Na temelju članka 31. Zakona o radnim odnosima i plaćama službenika organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 13/98), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine , na prijedlog federalnog ministra pravde, donosi

UREDBU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UVJETIMA I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG UPRAVNOG ISPITA SLUŽBENIKA ORGANA UPRAVE I SLUŽBI ZA UPRAVU

Članak 1.

U Uredbi o uvjetima i načinu polaganja stručnog upravnog ispita službenika organa uprave i službi za upravu ("Službene novine Federacije BiH", br. 24/98 i 12/00), u članku 6. stavak 1. mijenja se i glasi:
"Ispit se polaže pred Federalnom komisijom koja se sastoji od predsjednika i četiri člana s liste ispitivača."
Stavak 2. mijenja se i glasi:
"Predsjednika Federalne komisije, njegovog zamjenika i listu od 13 ispitivača rješenjem imenuje federalni ministar pravde."
U stavku 3. u prvom redu iza riječi "Predsjednik" dodaje se zarez i riječi: "njegov zamjenik", a riječi: "i njihovi zamjenici" brišu se.

Članak 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

V broj 192/2001
7. lipnja 2001. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.