Broj 5 - Ponedjeljak, 15. februara/veljace 1999.


Na osnovu clana 19. stav 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBU O DOPUNI UREDBE O USLOVIMA KOJE JE PREDUZECE ODNOSNO DRUGO PRAVNO LICE DUZNO DA ISPUNJAVA U POGLEDU BROJA ZAPOSLENIH RADNIKA RADI OBAVLJANJA REGISTROVANE DJELATNOSTI

Clan 1.

U Uredbi o uslovima koje je preduzece odnosno drugo pravno lice duzno da ispunjava u pogledu broja zaposlenih radnika radi obavljanja registrovane djelatnosti ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 15/98), iza clana 6. dodaje se novi clan 6a. koji glasi:

"Clan 6a. Novcanom kaznom od 500,00 KM do 5.000,00 KM kaznit ce se za prekrsaj preduzece odnosno drugo pravno lice koje pocne obavljanje djelatnosti za koju je registrovano, a ne ispunjava uvjete u pogledu najmanjeg broja zaposlenih radnika iz clana 3. ove uredbe.
Novcanom kaznom od 200,00 KM do 1.000,00 KM kaznit ce se odgovorno lice u preduzecu odnosno drugom pravnom licu za prekrsaj iz stava 1. ovog clana."

Clan 2.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".

V broj 36/99
4. februara 1999. godine
Sarajevo

Premijer
Edhem Bicakcic, s. r.