Broj 16 - Utorak, 4.svibnja/maja 1999.

Na osnovu clana 5. Zakona o privatizaciji preduzeca ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 27/97 i 8/99), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donosi

UREDBU O DOPUNI UREDBE O REVIZIJI PRETHODNO IZVRSENE VLASNICKE TRANSFORMACIJE

Clan 1.

U Uredbi o reviziji prethodno izvrsene vlasnicke transformacije ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 1/98), u clanu 13. iza stava 3. dodaju se novi st. 4 i 5 koji glase:
"Kod preduzeca kod kojih do dana stupanja na snagu ove uredbe nije doneseno rjesenje o rezultatima revizije, revizijom ce se obuhvatiti i promjene u vrijednosti i vlasnickoj strukturi kapitala nakon 31. 12. 1997. godine. Pored knjigovodstvene vrije- dnosti i vlasnicke strukture kapitala po stanju na dan 31. 12. 1991. i 31. 12. 1997. godine, zapisnik o izvrsenoj reviziji i rjesenje o rezultatima revizije kod preduzeca iz ovog stava obavezno sadrze i podatke o knjigovodstvenoj vrijednosti i vlasnickoj strukturi kapitala po stanju na dan posljednjeg obracuna koji je sacinjen do momenta okoncanja revizije, a nalozi za ispravke se daju u odnosu na bilans stanja po tom obracunu.
Preduzeca kod kojih je prije dana stupanja na snagu ove uredbe doneseno rjesenje o rezultatima revizije i utvrdjena knjigovodstvena vrijednost i vlasnicka struktura kapitala po stanju na dan 31. 12. 1997. godine, sve promjene u vrijednosti i strukturi kapitala nakon 31. 12. 1997. godine duzna su obrazloziti u toku postupka pripreme i usvajanja pocetnog bilansa preduzeca".

Clan 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".

V broj 93/99
22. aprila 1999. godine
Sarajevo

Premijer
Edhem Bicakcic, s. r.