Na osnovu clana 19. stav 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (''Sluzbene novine Federacije BiH'', br. 1/94 i 8/95), u vezi sa clanom 99. st. 2. i 3. Zakona o upravi u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Sluzbene novine Federacije BiH'', broj 28/07), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


U R E D B U
O OSNIVANJU ODJELJENJA ZA PITANJA BORACA I INVALIDA OBRAMBENO OSLOBODILACKOG
RATA - ODJELJENJA ZA PITANJA BRANITELJAI INVALIDA DOMOVINSKOG RATA BRCKO DISTRIKT
BOSNE I HERCEGOVINE


Clan 1.


Ovom uredbom se osniva Odjeljenje za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilackog rata - Odjeljenje za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata Distrikt Brcko Bosne i Hercegovine, (u daljem tekstu: Odjeljenje) odredjuje njegova nadleznost, sjediste, nacin finansiranja i organizovanja, nadzor nad njegovim radom i druga pitanja od znacaja za rad Odjeljenja.


Clan 2.


Odjeljenje je osnovna organizaciona jedinica Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilackog rata - Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (u daljem tekstu: Federalno ministarstvo).
Sjediste Odjeljenja je u mjestu Brka - Brcko Distrikt Bosne i Hercegovine.


Clanak 3.


Odjeljenje ima slijedeci djelokrug rada:
- upravno rjesavanje i odlucivanje u prvostepenom postupku
o osnovnim pravima vojnih invalida i clanova porodica poginulih boraca;
- priprema prijedloge o nacinu rjesavanja o pravima na izuzetno
materijalno obezbjedjenje;
- pruza pravnu i drugu pomoc korisnicima boracko-invalidske zastite;
- izvrsava rjesenje o pravima korisnika doneseno u prvostepenom i drugostepenom postupku;
- priprema predracun sredstava za isplatu invalidnina i izuzetnog materijalnog obezbjedjenja;
- vodi recunovodstvene i knjigovodstvene poslove;
- vodi propisane evidencije i o tome izdaje uvjerenja;
- obavlja i druge poslove od interesa za korisnike boracko-invalidske zastite.


Clan 4.


Unutrasnja organizacija Odjeljenja blize ce se urediti Pravilnikom o unutrasnjoj organizaciji Federalnog ministarstva.


Clan 5.


Radom Odjeljenja rukovodi nacelnik Odjeljenja kojeg postavlja Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilackog rata - Federalni ministar za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata.
Odjeljenje ima 7 sluzbenika ukljucujuci i nacelnika.


Clan 6.


Odjeljenje je duzno svaka 3 mjeseca podnijeti izvjestaj o svom radu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine putem Federalnog ministarstva.


Clan 7.


Sredstva za rad Odjeljenja osiguravaju se iz Budzeta Federacije Bosne i Hercegovine.


Clan 8.


Nadzor nad radom Odjeljenja vrsi Federalno ministarstvo.


Clan 9.


Danom stupanja na snagu ove uredbe preuzimaju se sluzbenici i arhiva administracija Brka koja je arbitraznom odlukom usla u teritiriju Brcko Distrikt
BiH. Sluzbenici iz stava 1. ovog clana ce se rasporediti na poslove i zadatke u skladu sa aktom iz clana 5. ove uredbe. Sluzbenici koji ne budeu rasporednjeni stavice se na raspolaganje u skladu sa zakonom.


Clan 10.


Odjeljenje ce prestati sa radom nakon donosenja akta o sistematizaciji radnih mjesta i propisa o Budzetu Brcko Distrikta BiH, o cemu ce Vlada Federacije donijeti odgovarajuce akte u skladu sa Memorandumom o implemantaciji obaveza iz konacne arbitrazne odluke za Brcko i posebnim sporazumima.


Clan 11.


Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Sluzbenim novinama Federacije BiH''.


V broj 367/2001
jula 2001. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s. r.