Na temelju clanka 46. stavak 2. i clanka 59. stavak 1. Zakona o proracunima-budzetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Sluzbene novine Federacije BiH'', broj 20/98), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


U R E D B U
O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NACINU
RADA RIZNICE (TREZORA), O SISTEMU GLAVNE
KNJIGE RIZNICE (TREZORA) I NACINU VODJENJA
JEDINSTVENOG RACUNA RIZNICE (TREZORA)


Clanak 1.


U Uredbi o nacinu rada riznice (trezora), o sistemu glavne knjige riznice (trezora) i nacinu vodjenja jedinstvenog racuna riznice (trezora) (''Sluzbene novine Federacije BiH'', broj 23/00), u uvodu, rijeci: ''clanak 46.'' zamjenjuju se rijecima: ''stavak 2.''.


Clanak 2.


U clanku 2. tocka e) mijenja se i glasi:
''Jedinstveni racun riznice (trezora) (u daljnjem tekstu: JRR) je jedan ili vise racuna koji se drze u ime Federalnog ministarstva financija-Federalnog ministarstva finansija i kantonalnih ministarstava finansija u centralnoj banci Bosne i Hercegovine i na koje ce svi prihodi u ime Federacije i kantona biti primljeni i iz kojih ce se vrsiti sva placanja u ime Federacije i kantona.
JRR moze imati podracune.
Iza tocke m) dodaju se nove toc. n) i o) koje glase:
''n) Transakcijski racuni su bankovni racuni riznice (trezora) koji se drze u ime
Federalnog ministarstva financija-Federalnog ministarstva finansija i
kantonalnih ministarstava financija putem kojih se vrse svakodnevne
financijske transakcije proracunskih korisnika putem potvrda tih korisnika
i vrse transakcijska placanja.
Dnevna salda na ovim racunima prebacuju se svakodnevno na jedinstveni
racun riznice (trezora) u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine.
o) Racun u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine-Federalno ministarstvo
financija-Federalno ministarstvo finansija i kantonalna ministarstva financija
moraju otvoriti racun u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine radi
prihvatanja prihoda i plasiranja istih''.


Clanak 3.


Clanak 22. mijenja se i glasi:
''Glavnom knjigom riznice (trezora) upravljat ce Federalno ministarstvo, za transakcije federalnog proracuna i ministarstva financija kantona, preko svojih riznica (trezora). Glavna knjiga riznice (trezora) obuhvata knjige, glavnu knjigu i pomocne knjige korisnika proracuna (nadleznih ministarstava i proracunskih korisnika) za sve izvore prihoda i izdataka i sve promjene imovine, obaveza i izvora vlasnistva. Sve financijske transakcije koje se odnose na proracun kao i transakcije i poslovni dogadjaji koji nisu u svezi sa proracunom, (korisnici ostvaruju prihode prema clanku 14. stavak 2. Zakona) ce se evidentirati posredstvom glavne knjige riznice (trezora) ukljucujuci i transakcije koje se odnose na zaduzenje i programe financirane iz inozemne ili domace pomoci.


Clanak 4.


Clan 23. mijenja se i glasi:
''Nadlezna ministarstva i proracunski korisnici su obvezni voditi pomocne knjige (koje ce ciniti sastavni dio Sistema glavne knjige riznice (trezora) za sve transakcije i dogadjaje, odnosno imovinu i obveze koje se na njih odnose, sukladno odredbama Uredbe o racunovodstvu proracuna-budzeta Federacije Bosne i Hercegovine.
Transakcije i poslovni dogadjaji u pomocnim knjigama nadleznog ministarstva ili proracunskog korisnika moraju u svakom momentu biti u skladu sa sadrzajima i iznosima transakcija i poslovnih dogadjaja Sistema glavne knjige riznice (trezora).
Ako nadlezno ministarstvo i drugi proracunski korisnici ostvaruju prihode prema clanku 14. stavak 2. Zakona, iznosi transakcija i poslovnih dogadjaja po ovom osnovu moraju biti evidentirani u Sistemu glavne knjige riznice''.


Clanak 5.


Clanak 24. i 25. brisu se.


Clanak 6.


U clanku 26. stavku 1. iza rijeci ''otvoren'' dodaju se rijeci: ''u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine putem transakcijskih racuna otvorenih''.
U stavku 2. rijeci: ''se mogu'' zamjenjuju se rijecima: ''moraju se''.


Clanak 7.


U clanku 28., iza rijeci ''OOPP'' u razlicitim padezima dodaju se rijeci:
''Centralna banka Bosne i Hercegovine'', u odgovarajucem padezu.


Clanak 8.


Iza clanka 26. dodaju se novi cl. 26a. i 26b. koji glase:


''Clanak 26a.


Federalno ministarstvo i kantonalna ministarstva financija ce otvoriti njihov jedinstveni racun riznice (trezora) u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, gdje ce ici sve potvrde dobivene u ime Federacije BiH i kantona i iz kojeg ce se vrsiti sva placanja u ime Federacije i njenih institucija i u ime kantona.
Racun iz stavka 1. ovog clanka Federalno ministarstvo financija i kantonalna ministarstva financija duzna su otvoriti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.
Federalno ministarstvo i ministarstvo financija kantona ovlascuju se da otvore podracune iz clanka 2. ove uredbe samo u posebnim slucajevima.
Salda takvih racuna se smatraju i uknjizavaju kao integralni dio JRR.
JRR i njegovi podracuni se nalaze pod ekskluzivnim pravom Federalno ministarstva i kantonalnih ministarstava financija. Niti jedna druga osoba ili institucija nema pravo nad ovim racunima osim ako se odredi drugacije u generalnim i pojedinacnim naputcima datim od strane ministarstva financija.


Clanak 26b.


Federalno ministarstvo ce pripremiti sve potrebne postupke i odredbe za uspostavljanje JRR sistema. Kada JRR sistem postane efektivan, svi individualni racuni proracunskih institucija ce biti zatvoreni, a njihova salda prebacena na JRR''.


Clanak 9.


Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Sluzbenim novinama Federacije BiH''.


V broj 377/2001
26. srpnja 2001. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.