Na temelju clanka 19. stavka 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (''Sluzbene novine Federacije BiH'', br. 1/94 i 8/95), u svezi sa clankom 99. st. 2. i 3. Zakona o upravi u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Sluzbene novine Federacije BiH'', broj 28/97), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


U R E D B U
O OSNUTKU ODJELJENJA ZA PITANJA BORACA I INVALIDA OBRAMBENO OSLOBODILACKOG
RATA - ODJELJENJA ZA PITANJA BRANITELJAI INVALIDA DOMOVINSKOG RATA BRCKO DISTRIKT
BOSNE I HERCEGOVINE


Clanak 1.


Ovom uredbom se ustrojava Odjeljenje za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilackog rata - Odjeljenje za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata Distrikt Brcko Bosne i Hercegovine, (u daljnjem tekstu: Odjeljenje) odredjuje njegove nadleznosti, sjediste, nacin financiranja i sustavnosti, nadzor nad njegovim radom i druga pitanja od znacaja za rad Odjeljenja.


Clanak 2.


Odjeljenje je temeljna organizaciona jedinka Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilackog rata Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo).
Sjediste Odjeljenja je u mjestu Brka - Brcko Distrikt Bosne i Hercegovine.


Clanak 3.


Odjeljenje ima slijedeci djelokrug rada:
- upravno rjesavanje i odlucivanje u prvostupnjevnom postupku
o temeljnim pravima vojnih invalida i clanova obitelji poginulih branitelja;
- priprema prijedloge o nacinu rjesavanja o pravima na izuzetno
materijalno osiguranje;
- pruza pravnu i drugu pomoc korisnicima skrbi;
- izvrsava rjesenje o pravima korisnika doneseno u prvostupnjenom i drugostupnjevnom postupku;
- priprema predracun sredstava za isplatu invalidnina i izuzetnog materijalnog osiguranja;
- vodi recunovodstvene i knjigovodstvene poslove;
- vodi propisane evidencije i o tome izdaje uvjerenja;
- obavlja i druge poslove od interesa za korisnike skrbi.


Clanak 4.


Unutarnja organizacija Odjeljenja blize ce se urediti Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji Federalnog ministarstva.


Clanak 5.


Radom Odjeljenja rukovodi nacelnik Odjeljenja kojeg postavlja Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilackog rata - Federalni ministar za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata.
Odjeljenje ima 7 sluzbenika ukljucujuci i nacelnika.


Clanak 6.


Odjeljenje je duzno svaka 3 mjeseca podnijeti izvjesce o svom radu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine putem Federalnog ministarstva.


Clanak 7.


Sredstva za rad Odjeljenja osiguravaju se iz Proracuna Federacije Bosne i Hercegovine.


Clanak 8.


Nadzor nad radom Odjeljenja vrsi Federalno ministarstvo.


Clanak 9.


Danom stupanja na snagu ove uredbe preuzimaju se sluzbenici i pismohrana administracija Brka koja je arbitraznom odlukom usla u teritiriju Brcko Distrikt
BiH. Sluzbenici iz stavka 1. ovog clanka ce se rasporediti na poslove i zadace sukladno sa aktom iz clanka 5. ove uredbe. Sluzbenici koji ne budeu rasporednjeni stavice se na raspolaganje skladno zakonom.


Clanak 10.


Odjeljenje ce prestati sa radom nakon donosenja akta o sistematizaciji radnih mjesta i propisa o Proracunu Brcko Distrikta BiH, o cemu ce Vlada Federacije donijeti odgovarajuce akte sukladno sa Memorandumom o implemantaciji obveza iz konacne arbitrazne odluke za Brcko i posebnim sporazumima.


Clanak 11.


Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u ''Sluzbenim novinama Federacije BiH''.


V broj 367/2001
srpnja 2001. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v. r.