Broj 10 - Utorak, 16. ozujka/marta 1999.

Na temelju clanka 141. stavak 1. Zakona o izvrsenju kaznenih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 44/98), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog federalnog ministra pravde, donosi

UREDBU O OZNAKI I ZNACKI, UNIFORMI, SLUZBENIM ZVANJIMA I OZNAKAMA ZVANJA ZATVORSKE POLICIJE-STRAZE I BOJI I OZNACI VOZILA FEDERALNIH USTANOVA ZA IZVRSENJEKAZNE ZATVORA

I - OPCA ODREDBA

Clanak 1.

Ovom uredbom propisuju se oznaka i znacka, uniforma, boja i dijelovi uniforme, sluzbena zvanja i uvjeti za sticanje sluzbenih zvanja i oznake sluzbenih zvanja pripadnika zatvorske policije-straze (u daljnjem tekstu: straza), kao i boja, oznaka i oprema vozila federalnih ustanova za izvrsenje kazne zatvora (u daljnjem tekstu: ustanove).

II - OZNAKA I ZNACKA STRAZE

Clanak 2.

Oznaka straze je stitastog oblika, visine 110 i sirine 90 mm ciji se gornji dio zavrsava pod kutom od 120 stupnjeva.
Oznaka se nalazi na podlozi boje uniforme, oivicena s unutarnje strane izvezenom trakom zlatnozute boje sirine 5 mm, na gornjem dijelu u polukruznom obliku u tri reda izvezen je zlatnozutom bojom natpis "Zatvorska policija-straza".
U donjoj polovini oznake izvezen je crvenom bojom na svjetlo sivoj podlozi prozor s resetkama koji ima stitasti oblik. Gornja polovina prozora predstavlja izlazece sunce cije se zrake sire prema krajevima prozora, a na ivici sunca je crvena polukruzna crta sirine trake koja oznacava ivicu prozora.

Clanak 3.

Znacka straze je od metala s istim sadrzajem i bojama kao i oznaka iz clanka 2. ove uredbe, umanjena proporcionalno na dimenzije visine 55 i sirine 35 mm. Znacka straze nosi se na koznoj i zimskoj jakni.

III - UNIFORMA STRAZE

Clanak 4.

Boja uniforme i carapa straze je tamnosiva, broj 416 iz kataloga 15227 "Livtex", a kosulje i pulovera siva broj: 425 istog kataloga.

Clanak 5.

Uniforma straze je zimska i ljetna.

Clanak 6.

Zimska uniforma sastoji se od: kape (beretke), kratke jakne, hlaca, kosulje dugih rukava, kravate, pulovera na "V" izrez, kozne jakne, dubokih cipela, carapa, kaisa za hlace i koznih rukavica. Za zene strazare zimska uniforma sastoji se, pored dijelova iz stavka 1. ovog clanka i od suknje-hlaca (bermuda), hulahop carapa, zenskih cizama i torbice.

Clanak 7.

Ljetna uniforma sastoji se od: kape (beretke), kratke jakne, hlaca, kosulje kratkih rukava, plitkih cipela, carapa, kaisa za hlace i kisnog ogrtaca. Za zene strazare ljetna uniforma sastoji se pored dijelova iz stavka 1. ovog clanka i od suknje-hlaca (bermuda), hulahop carapa i torbice.

Clanak 8.

Dopunski dijelovi uniforme su: zimska jakna sa uloskom, siroki opasac s koricama za pistolj, dodatni okviri za municiju, dzepna lampa, nosac za palicu i za sredstva za vezivanje, znacka straze i sportska oprema.

Clanak 9.

Oznaka straze nosi se na desnom rukavu, a grb Federacije na lijevom rukavu uniforme sa strane, iznad lakta. Velicina grba Federacije odgovara velicini oznake straze iz clanka 2. ove uredbe. Oznake sluzbenih zvanja nose se na prsima iznad gornjeg lijevog dzepa jakne i dzepa kosulje.

Clanak 10.

Na kapi-beretki se nalazi grb Federacije na metalnoj podlozi visine 35 i sirine 25 mm.

Clanak 11.

Federalni ministar pravde ce u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe donijeti pravilnik kojim ce se blize propisati uniforma i dijelove uniforme, rokove trajanja uniforme i njenih dijelova, sukladno ovoj uredbi.

IV - SLUZBENA ZVANJA STRAZARA

Clanak 12.

Sluzbena zvanja strazara odredjuju se prema stupnju strucne spreme, vrsti i slozenosti poslova i radnom iskustvu.

Clanak 13.

