Na osnovu člana 19. stav 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBU
O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O POVOLJNIJIM UVJETIMA ZA STICANJE PRAVA NA STAROSNU PENZIJU VOJNIH OSIGURANIKA VOJSKE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

Uredba o povoljnijim uvjetima za sticanje prava na starosnu penziju vojnih osiguranika Vojske Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/00), ( u daljem tekstu: Uredba), prestaje da važi.


Član 2.

Starosna penzija vojnih osiguranika Vojske Federacije Bosne i Hercegovine , koji su ostvarili pravo na starosnu penziju u skladu sa Uredbom, isplacivat ce se od dana stupanja na snagu ove uredbe, prema clanu 50. stav 3. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/98 i 49/00).

Član 3.

Uskladivanje penzije iz clana 2. ove uredbe vršit ce se u skladu sa clanom 51. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH",


V broj 111/2001
10. maja 2001. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.