Na osnovu člana 19. stav 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBU
O DOPUNI UREDBE O VRŠENJU OVLAŠTENJA I OBAVEZA ORGANA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U PRIVREDNIM DRUŠTVIMA PO OSNOVU DRŽAVNOG KAPITALA

Član 1.

U Listi privrednih društava prema kojima ovlaštenja i obaveze po osnovu državnog kapitala vrše organi Federacije Bosne i Hercegovine koja čini sastavni dio Uredbe o vršenju ovlaštenja i obaveza organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim društvima po osnovu državnog kapitala ("Službene novine Federacije BiH", br. 8/00, 40/00, 43/00 i 4/01), iza tačke V doidaje se nova tačka VI koja glasi:
"VI - FEDERALNO MINISTARSTVO TRGOVINE
1. "FEROELEKTRO" d.d. Sarajevo
2. D.D. VELMOS Mostar
3. "INTERŠPED" d.d. Sarajevo
4. "MERKUR" d.d. Mostar
5. ŠIPAD EXPORT-IMPORT d.d. Sarajevo
6. BORAC TRGOVINA d.o.o. Travnik."

Član 2.

Ova ureedba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V broj 194/2001
24. maja 2001. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.