Broj 45 - Utorak, 9. novembra/studenog 1999.

Na osnovu clana 174. stav 4. Zakona o odbrani Federacije Bosne i Hercegovine ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 15/96), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBU O ORGANIZOVANJU SLUZBE ZA RADIOLOSKO-HEMIJSKU I BIOLOSKU ZASTITU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Clan 1.

U Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zavod za javno zdravstvo) organizuje se Sluzba za radiolosko-hemijsku i biolosku zastitu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: RHB sluzba).

Clan 2.

Zadaci RHB sluzbe su: izvidjanje (detekcija, identifikacija i obiljezavanje kontaminiranog prostora), dozimetrijska kontrola i laboratorijska obrada i utvrdjivanje nalaza prikupljenih uzoraka, u ratu ili u slucaju neposredne ratne opasnosti, odnosno u vanrednim okolnostima i za vrijeme elementarne i druge nepogode, na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine.

Clan 3.

Zadatke RHB sluzba obavlja u ekipama od po tri pripadnika, i to:
Ekipa za radiolosko izvidjanje;
Ekipa za hemijsko izvidjanje;
Ekipa za biolosko izvidjanje;
RHB laboratorij.

Clan 4.

Direktor Zavoda za javno zdravstvo je odgovoran za organizovanje i rad RHB sluzbe.

Clan 5.

Zadatke iz clana 2. ove uredbe Zavod za javno zdravstvo izvrsava kao svoju redovnu djelatnost koju prilagodjava potrebama zastite i spasavanja od RHB opasnosti i djelovanja u odredjenim okolnostima.

Clan 6.

Za izvrsenje zadataka iz clana 2. ove uredbe Federalno ministarstvo odbrane-Federalno ministarstvo obrane ce Zavodu za javno zdravstvo dati na koristenje odgovarajucu opremu i materijalno-tehnicka sredstva. Nacin i uvjeti koriscenja opreme i materijalno-tehnickih sredstava iz stava 1. ovog clana, te druga pitanja od znacaja za potpuno, kvalitetno i blagovremeno izvrsenje zadataka RHB sluzbe uredit ce se ugovorom izmedju Zavoda za javno zdravstvo i Federalnog ministarstva odbrane-Federalnog ministarstva obrane, u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva.

Clan 7.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od objavljivanja u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".

Broj 230/99
21. oktobra 1999. godine
Sarajevo
Premijer
Edhem Bicakcic, s. r.