Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', br. 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


U R E D B U

O PODSTICAJNIM MJERAMA ZA
UPOŠLJAVANJE U 2002. GODINI


Članak 1.


Ovom uredbom propisuje se plaćanje poreza na plaću i doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje od neuposlenosti iz i na plaću za osobe koje se upošljavaju sukladno odredbama ove uredbe kod poslodavca, izuzev djelatnosti trgovine i ugostiteljstva, kao i osobe kojima poslodavac omogući osposobljavanje i uvođenje u posao, te prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za deficitarna zanimanja, izuzev osoba koje se upošljavaju u organima uprave i drugim korisnicima proračuna.


Članak 2.


Za osobe prijavljene na Zavod za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Zavod) sa kojima poslodavac zasnuje radni odnos na neodređeno vrijeme bez otkaza na tri godine poslodavcu se daju slijedeće olakšice:

- poslodavac je u potpunosti oslobođen plaćanja obveza na plaće iz
članka 1. ove uredbe za osobe koje na listi nezaposlenih kod Zavoda
posao čekaju od tri do šest mjeseci, za prvih šest mjeseci uposlenja;
- poslodavac plaća 30% obveza iz članka 1. ove uredbe u naredna tri
mjeseca uposlenja (VII, VIII i IX mjesec);
- poslodavac plaća 60% obveza iz članka 1. ove uredbe u naredna tri
mjeseca uposlenja (X, XI i XII mjesec).


Članak 3.


Po isteku perioda od godine dana poslodavac plaća porez na plaću i doprinose iz i na plaću sukladno odredbama Zakona o porezu na plaću (''Službene novine Federacije BiH'', br. 26/96, 27/97, 12/98, 54/00, 16/01) i odredbama Zakona o doprinosima (''Službene novine Federacije BiH'', br. 35/98, 54/00 i 16/01), u punom iznosu.


Članak 4.


Sredstva za plaćanje doprinosa iz i na plaću iz članka 1. ove uredbe osiguravaju se iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu.


Članak 5.


Poslodavac je obvezan vršiti obračun plaće zajedno sa obvezama na specifikaciji za odgovarajući mjesec za osobe iz članka 1. ove uredbe i isplatu neto plaće.
Specifikaciju ovjerenu od ovlaštene osobe za obavljanje platnog prometa, uz ugovor o radu podnosi nadležnim nositeljima osiguranja.


Članak 6.


Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe donijet će naputak o plaćanu doprinosa iz ove uredbe, vođenju registra korisnika i potrebnoj dokumentaciji.


Članak 7.


Ova uredba stupa na snagu danom objave u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 640/2001
10. prosinca 2001. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.