Koristeci se ovlastenjima koja su mi data clanom V Aneksa 10 (Sporazum o civlnoj implementaciji Mirovnog ugovora) Opceg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini prema kojem je Visoki predstavnik konacni autoritet u zemlji u pogledu tumacenja gore pomenutog Sporazuma o civilnoj implementaciji Mirovnog ugovora; i posebno uzevsi u obzir clan II 1. (d) istog Sporazuma prema kojem Visoki predstavnik "pomaze, kada Visoki predstavnik to ocijeni neophodnim, u rjesavanju svih problema koji se pojave u vezi sa civilnom implementacijom";
Pozivajuci se na stav XI 2. Zakljucaka Konferencije za implementaciju mira odrzane u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine, u kojima je Vijece za implementaciju mira pozdravilo namjeru Visokog predstavnika da iskoristi svoj konacni autoritet u zemlji u pogledu tumacenja Sporazuma o civilnoj implementaciji Mirovnog ugovora, kako bi pomogao u iznalazenju rjesenja za probleme u skladu sa gore navedenim "donosenjem obavezujucih odluka kada to ocijeni neophodnim", o odredjenim pitanjima, ukljucujuci i (prema podstau (c) staa XI.2) "druge mjere kojim se osigurava implementacija Mirovnog sporazuma na cijelom podrucju Bosne i Hercegovine i njenih entiteta";
Uzimajuci u obzir da se u Aneksu IV. 18. Madridske deklaracije Vijeca za implementaciju mira od 16. drcrembra 1998. godine navodi da "Vijece naglasava potrebu za boljim rukovodjenjem i punom transparentnoscu javnog financiranja", te da Vijece u Aneksu IV. 19. poziva Entitete da provedu "sveobuhvatnu reformu penzijskog i zdravstvenog sistema na principima efikasnosti, finansijske odrzivosti i maksimalnog obezbjedjenja privatnog ucesca";
Konstatirajuci da je u deklaraciji Vijeca za implementaciju mira, koje se sastalo u Briselu 23. i 24. maja 2000. godine, navodi da "Vijece poziva Visokog predstavnika da iskoristi svoje ovlasti u okvirima svoga mandata u cilju osiguranja pune i ubrzane implementacije Mirovnog sporazuma u svim njegovim civilnim sektorima, ukljucujuci i uklanjanje prepreka koje stoje na putu ekonomske reforme";
Konstatirajuci da se u Deklaraciji iz prethodnog stava navodi da su izvjesne ekonomske reforme od kriticnog znacaja, te da se u dijelu naslovljenom "Omogucavanje razvoja privatnog sektora" kaze da "Vijece poziva nadlezne organe da nastave sa opsirnom reformom poreskog i carinskog sistema... sistema socijalnog osiguranja... i neodrzivog birokratskog aparata na svim nivoima";
Uzimajuci u obzir ulogu vaznost i transparentnog Penzijsko-invalidskog fonda za gradjane Bosne i Hercegovine;
Osim toga, uzimajuci u obzir da bi se amandmanima na Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, izmedju ostalog, osigurale redovne isplate penzija, sprijecila akumulacija neisplacenih obaveza i izbjegla neodgovorna praksa proizvoljnog povecanja neodrzivih iznosa penzija;
S obzirom na cinjenicu da je Parlament Federacije odbio usvajanje ovih neophodnih amandmana.
Uzimajuci u obzir, imajuci na umu i konstatirajuci sve gore navedeno, ovim donosim slijedecu Odluku koja stupa na snagu odmah, na privremenoj osnovi, sve dok Parlament Federacije ne usvoji ovaj Zakon u odgovarajucoj formi bez ikakvih amandmana i uvjetnih klauzula uz tekst Zakona.


O D L U K A
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju objavljen u "Sluzbenim novinama Federacije BiH", broj 29/98 od 23. jula 1998. godine ovim se mijenja na sljedeci nacin.


Clan 1.


1. U clanu 32. nakon stava 1. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, dodaje se novi stav 2. koji glasi:
"Penzijski osnov iz stava 1. ovog clana utvrdjuje se na osnovu mjesecnog prosjeka placa koje je osiguranik ostvario u:
a) 2005. godini za 17 godina osiguranja;
b) 2006. godini za 19 godina osiguranja;
c) 2007. godini za 21 godinu osiguranja;
d) 2008. godini za 23 godine osiguranja;
e) 2009. godini za 25 godina osiguranja;
f) 2010. godini za 27 godina osiguranja;
g) 2011. godini za 29 godina osiguranja;
h) 2012. godini za 31 godinu osiguranja;
i) 2013. godini za 34 godine osiguranja;
j) 2014. godini za 37 godina osiguranja;
k) 2015. godini za 40 godina osiguranja."

