Broj 45 - Utorak, 9. novembra/studenog 1999.

Na osnovu clana 19. stav 1. a u vezi sa clanom 21. stav 1. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBU O OSNIVANJU UREDA ZA RJESAVANJE STATUSNIH PITANJA RASELJENIH OSOBA-PROGNANIKA I IZBJEGLICA SA PODRUCJA REPUBLIKE SRPSKE

Clan 1.

Ovom uredbom osnivaju se Uredi i Odjeljenja Ureda za rjesavanje statusnih pitanja i raseljenih osoba-prognanika i izbjeglica sa podrucja Republike Srpske (u daljem tekstu: Ured i Odjeljenja), uredjuje sastav, nadleznost, nadzor nad njihovim radom i nacin njihovog rada.

Clan 2.

Poslove iz ove uredbe obavljat ce Uredi i Odjeljenja za opcine koje se u cjelini ili djelimicno nalaze na teritoriji Republike Srpske, i to:
1. Ured opcine Banja Luka sa sjedistem na podrucju Jajca,
2. Ured opcine Bijeljina sa sjedistem na podrucju Tuzle,
3. Ured opcine Bileca sa sjedistem na podrucju Sarajeva,
4. Ured opcine Bosanski Brod sa sjedistem na podrucju Odzaka,
5. Ured opcine Bosanska Dubica sa sjedistem na podrucju Sanskog Mosta,
6. Ured opcine Bosanska Gradiska sa sjedistem na podrucju Jajca,
7. Ured opcine Bosanska Kostajnica sa sjedistem u Bosanskoj Krupi,
8. Ured opcine Bosanski Novi sa sjedistem u Sanskom Mostu,
9. Ured opcine Bosanski Samac sa sjedistem na podrucju Domaljevac Samac,
10. Ured opcine Bratunac sa sjedistem na podrucju Tuzle,
11. Ured opcine Cajnice sa sjedistem na podrucju Sarajeva,
12. Ured opcine Celinac sa sjedistem na podrucju Sanskog Mosta,
13. Ured opcine Derventa sa sjedistem na podrucju Odzaka,
14. Ured opcine Doboj sa sjedistem na podrucju Odzaka,
15. Ured opcine Foca (Srbinje) sa sjedistem na podrucju Sarajeva,
16. Ured opcine Gacko sa sjedistem na podrucju Mostara,
17. Ured opcine Han-Pijesak sa sjedistem na podrucju Sarajeva,
18. Ured opcine Kalinovik sa sjedistem na podrucju Sarajeva,
19. Ured opcine Kopaci (Gorazde) sa sjedistem na podrucju Gorazda,
20. Ured opcine Kotor-Varos sa sjedistem na podrucju Jajca,
21. Ured opcine Laktasi sa sjedistem na podrucju Jajca,
22. Ured opcine Lopare (Koraj) sa sjedistem na podrucju Celica,
23. Ured opcine Ljubinje sa sjedistem na podrucju Mostara,
24. Ured opcine Modrica sa sjedistem na podrucju Odzaka,
25. Ured opcine Mrkonjic Grad sa sjedistem na podrucju Odzaka,
26. Ured opcine Nevesinje sa sjedistem na podrucju Mostara,
27. Ured opcine Osmaci (Kalesija) sa sjedistem na podrucju Kalesije,
28. Ured opcine Prijedor sa sjedistem na podrucju Sanskog Mosta,
29. Ured opcine Prnjavor sa sjedistem na podrucju Bosanskog Petrovca,
30. Ured opcine Rogatica sa sjedistem na podrucju Sarajeva,
