Broj 16 - Utorak, 4.svibnja/maja 1999.


Temeljem clanka 5. Zakona o privatizaciji poduzeca ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 27/97 i 8/99), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donosi

UREDBU O DOPUNI UREDBE O REVIZIJI PRETHODNO IZVRSENE VLASNICKE TRANSOFRMACIJE

Clanak 1.

U Uredbi o reviziji prethodno izvrsene vlasnicke transformacije ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 1/98), u clanku 13. iza stavka 3. dodaju se novi st. 4. i 5. koji glase:
"Kod poduzeca kod kojih do dana stupanja na snagu ove uredbe nije doneseno rjesenje o rezultatima revizije, revizijom ce se obuhvatiti i promjene u vrijednosti i vlasnickoj strukturi kapitala nakon 31. 12. 1997. godine. Pored knjigovodstvene vrijednosti i vlasnicke strukture kapitala po stanju na dan 31. 12. 1991. i 31. 12. 1997. godine, zapisnik o izvrsenoj reviziji i rjesenje o rezultatima revizije kod poduzeca iz ovog stava obvezno sadrze i podatke o knjigovodstvenoj vrijednosti i vlasnickoj strukturi kapitala po stanju na dan posljednjeg obracuna koji je sacinjen do momenta okoncanja revizije, a nalozi za ispravke se daju u odnosu na bilancu stanja po tom obracunu.
Poduzeca kod kojih je prije dana stupanja na snagu ove uredbe doneseno rjesenje o rezultatima revizije i utvrdjena knjigovodstvena vrijednost i vlasnicka struktura kapitala po stanju na dan 31. 12. 1997. godine, sve promjene u vrijednosti i strukturi kapitala nakon 31. 12. 1997. godine duzna su obrazloziti u toku postupka pripreme i usvajanja pocetne bilance poduzeca".

Clanak 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".

V broj 93/99
22. travnja 1999. godine
Sarajevo

Premijer
Edhem Bicakcic, v. r.