2. Rijeci: "od 15 godina" u stavu 4. mijenjaju se rijecima: "od broja
godina osiguranja utvrdjenim u st. 1. i 2. ovog clana."
2. Raniji st. 2., 3. i 4. postaju st. 3., 4. i 5.


Clan 2.


1. Clan 50. stav 1. mijenja se i glasi:
"Starosna penzija se utvrdjuje u procentu od penzijskog osnova prema duzini penzijskog staza. Za dvadeset godina penzijskog staza ona iznosi 45% od penzijskog osnova. Za svaku daljnju navrsenu godinu povecava se na sljedeci nacin:

a) u 2001. godini za 1.90%;
b) u 2002. godini za 1.80%;
c) u 2003. godini za 1.70%;
d) u 2004. godini za 1.60%
e) u 2005. godini i u sljedecim godinama za 1.50%."

2. Nakon stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:
"Od 2005. godine starosna penzija ne moze iznositi vise od 75%
od penzijskog osnova."
3. Raniji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.


Clan 3.


1. U clanu 51. st. 1., 2. i 3. se mijenjaju i glase:
"Uskladjivanje penzija utvrdjenih u skladu sa odredbama ovog zakona vrsi se mjesecno, po potrebi, na osnovu sredstava dodijeljenih za isplatu penzija.
Ukoliko penzijska sredstva koja posjeduje nosilac osiguranja (u daljem tekstu: raspoloziva sredstva) nisu jednaka troskovima, sto podrazumijeva, administrativne troskove i penzije u iznosu utvrdjenom u skladu sa ovim zakonom za mjesec za koji se vrsi isplata penzija (u daljem tekstu: troskovi), vrsi se ponovni obracun penzija tako sto se iznos penzija za taj mjesec mnozi dolje utvrdjenim koeficijentom.
U slucaju da su raspoloziva sredstva manja od troskova, koeficijenti iz stava 2. ovog clana utvrdjuje se tako sto se sredstva potrebna za administrativne troskove i sredstva potrebna za isplatu svih penzija do minimalnog iznosa za taj mjesec oduzimaju od raspolozivih sredstava. Iznos potreban za isplatu minimalnog iznosa penzija svim penzionerima utvrdjuje se mnozenjem broja korisnika penzijskog osiguranja sa minimalnom penzijom. Iznos koji se dobije kada se administrativni troskovi i penzije do minimalnog iznosa oduzmu od raspolozivih sredstava za taj mjesec dijeli se iznosom potrebnim da se izvrsi isplata svim penzionerima u tom mjesecu, na osnovu penzije u iznosu utvrdjenom u skladu sa ovim zakonom, nakon oduzimanja administrativnih troskova i iznosa potrebnog za isplatu minimalnih penzija svim penzionerima.

2. Nakon stava 3. dodaju se novi stavovi 4., 5. i 6. koji glase:
"Kada su raspoloziva sredstva manja od troskova, sve penzije osim minimalne penzije mnoze se koeficijentom iz stava 3. ovog clana. Koeficijent se primjenjuje na razliku izmedju svake pojedine penzije u iznosu utvrdjenom u skladu sa ovim zakonom za mjesec za koji se vrsi isplata penzija i minimalnog iznosa penzije.
U slucaju da su raspoloziva sredstva veca od troskova, koeficijent iz stava 2. ovog clana utvrdjuje se oduzimanjem sredstava potrebnih za administrativne troskove od raspolozivih sredstava. Iznos koji se dobije oduzimanjem administrativnih troskova od raspolozivih sredstava dijeli se sa iznosom potrebnim da se izvrsi isplata svim penzionerima u tom mjesecu, na osnovu penzije u iznosu utvrdjenom u skladu sa ovim zakonom, nakon oduzimanja administrativnih troskova.
Kada su raspoloziva sredstva veca od troskova, koeficijent se odnosi na sve penzije. Svaka pojedina penzija utvrdjena u skladu sa ovim zakonom mnozi se sa koeficijentom iz stava 5. ovog clana.


Clan 4.


1. U clanu 54. stav 2. rijeci: "od 15 godina" se mijenjaju rijecima: "od broja godina staza osiguranja u skladu sa clanom 32. st. 1. i 2. ovog zakona".
2. U stavu 3. rijeci: "od 15 godina" se mijenjaju rijecima "od broja godina staza osiguranja u skladu sa clanom 32. st. 1. i 2. ovog zakona".


Clan 5.


