Broj 45 - Utorak, 9. novembra/studenog 1999.

Na temelju clanka 174. stavak 4. Zakona o obrani Federacije Bosne i Hercegovine ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 15/96), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBU O ORGANIZIRANJU SLUZBE ZA RADIOLOSKO-KEMIJSKU I BIOLOSKU ZASTITU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Clanak 1.

U Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zavod za javno zdravstvo) organizira se Sluzba za radiolosko-kemijsku i biolosku zastitu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: RKB sluzba).

Clanak 2.

Zadace RKB sluzbe su: izvidjanje (detekcija, identificiranje i obiljezavanje kontaminiranog prostora), dozimetrijska kontrola i laboratorijska obrada i utvrdjivanje nalaza prikupljenih uzoraka, u ratu ili u slucaju izravne ratne opasnosti, odnosno u izvanrednim okolnostima i za vrijeme elementarne i druge nepogode, na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine.

Clanak 3.

Zadace RKB sluzba obavlja u ekipama od po tri pripadnika, i to:
Ekipa za radiolosko izvidjanje;
Ekipa za kemijsko izvidjanje;
Ekipa za biolosko izvidjanje;
RKB laboratorij.

Clanak 4.

Direktor Zavoda za javno zdravstvo je odgovoran za organiziranje i rad RKB sluzbe.

Clanak 5.

Zadace iz clanka 2. ove uredbe Zavod za javno zdravstvo izvrsava kao svoju redovitu djelatnost koju prilagodjava potrebama zastite i spasavanja od RKB opasnosti i djelovanja u odredjenim okolnostima.

Clanak 6.

Za izvrsenje zadaca iz clanka 2. ove uredbe Federalno ministarstvo obrane-Federalno ministarstvo odbrane ce Zavodu za javno zdravstvo dati na koristenje odgovarajucu opremu i materijalno-tehnicka sredstva.
Nacin i uvjeti koristenja opreme i materijalno-tehnickih sredstava iz stavka 1. ovog clanka, te druga pitanja od znacaja za potpuno, kvalitetno i blagovremeno izvrsenje zadaca RKB sluzbe uredit ce se ugovorom izmedju Zavoda za javno zdravstvo i Federalnog ministarstva obrane - Federalnog ministarstva odbrane, u suradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva.

Clanak 7.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od objavljivanja u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".
Broj 230/99
21. listopada 1999. godine
Sarajevo
Premijer
Edhem Bicakcic, v. r.