Broj 49 - Petak, 10. decembra/prosinca 1999.

Temeljem clanka 4. Zakona o privatizaciji poduzeca ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 27/97 i 8/99) na prijedlog Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBU O DOPUNI UREDBE O METODOLOGIJI ZA PRIPREMU PROGRAMA I IZRADU POCETNE BILANCE PODUZECA ZA PRIVATIZACIJU

Clanak 1.

U Uredbi o metodologiji za pripremu programa i izradu pocetne bilance poduzeca za privatizaciju ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 10/98 i 26/98) u clanku 20. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. , koji glasi:
"Mjerodavna agencija nece donijeti rjesenje o odbijanju programa, ako poduzece nije u mogucnosti dostaviti dokumentacijski temelj iz clanka 18. tocka 7) ove uredbe, s tim da se postupak dokazivanja vlasnistava mora zavrsiti do okoncanja privatizacije poduzeca".

Clanak 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".

V broj 249/99
2. prosinca 1999. godine
Sarajevo

Premijer
Edhem Bicakcic, v. r.