u Republici Srpskoj, ostvarivanje suradnje u cilju rješavanja problema.

Članak 6.

Federalno ministarstvo bližim aktom uredit će rad regionalnih centara sukladno sa ovom uredbom, u roku od 30 dana od dana njenog stupanja na snagu.

Članak 7.

Regionalni centri svaka tri mjeseca podnose pismeno izvješće o svom radu Federalnom ministarstvu.
Federalno ministarstvo izvješćuje Vladu Federacije Bosne i Hercegovine o radu regionalnih centara svakih šest mjeseci.

Članak 8.

Sredstva za rad regionalnih centara osiguravaju se iz proračuna Federacije Bosne i Hercegovine u visini od 30%, a iz kantonalnih proračuna u visini od 70%, preko Federalnog ministarstva socijalne politike, raseljenih osoba i izbjeglica.

Članak 9.

Nadzor nad radom regionalnih centara vrši Federalno ministarstvo.
U vršenju nadzora iz stavka 1. ovog članka, Federalno ministarstvo može ostvarivati suradnju sa nadležnim kantonalnim ministarstvima.

Članak 10.

Dosadašnji uredi i odjeljenja, koja su osnovana Uredbom o osnutku ureda za rješavanje statusnih pitanja raseljenih osoba - prognanika i izbjeglica sa područja Republike Srpske ("Službene novine Federacije BiH", br. 45/99 i 23/00), dužni su, u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe, predati sva materijalno-tehnička sredstva i službene akte na raspolaganje regionalnim centrima iz članka 2. ove uredbe, sukladno odredbama Odluke o postupku primopredaje službenih akata između ukinutih i novoosnovanih federalnih organa uprave i federalnih ustanova ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98).

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o osnutku ureda za rješavanje statusnih pitanja raseljenih osoba - prognanika i izbjeglica sa područja Republike Srpske ("Službene novine Federacije BiH", br. 45/99 i 23/00).

Članak 12.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

V broj 272/2001
lipanj 2001. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.