1. U clanu 55. stav 1. rijeci: "odredjuje se u visini od 85% od penzijskog osnova" mijenjaju se rijecima "ne moze biti manja od iznosa starosne penzije za 40 godina penzijskog staza".


Clan 6.


1. Clan 56. se mijenja i dopunjuje tako da glasi:
"Invalidska penzija u slucaju invalidnosti prouzrokovane bolescu ili povredom van rada odredjuje se u procentu u zavisnosti od broja godina penzijskog staza i pokrivenosti radnog vijeka penzijskim stazom, i iznosi:


Navrseni penzijski Pokrivenost radnog Pokrivenost radnog staz (godina) vijeka penzijskim vijeka penzijskim stazom 3 i vise % stazom manje od 3 %

do 20 50 47 21 51,67 48.87 22 53,34 50,74 23 55,01 52,61 24 56,68 54,48 25 58,35 56,35 26 60,02 58,22 27 61,69 60,09 28 63,36 61,96 29 65,03 63,83 30 66,70 65,70 31 68,37 67,57 32 70,04 69,44 33 71,71 71,31 34 73,38 73,18
35 i vise 75 75

Invalidska penzija ne moze biti veca od 75% od penzijskog osnova."


Clan 7.


1. U clanu 58. rijeci "od 85%" se mijenjaju rijecima: "od 75%".


Clan 8.


1. U clanu 72. stav 1. poslije rijeci "ostvariti" rijeci "starosnu" se brisu, a poslije rijeci "osnova" dodaju se nove rijeci koje glase "ili osiguranicima koji su ostvarili starosnu penziju sa 40 godina penzijskog staza i invalidsku penziju sa 35 godina penzijskog staza".


Clan 9.


1. Poslije clana 72. dodaje se novi podnaslov 6.a. - Novcana naknada za fizicku onesposobljenost - kao cl. 72.a, 72.b, 72.c i 72.d, koji glase:
"6.a - Novcana naknada za fizicku onesposobljenost


Clan 72.a


1. Fizicka onesposobljenost postoji kada je osiguranik pretrpio gubitak, ozbiljnu povredu ili znacajnu onesposobljenost organa ili dijelova tijela što pogorsava prirodnu aktivnost organizma i zahtijeva veci napor za zadovoljavanje zivotnih potreba, bez obzira da li je na taj nacin prouzrokovana invalidnost ili ne.
2. Pravo na novcanu naknadu zbog fizicke onesposobljenosti stice osiguranik cije je fizicka onesposobljenost u iznosu od najmanje 30% nastala kao rezultat povrede na radu ili bolesti uzrokovane radom.
3. Vrste fizicke onesposobljenosti na osnovu koje se stice pravo na novcanu naknadu kao i procenat takve onesposobljenosti utvrdjuje se zakonom.


Clan 72.b


1. Osnova za novcanu naknadu za fizicku onesposobljenost je najnizi iznos penzije utvrdjen u skladu sa clanom 72, ovog zakona.
2. Novcana naknada za fizicku onesposobljenost se utvrdjuje prema procentu fizicke onesposobljenosti i izrazava se u odgovarajucem procentu od osnove, te iznosi:
Za fizicku Novcana naknada
onesposobljenost od Stepen izrazena kao
procenat od osnove


100% 1 60% 90% 2 54% 80% 3 48% 70% 4 42% 60% 5 36% 50% 6 30% 40% 7 24% 30% 8 18%

Clan 72.c


1. Osiguranik ima pravo na novcanu naknadu od momenta nastupanja fizicke onesposobljenosti ukoliko je zahtjev za naknadu podnesen u roku od sest mjeseci od dana nastupanja fizicke onesposobljenosti. Ako je zahtjev podnesen nakon isteka predvidjenog perioda, osiguranik ima pravo na novcanu naknadu od prvog dana u mjesecu nakon podnosenja zahtjeva kao i retroaktivno za sest mjeseci.


Clan 72.d


1. Ako je osiguranik za isti slucaj fizicke onesposobljenosti stekao pravo na novcanu naknadu i na osnovu ovog zakona i na osnovu drugih propisa, u tom slucaju moze po sopstvenom izboru koristiti bilo koji od ova dva osnova za naknadu."


Clan 10.


1. U clanu 128. stav 1. rijeci: "Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine" se mijenjaju rijecima "organizacija nadleznih za platni promet".


Clan 11.


1. Ovaj zakon se objavljuje bez odlaganja u Sluzbenim novinama Fedracije Bosne i Hercegovine i stupa na snagu nakon isteka perioda od 21 dana po objavljivanju.


Broj 57/00
12. novembra 2000. godine
Sarajevo

Visoki predstavnik
Wolfgang Petritsch, s. r.