Broj 49 - Petak, 10. decembra/prosinca 1999.


Na osnovu clana 4. Zakona o privatizaciji preduzeca ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 27/97 i 8/99) na prijedlog Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBUO DOPUNI UREDBE O METODOLOGIJI ZA PRIPREMU PROGRAMA I IZRADU POCETNOG BILANSA PREDUZECA ZA PRIVATIZACIJU

Clan 1.

U Uredbi o metodologiji za pripremu programa i izradu pocetnog bilansa preduzeca za privatizaciju ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 10/98 i 26/98) u clanu 20. iza stava 3. dodaje se novi stav 4. , koji glasi:
"Nadlezna agencija nece donijeti rjesenje o odbijanju programa, ako preduzece nije u mogucnosti dostaviti dokumentacionu osnovu iz clana 18. tacka 7) ove uredbe, s tim da se postupak dokazivanja vlasnistava mora zavrsiti do okoncanja privatizacije preduzeca".

Clan 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".

V broj 249/99
2. decembra 1999. godine
Sarajevo

Premijer
Edhem Bicakcic, s. r.