31. Ured opcine Rudo sa sjedistem na podrucju Sarajeva,
32. Ured opcine Skender-Vakuf sa sjedistem na podrucju Travnika,
33. Ured opcine Sokolac sa sjedistem na podrucju Visokog,
34. Ured opcine Srbac sa sjedistem na podrucju Sanskog Mosta,
35. Ured opcine Srebrenica sa sjedistem na podrucju Tuzle,
36. Ured opcine Sekovici sa sjedistem na podrucju Zivinica,
37. Ured opcine Sipovo sa sjedistem na podrucju Zenice,
38. Ured opcine Teslic sa sjedistem na podrucju Zepca,
39. Ured opcine Trebinje sa sjedistem na podrucju Sarajeva,
40. Ured opcine Ugljevik sa sjedistem na podrucju Tuzle,
41. Ured opcine Visegrad sa sjedistem na podrucju Sarajeva,
42. Ured opcine Vlasenica sa sjedistem na podrucju Tuzle,
43. Ured opcine Vukosavlje (Odzak) sa sjedistem na podrucju Gradacca,
44. Ured opcine Zvornik sa sjedistem na podrucju Tuzle,
45. Ured opcine Zepa sa sjedistem na podrucju Sarajeva.
Za opcine iz stava 1. ovog clana, ciji se veci broj raseljenih-prognanih osoba nalazi na drugom podrucju, van predvidjenog sjedista Ureda, formiraju se Odjeljenja ureda, i to:
1. Odjeljenje ureda opcine Banja Luka na podrucju Sanskog Mosta,
2. Odjeljenje ureda opcine Banja Luka na podrucju Zenice,
3. Odjeljenje ureda opcine Bijeljina (Janja) na podrucju Tuzle,
4. Odjeljenje ureda opcine Bosanski Brod na podrucju Sarajeva,
5. Odjeljenje ureda opcine Bosanska Gadiska na podrucju Bosanskog Petrovca,
6. Odjeljenje ureda opcine Bosanski Samac na podrucju Gradacca,
7. Odjeljenje ureda opcine Bratunac na podrucju Sarajeva (Ilidza i Ilijas),
8. Odjeljenje ureda opcine Derventa na podrucju Sarajeva,
9. Odjeljenje ureda opcine Doboj na podrucju Doboj Istoka,
10. Odjeljenje ureda opcine Doboj na podrucju Doboj Jug,
11. Odjeljenje ureda opcine Kotor-Varos na podrucju Tra-vnika,
12. Odjeljenje ureda opcine Laktasi na podrucju Sanskog Mosta,
13. Odjeljenje ureda opcine Modrica na podrucju Gradacca,
14. Odjeljenje ureda opcine Mrkonjic-Grad na podrucju Ze-nice,
15. Odjeljenje ureda opcine Prijedor na podrucju Jajca,
16. Odjeljenje ureda opcine Srebrenica na podrucju Sarajeva,
17. Odjeljenje ureda opcine Srebrenica na podrucju Zavido-vica,
18. Odjeljenje ureda opcine Teslic (Komusina) na podrucju Tesnja,
19. Odjeljenje ureda opcine Vlasenica na podrucju Sarajeva,
20. Odjeljenje ureda opcine Zvornik na podrucju Sarajeva.
Ukoliko se ustanovi da sjediste Ureda ili Odjeljenja ureda nema uvjeta za rad u mjestu predvidjenom st. 1. i 2. ovog clana sekretar Ureda, odnosno Odjeljenje moze, uz saglasnost Federalnog ministarstva socijalne politike, raseljenih osoba i izbjeglica, odrediti drugo sjediste u Federaciji BiH.

