Na osnovu člana 19. stav 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', br. 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


U R E D B U

O PODSTICAJNIM MJERAMA ZA
ZAPOŠLJAVANJE U 2002. GODINI


Član 1.


Ovom uredbom propisuje se plaćanje poreza na plaću i doprinosa za penzijsko
i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti iz i na plaću za osobe koje se zapošljavaju u skladu sa odredbama ove uredbe kod poslodavca, izuzev djelatnosti trgovine i ugostiteljstva, kao i osobe kojima poslodavac omogući osposobljavanje i uvođenje u posao, te prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za deficitarna zanimanja, izuzev osoba koje se zapošljavaju u organima uprave i drugim korisnicima budžeta.


Član 2.


Za osobe prijavljene na Zavod za zapošljavanje (u daljem tekstu: Zavod) sa kojima poslodavac zasnuje radni odnos na neodređeno vrijeme bez otkaza na tri godine poslodavcu se daju slijedeće olakšice:

- poslodavac je u potpunosti oslobođen plaćanja obaveza na plaće iz
člana 1. ove uredbe za lica koje na listi nezaposlenih kod Zavoda
posao čekaju od tri do šest mjeseci, za prvih šest mjeseci zaposlenja;
- poslodavac plaća 30% obaveza iz člana 1. ove uredbe u naredna tri
mjeseca zaposlenja (VII, VIII i IX mjesec);
- poslodavac plaća 60% obaveza iz člana 1. ove uredbe u naredna tri
mjeseca zaposlenja (X, XI i XII mjesec).


Član 3.


Po isteku perioda od godine dana poslodavac plaća porez na plaću i doprinose iz i na plaću sukladno odredbama Zakona o porezu na plaću (''Službene novine Federacije BiH'', br. 26/96, 27/97, 12/98, 54/00, 16/01) i odredbama Zakona o doprinosima (''Službene novine Federacije BiH'', br. 35/98, 54/00 i 16/01), u punom iznosu.


Član 4.


Sredstva za plaćanje doprinosa iz i na plaću iz člana 1. ove uredbe osiguravaju se iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu.


Član 5.


Poslodavac je obavezan vršiti obračun plaće zajedno sa obavezama na specifikaciji za odgovarajući mjesec za lica iz člana 1. ove uredbe i isplatu neto plaće.
Specifikaciju ovjerenu od ovlaštene osobe za obavljanje platnog prometa, uz ugovor o radu podnosi nadležnim nositeljima osiguranja.


Član 6.


Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe donijet će uputstvo o plaćanju doprinosa iz ove uredbe, vođenju registra korisnika i potrebnoj dokumentaciji.


Član 7.


Ova uredba stupa na snagu danom objave u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 640/2001
10. decembra 2001. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.