ZAKON O AMNESTIJI

Clanak 1.


Ovim zakonom daje se oslobodenje od kaznenog gonjenja ili potpuno oslobodenje od izrecene kazne ili neizvrsenog dijela kazne (u daljnjem tekstu: amnestija) svim osobama koje su u periodu od 1. sijecnja 1991. godine do 22. prosinca 1995. godine ucinile bilo koje od kaznenih djela predvidenih u odgovarajucim kaznenim zakonima koji su se primjenjivali na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), osim kaznenih djela protiv covjecnosti i medunarodnog prava iz glave XVI preuzetog Krivicnog zakona SFRJ, kaznenih djela definiranih u Statutu Medunarodnog suda za bivsu Jugoslaviju, te kaznenih djela: ubistvo iz clanka 36., silovanje iz clanka 88., zatim djela protiv dostojanstva osobe i morala iz cl. 90., 91. i 92., te teski slucajevi razbojnicke krade ili razbojnistva iz clanka 151., kao i clanka 186. stavak 2., a u svezi sa clankom 182. Krivicnog zakona Republike Bosne i Hercegovine, ako je tim zakonom ili drugim odgovarajucim zakonom koji se primjenjivao na teritoriju Federacije predvideno kaznjavanje ovih osoba za to kazneno djelo.

Clanak 2.


Ako protiv osoba iz clanka 1. ovog zakona nije pokrenut kazneni postupak, postupak se nece ni pokrenuti, a ako je postupak u tijeku - obustavit ce se.
Ako je osobi iz clanka 1. ovog zakona pravomocno izrecena kazna zatvora, oslobodit ce se od izvrsenja te kazne u cjelini ili u dijelu koji nije izvrsen.

Clanak 3.


Rjesenje o primjeni amnestije donosi sud pred kojim je kazneni postupak u tijeku, odnosno koji je sudio u prvom stupnju, po sluzbenoj duznosti ili na prijedlog okrivljene, ili osudene osobe ili osobe koja u korist okrivljene osobe moze izjaviti zalbu.
Rjesenje iz stavka 1. ovog clanka sud je duzan donijeti u roku od tri dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno u roku od tri dana od prijema prijedloga.

Clanak 4.


Protiv rjesenja o primjeni amnestije zalbu mogu izjaviti tuzitelj,okrivljeni i njegov branitelj, osudeni i osoba koja u korist okrivljenog moze izjaviti zalbu u slucaju da je ona podnijela prijedlog za davanje amnestije.
Zalba protiv rjesenja o primjeni amnestije ne zadrzava izvrsenje rjesenja.

Clanak 5.


Ako se osoba na koju se odnosi rjesenje o primjeni amnestije, nalazi u pritvoru ili na izdrzavanju kazne zatvora, sud ce odrediti da se odmah pusti na slobodu.

Clanak 6.


Na dostavljanje pismena, racunanje rokova i postupak po zalbi odgovarajuce se primjenjuju odredbe Zakona o kaznenom postupku ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 43/98).

Clanak 7.


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".