Na temelju članka 67. Zakona o postupku upisa pravnih osoba u sudski registar (''Službene novine Federacije BiH'', br. 4/00, 49/00 i 32/01), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na prijedlog federalnog ministra pravde, donosi


U R E D B U

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UPISU
U SUDSKI REGISTAR PRAVNIH OSOBA KOJE
OBAVLJAJU GOSPODARSKU DJELATNOST


Članak 1.


U Uredbi o upisu u sudski registar pravnih osoba koje obavljaju gospodarsku djelatnost (''Službene novine Federacije BiH'', br. 12/00, 16/00 i 38/00), u članku 6. stavak 1. točka 1. mijenja se i glasi:
''1. Uvjerenje nadležne porezne uprave, da on kao osnivač i većinski vlasnik u društvu nema nepodmirene dospjele obaveze prema povjeriocima, odnosno nepodmirenih poreza i doprinosa.''


Članak 2.


U članku 38. u prvom redu iza riječi ''upisa'' dodaju se riječi: ''izuzev dioničkog društva''.


Članak 3.


U članku 48. stavak 2. iza riječi ''upisa'' dodaju se riječi: ''izuzev dioničkog društva''.


Članak 4.


U članku 63. stavak 3. točka 2. iza riječi ''upisa'' dodaju se riječi: ''izuzev dioničkog društva''.


Članak 5.


Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 649/2001
18. prosinca 2001. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.