Broj 5 - Ponedjeljak, 15. februara/veljace 1999.

Na temelju clanka 19. stavak 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBU O DOPUNI UREDBE O UVJETIMA KOJE JE PODUZECE ODNOSNO DRUGA PRAVNA OSOBA DUZNA ISPUNJAVATI GLEDE BROJA UPOSLENIH DJELATNIKA U SVEZI OBAVLJANJA REGISTRIRANE DJELATNOSTI

Clanak 1.

U Uredbi o uvjetima koje je poduzece odnosno druga pravna osoba duzna ispunjavati glede broja uposlenih djelatnika u svezi obavljanja registrirane djelatnosti ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 15/98), iza clanka 6. dodaje se novi clanak 6a. koji glasi:
"Clanak 6a. Novcanom kaznom od 500,00 KM do 5.000,00 KM kaznit ce se za prekrsaj poduzece odnosno druga pravna osoba koja pocne obavljati djelatnosti za koju je registrirana, a ne ispunjava uvjete u pogledu najmanjeg broja uposlenih djelatnika iz clanka 3. ove uredbe.
Novcanom kaznom od 200,00 KM do 1.000,00 KM kaznit ce se odgovorna osoba u poduzecu odnosno drugoj pravnoj osobi za prekrsaj iz stavka 1. ovog clanka."

Clanak 2.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".

V broj 36/99
4. veljace 1999. godine
Sarajevo

Premijer
Edhem Bicakcic, v. r.