Na osnovu clana 46. stav 2. i clana 59. stav 1. Zakona o proracunima-budzetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Sluzbene novine Federacije BiH'', broj 20/98), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


U R E D B U
O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NACINU
RADA RIZNICE (TREZORA), O SISTEMU GLAVNE
KNJIGE RIZNICE (TREZORA) I NACINU VODJENJA
JEDINSTVENOG RACUNA RIZNICE (TREZORA)


Clan 1.


U Uredbi o nacinu rada riznice (trezora), o sistemu glavne knjige riznice (trezora) i nacinu vodjenja jedinstvenog racuna riznice (trezora) (''Sluzbene novine Federacije BiH'', broj 23/00), u uvodu, rijeci: ''clan 46.'' zamjenjuju se rijecima: ''stav 2.''.


Clan 2.


U clanu 2. tacka e) mijenja se i glasi:
''Jedinstveni racun riznice (trezora) (u daljem tekstu: JRR) je jedan ili vise racuna koji se drze u ime Federalnog ministarstva financija-Federalnog ministarstva finansija i kantonalnih ministarstava finansija u centralnoj banci Bosne i Hercegovine i na koje ce svi prihodi u ime Federacije i kantona biti primljeni i iz kojih ce se vrsiti sva placanja u ime Federacije i kantona.
JRR moze imati podracune.
Iza tacke m) dodaju se nove tac. n) i o) koje glase:
''n) Transakcijski racuni su bankovni racuni riznice (trezora) koji se drze u ime
Federalnog ministarstva financija-Federalnog ministarstva finansija i
kantonalnih ministarstava finansija putem kojih se vrse svakodnevne
finansijske transakcije budzetskih korisnika putem potvrda tih korisnika
i vrse transakcijska placanja.
Dnevna salda na ovim racunima prebacuju se svakodnevno na jedinstveni
racun riznice (trezora) u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine.
o) Racun u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine-Federalno ministarstvo
financija-Federalno ministarstvo finansija i kantonalna ministarstva finansija
moraju otvoriti racun u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine radi
prihvatanja prihoda i plasiranja istih''.


Clan 3.


Clan 22. mijenja se i glasi:
''Glavnom knjigom riznice (trezora) upravljat ce Federalno ministarstvo, za transakcije federalnog budzeta i ministarstva finansija kantona, preko svojih riznica (trezora). Glavna knjiga riznice (trezora) obuhvata knjige, glavnu knjigu i pomocne knjige korisnika budzeta (nadleznih ministarstava i budzeta korisnika) za sve izvore prihoda i izdataka i sve promjene imovine, obaveza i izvora vlasnistva. Sve finansijske transakcije koje se odnose na budzet kao i transakcije i poslovni dogadjaji koji nisu u vezi sa budzetom, (korisnici ostvaruju prihode prema clanu 14. stav 2. Zakona) ce se evidentirati posredstvom glavne knjige riznice (trezora) ukljucujuci i transakcije koje se odnose na zaduzenje i programe finansirane iz inostrane ili domace pomoci.


Clan 4.


Clan 23. mijenja se i glasi:
''Nadlezna ministarstva i budzetski korisnici su obavezni voditi pomocne knjige (koje ce ciniti sastavni dio Sistema glavne knjige riznice (trezora) za sve transakcije i dogadjaje, odnosno imovinu i obaveze koje se na njih odnose, u skladu sa odredbama Uredbe o racunovodstvu proracuna-budzeta Federacije Bosne i Hercegovine.
Transakcije i poslovni dogadjaji u pomocnim knjigama nadleznog ministarstva ili budzetskog korisnika moraju u svakom momentu biti u skladu sa sadrzajima i iznosima transakcija i poslovnih dogadjaja Sistema glavne knjige riznice (trezora).
Ako nadlezno ministarstvo i drugi budzetski korisnici ostvaruju prihode prema clanu 14. stav 2. Zakona, iznosi transakcija i poslovnih dogadjaja po ovom osnovu moraju biti evidentirani u Sistemu glavne knjige riznice''.


Clan 5.


Clan 24. i 25. brisu se.


Clan 6.


U clanu 26. stav 1. iza rijeci ''otvoren'' dodaju se rijeci: ''u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine putem transakcijskih racuna otvorenih''.
U stavu 2. rijeci: ''se mogu'' zamjenjuju se rijecima: ''moraju se''.


Clan 7.


U clanu 28., iza rijeci ''OOPP'' u razlicitim padezima dodaju se rijeci:
''Centralna banka Bosne i Hercegovine'', u odgovarajucem padezu.


Clan 8.


Iza clana 26. dodaju se novi cl. 26a. i 26b. koji glase:


"Clan 26a.


Federalno ministarstvo i kantonalna ministarstva finansija ce otvoriti njihov jedinstveni racun riznice (trezora) u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, gdje ce ici sve potvrde dobivene u ime Federacije BiH i kantona i iz kojeg ce se vrsiti sva placanja u ime Federacije i njenih institucija i u ime kantona.
Racun iz stava 1. ovog clana Federalno ministarstvo i kantonalna ministarstva finansija duzna su otvoriti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.
Federalno ministarstvo i ministarstvo finansija kantona ovlascuju se da otvore podracune iz clana 2. ove uredbe samo u posebnim slucajevima.
Salda takvih racuna se smatraju i uknjizavaju kao integralni dio JRR.
JRR i njegovi podracuni se nalaze pod ekskluzivnim pravom Federalno ministarstva i kantonalnih ministarstava finansija. Niti jedna druga osoba ili institucija nema pravo nad ovim racunima osim ako se odredi drugacije u generalnim i pojedinacnim naputstvima datim od strane ministarstva finansija.


Clan 26b.


Federalno ministarstvo ce pripremiti sve potrebne postupke i odredbe za uspostavljanje JRR sistema. Kada JRR sistem postane efektivan, svi individualni racuni budzetskih institucija ce biti zatvoreni, a njihova salda prebacena na JRR''.


Clan 9.


Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Sluzbenim novinama Federacije BiH''.


V broj 377/2001
26. jula 2001. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.