Na osnovu člana 67. Zakona o postupku upisa pravnih osoba u sudski registar (''Službene novine Federacije BiH'', br. 4/2000, 49/2000 i 32/01), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na prijedlog federalnog ministra pravde, donosi


U R E D B U

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UPISU
U SUDSKI REGISTAR PRAVNIH OSOBA KOJE
OBAVLJAJU PRIVREDNU DJELATNOST


Član 1.


U Uredbi o upisu u sudski registar pravnih osoba koje obavljaju privrednu djelatnost (''Službene novine Federacije BiH'', br. 12/2000, 16/2000 i 38/2000), u članu 6. stav 1. tačka 1. mijenja se i glasi:
''1. Uvjerenje nadležne porezne uprave, da on kao osnivač i većinski vlasnik u društvu nema nepodmirene dospjele obaveze prema povjeriocima, odnosno nepodmirenih poreza i doprinosa.''


Član 2.


U članu 38. u prvom redu iza riječi ''upisa'' dodaju se riječi: ''izuzev dioničkog društva''.


Član 3.


U članu 48. stav 2. iza riječi ''upisa'' dodaju se riječi: ''izuzev dioničkog društva''.


Član 4.


U članu 63. stav 3. tačka 2. iza riječi ''upisa'' dodaju se riječi: ''izuzev dioničkog društva''.


Član 5.


Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 649/2001
18. decembra 2001. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.