Na osnovu članka 19. stavak 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBU
O DOPUNI UREDBE O VRŠENJU OVLASTI I OBVEZA ORGANA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U GOSPODARSKIM DRUŠTVIMA PO OSNOVU DRŽAVNOG KAPITALA

Članak 1.

U Listi gospodarskih društava prema kojima ovlasti i obveze po osnovu državnog kapitala vrše organi Federacije Bosne i Hercegovine koja čini sastavni dio Uredbe o vršenju ovlasti i obveza organa Federacije Bosne i Hercegovine u gospodarskim društvima po osnovu državnog kapitala ("Službene novine Federacije BiH", br. 8/00, 40/00, 43/00 i 4/01), iza točke V doidaje se nova točka VI koja glasi:
"VI - FEDERALNO MINISTARSTVO TRGOVINE
1. "FEROELEKTRO" d.d. Sarajevo
2. D.D. VELMOS Mostar
3. "INTERŠPED" d.d. Sarajevo
4. "MERKUR" d.d. Mostar
5. ŠIPAD EXPORT-IMPORT d.d. Sarajevo
6. BORAC TRGOVINA d.o.o. Travnik."

Članak 2.

Ova ureedba stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

V broj 194/2001
24. svibnja 2001. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.