Sluzbena zvanja strazara mogu biti osnovna i posebna. Osnovno sluzbeno zvanje utvrdjuje se pravilnikom o unutarnjoj organizaciji ustanove, a posebno sluzbeno zvanje odredjuje se rjesenjem.

Clanak 14.

Osnovna sluzbena zvanja u strazi su:
strazar - za osobe sa srednjom strucnom spremom,
nadzornik straze - za osobe sa visom strucnom spremom i
zapovjednik straze - za osobe sa visokom strucnom spremom.


Clanak 15.

Posebna sluzbena zvanja straze su:
za strazara: stariji strazar i stariji strazar prve klase,
za nadzornika straze: stariji nadzornik straze i stariji nadzornik straze prve klase,
zapovjednik straze je, po pravilu, pomocnik ravnatelja ustanove.

V - OZNAKE SLUZBENIH ZVANJA

Clanak 16.

Oznaka sluzbenog zvanja strazara izradjuje se na podlozi boje uniforme velicine 60x40 mm, s tim sto je:
za strazara oznaka oivicena trakom srebrenaste boje sirine 3 mm, a u sredini vodoravna traka srebrenaste boje sirine 5 mm i duzine 40mm;
za starijeg strazara oznaka je ista kao za strazara, samo s dvije trake istih dimenzija;
za starijeg strazara prve klase oznaka je ista kao za strazara, samo s tri trake istih dimenzija;
za nadzornika straze podloga za oznaku je oivicena zlatnozutom trakom sirine 3 mm, a u sredini je vodoravna traka zlatnozute boje sirine 5 mm i duzine 40 mm;
za starijeg nadzornika straze oznaka je ista kao za nadzornika s tim sto je dodana jos jedna traka sirine 5 mm;
za starijeg nadzornika straze prve klase oznaka je kao za nadzornika straze s tim sto su dodane dvije trake sirine 5 mm;
za zapovjednika straze oznaka je kao i za nadzornika straze, s tim sto ima dvije trake od kojih je prva vodoravna zlatnozuta traka sirine 15 mm i duzine 40 mm, a druga sirine 5 mm i duzine 40 mm.

Clanak 17.

Sluzbeno zvanje strazara stjece osoba koja ima srednju skolsku spremu i polozen strucni ispit za zvanje strazara, kao i osoba iz clanka 140. Zakona o izvrsenju krivicnih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Clanak 18.

Sluzbeno zvanje nadzornika straze stjece osoba koja ima zavrsenu visu skolsku spremu i polozen strucni ispit za zvanje nadzornika straze.

Clanak 19.

Sluzbeno zvanje zapovjednika straze stjece osoba koja ima zavrsenu visoku strucnu spremu i polozen strucni ispit za zvanje zapovjednika straze.

Clanak 20.

Posebna sluzbena zvanja straze iz clanka 15. ove uredbe stjecu se na nacin i pod uvjetima propisanim za posebna sluzbena zvanja sluzbenika federalnih organa uprave utvrdjena u Zakonu o radnim odnosima i placama sluzbenika organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Clanak 21.

Sluzbena zvanja straze stecena po ranijim propisima i polozen strucni ispit za ova zvanja do stupanja na snagu ove uredbe priznaju se kao zvanja utvrdjena ovom uredbom.

VI - BOJA, OZNAKA I OPREMA VOZILA USTANOVA

Clanak 22.

Vozila ustanova u kojima se prijevoze osobe lisene slobode obojena su bijelom bojom i trakom boje uniforme straze od prednjih farova do stop-svjetla sirine 200 mm.

Clanak 23.

Vozila ustanova nose oznaku iz clanka 2. ove uredbe na vratima vozaca i suvozaca (naljepnica ili crtez) visine 380 i sirine 285 mm.

Clanak 24.

Vozila iz clanka 22. ove uredbe opremljena su:
ugradjenim rotacionim svjetlima plave boje;
ugradjenim uredjajem za davanje zvucnih signala razlicitih tonova; i
ugradjenim uredjajem za radio-komunikacije na poseb-nom kanalu.

Clanak 25.

Vozila iz clanka 22. ove uredbe imaju prednost u prometu i posebnu brigu prometne policije.

VII - PRIJELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 26.

Oblik i sadrzaj oznake straze i oznake sluzbenih zvanja strazara utvrdjena su na obrascu br. 1. i 2., koji se nalaze u prilogu ove uredbe i cine njen sastavni dio.

Clanak 27.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje primjena svih propisa kojim je uredjena materija predvidjena ovom uredbom, a koji se primjenjuju na teritoriju Federacije do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Clanak 28.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".

Broj 71/99
4. veljace 1999. godine
Sarajevo
Premijer
Edhem Bicakcic, v.


Prilog 1.
Prilog 2.