Broj 3 - Utorak, 2. februara/veljace 1999.

Na temelju clanka 117. stavak 3. Zakona o upravi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 28/97), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBU O UREDU ZA SURADNJU I ZASTUPANJE PRED KOMISIJOM ZA LJUDSKA PRAVA

Clanak 1.

Ovom uredbom osniva se Ured za suradnju i zastupanje pred Komisijom za ljudska prava (u daljnjem tekstu: Ured za suradnju i zastupanje) kao samostalna strucna sluzba Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada); uredjuje djelokrug, osnove unutarnjeg ustrojstva Ureda za suradnju i zastupanje; polozaj, ovlasti i odgovornosti predstojnika koji rukovodi Uredom za suradnju i zastupanje.

Clanak 2.

Ured za suradnju i zastupanje pruza sve relevantne informacije Komisiji za ljudska prava osnovanoj Aneksom 6. Opceg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Aneks 6) i s njom u potpunosti suradjuje, vrsi poslove zastupanja Federacije Bosne i Hercegovine pred Domom za ljudska prava (u daljnjem tekstu: Dom) i Ombudsmanom za ljudska prava za Bosnu i Hercegovinu (u daljnjem tekstu: Ombudsman) kao dijelovima Komisije za ljudska prava; stara se o provodjenju odluka Doma za ljudska prava i preporuka Ombudsmana koje se odnose na Federaciju Bosne i Hercegovine, te vrsi i druge poslove u cilju realiziranja Aneksa 6. od strane Federacije Bosne i Hercegovine kao Strane ugovornice Aneksa 6.
Poslove iz stavka 1. ovog clanka, Ured za suradnju i zastupanje, vrsi sukladno Ustavu, zakonu i Pravilima procedure pred Domom i Pravilima procedure pred Ombudsmanom.
U ostvarivanju svoje funkcije Ured za suradnju i zastupanje ostvaruje suradnju sa slicnim institucijama Republike Srpske i drzave Bosne i Hercegovine.

Clanak 3.

Ured za suradnju i zastupanje u vrsenju svoje funkcije ostvaruje suradnju s organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine, zupanija, gradova i opcina, poduzecima (drustvima) i drugim pravnim osobama na zakonom propisani nacin.

Clanak 4.

Sjediste Ureda za suradnju i zastupanje je u Sarajevu.

Clanak 5.

Sredstva za rad Ureda za suradnju i zastupanje osiguravaju se u Proracunu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Proracun), a rasporedjivanje sredstava vrsi se po propisu koji vazi za federalna tijela uprave.

Clanak 6.

Uredom za suradnju i zastupanje rukovodi predstojnik koji ima zamjenika.
Predstojnika i zamjenika predstojnika Ureda za suradnju i zastupanje postavlja i razrjesava Vlada na usaglasen prijedlog premijera i zamjenika premijera.
Predstojnik i zamjenik predstojnika ne mogu biti iz istog konstutivnog naroda.
Predstojnik i zamjenik predstojnika za svoj rad odgovaraju Vladi.

Clanak 7.

Zamjenik predstojnika Ureda za suradnju i zastupanje zamjenjuje predstojnika u slucaju njegove ili sprijecenosti za rad i pomaze predstojniku u radu.

Clanak 8.

Unutarnje ustrojstvo Ureda za suradnju i zastupanje uredjuje se aktom o unutarnjem ustrojstvu. Akt o unutarnjem ustrojstvu donosi predstojnik uz suglasnost zamjenika predstojnika. Na usuglasen prijedlog akta o unutarnjem ustrojstvu iz stavka 1. ovog clanka, suglasnost daje Vlada.
Akt o unutarnjem ustrojstvu Ureda za suradnju i zastupanje donijet ce se u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Clanak 9.

U Uredu za suradnju i zastupanje se moze sukladno aktu o unutarnjem ustrojstvu postavljati pomocnici i savjetnici.

Clanak 10.

Pomocnika predstojnika postavlja i razrjesava Vlada na usuglasen prijedlog predstojnika i zamjenika predstojnika.

Clanak 11.

Ured za suradnju i zastupanje pocinje s radom postavljenjem predstojnika.

Clanak 12.

Predstojnik Ureda za suradnju i zastupanje glede rukovodjenja Uredom za suradnju i zastupanje ima prava i duznosti rukovoditelja federalnog tijela uprave.

Clanak 13.

Ured za suradnju i zastupanje ima pecat koji izdaje organ sukladno zakonu.

Clanak 14.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da vazi Uredba o Uredu za suradnju i zastupanje pred Komisijom za ljudska prava ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 46/98).

Clanak 15.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".

V broj 24/99
18. sijecnja 1999. godine
Sarajevo

Premijer
Edhem Bicakcic, v. r.