Clan 3.

Federalni ministar za socijalnu politiku, raseljene osobe i izbjeglice u saradnji sa zamjenikom, rjesenjem ce postaviti sekretara, zamjenika i clanove Ureda i Odjeljenja. Ured moze imati do pet clanova s tim da sastav odgovara nacionalnom sastavu prognanog stanovnistva opcine za cije se podrucje osniva Ured po popisu stanovnistva iz 1991. godine. Uredom rukovodi sekretar koji moze imati zamjenika. Zamjenik, u pravilu, rukovodi Odjeljenjem.
Ured ima pecat koji izdaje nadlezni organ i svoj ziroracun.

Clan 4.

Pecat Ureda, odnosno Odjeljenje ima oblik kruga, a sadrzi tekst: Ured Opcine (navesti opcinu u Republici Srpskoj) za rijesavanje statusnih pitanja raseljenih osoba-prognanika i izbjeglica sa sjedistem u (navesti opcinu u Federaciji BiH), koji se ispisuje u istom koncentricnom krugu.
Pecat iz stava 1. ovog clana ima precnik 70 mm s tim da Ured i Odjeljenje mogu imati i manji pecat za potvrdjivanje finansijskih i drugih dokumenata.

Clan 5.

Uredi vrse sljedece poslove:
a) vode evidenciju o svim raseljenim-prognanim i izbjeglim osobama sa podrucja opcine za koju je Ured i Odjeljenje osnovano, kao i evidenciju o osobama koje su izrazile zelju za povratkom na podrucju sa kojeg su raseljeni, odnosno izbjegli;
b) poduzimaju sve potrebne radnje za slobodan povratak raseljenih-prognanih i izbjeglih osoba;
c) na zahtjev gradjana pribavljaju od nadleznih tijela Republike Srpske, odredjena dokumenta koja se odnose na statusna pitanja tih gradjana, kao sto su: izvodi iz maticnih knjiga, uvjerenja o skolovanju, uvjerenja po osnovu radnog odnosa, uvjerenja po osnovu sudskih i upravnih postupaka, kao i uvjerenja iz kaznene evidencije, radne knjizice, prepise sudskih odluka i upravnih akata (rjesenja, zemljisno-knjizni izvodi, kopije katastarskog plana i dr.);
d) na zahtjev gradjana izdaje potvrde o cinjenicama kojima raspolaze na osnovu vlastite evidencije koja se ustrojava u smislu odredaba ovog clana, ukoliko ta dokumenta nije moguce pribaviti u odnosnoj opcini u Republici Srpskoj;
e) izrada programa organiziranog djelovanja prognanicke zajednice u privremenim prebivalistima;
f) predstavlja potrebe prognanicke zajednice za zivot u privremenim prebivalistima kao i potrebe za siguran i odrziv povratak, te pronalazenje mogucnosti za realizaciju tih potreba;
g) zastita prava raseljenih-prognanih osoba i izbjeglica do povratka u Republiku Srpsku;
h) aktivnosti vezane za pripremu i izvedbu projekta povratka u Republiku Srpsku;
i) pomoc izabranim odbornicima i izvrsnim duznosnicima u radu Skupstine opcine u Republici Srpskoj, a za koji je Ured, odnosno Odjeljenje osnovano;
j) planiranje i usmjeravanje kadrova za ucesce u izvrsnim i drugim organima vlasti u Republici Srpskoj;
k) organiziranje posjeta i obiljezavanje vaznih datuma iz blize i dalje proslosti domicilne opcine u Republici Srpskoj;
l) koordinacija i pomoc u radu sa nevladinim organizacijama;
m) rad sa omladinom i pomoc u organiziranju kulturnih, sportskih i drugih aktivnosti;
n) saradnja sa drzavnim i medjunarodnim organizacijama koje se bave istrazivanjem ratnih zlocina, genocida i urbicida;
o) aktivnosti na ekshumaciji ubijenih i dostojno sahranjivanje, kao i trajno obljezavanje mjesta stradanja;
p) obavljanje i drugih poslova od interesa raseljenog-prognanog i izbjeglog stanovnistva, u skladu sa zakonom, a do povratka i zazivljavanja zajednickih organa vlasti.
Evidencije iz stava 1. ovog clana vode se u slobodnim tablicama ili putem racunara, a sadrze osobne podatke za raseljene-prognane i izbjegle gradjane (ime, prezime, ime jednog roditelja, datum i mjesto rodjenja, jedinstveni maticni broj gradjanina i nacionalnost), mjesto iz kojeg je prognan i clanove porodicnog domacinstva.
U izvrsavanju poslova iz stava 1. ovog clana Uredi i odjeljenja su duzni saradjivati sa Federalnim ministarstvom socijalne politike, raseljenih osoba i izbjeglica i Federalnim ministarstvom pravde kao i nadleznim ministarstvom za izbjegle i raseljene osobe u kantonima i sa medjunarodnim tijelima koja se bave slicnim poslovima.
Dokumenta iz stava 1. ovog clana Uredi i Odjeljenja pribavljaju na pismeni zahtjev zainteresirane osobe. Zahtjev mora da sadrzi osobne podatke osobe za koju se trazi dokument i to: ime, prezime, ime jednog roditelja, datum i mjesto rodjenja, jedinstveni maticni broj gradjanina, nacionalnost i naziv opcine na teritoriji Republike Srpske kod koje se vodi evidencija o tim podacima.
Na osnovu primljenog zahtjeva od gradjanina, Ured, odnosno Odjeljenje se pismeno obraca nadleznom organu Republike Srpske u opcini kod koje se vodi evidencija o trazenom dokumentu i po prijemu trazenog dokumenta isti se urucuje podnositelju zahtjeva.

Clan 6.

Uredi, odnosno Odjeljenja su duzni svaka tri mjeseca podnijeti pismeni izvjestaj o svom radu Vladi Federacije BiH putem Federalnog ministarstva pravde i Federalnog ministarstva socijalne politike, raseljenih osoba i izbjeglica.

Clan 7.

Clanovi Ureda, odnosno Odjeljenja koji obavljaju poslove iz clana 4. ove uredbe imaju pravo na novcanu potporu.

Clan 8.

Sredstva za rad Ureda, odnosno Odjeljenja osiguravaju se iz budzeta Federacije Bosne i Hercegovine.

Clan 9.

Nadzor nad radom Ureda i Odjeljenja u pitanjima koja se odnose na izdavanje javnih isprava iz clana 4. ove uredbe vrsi Federalno ministarastvo pravde, a o ostalim pitanjima Federalno ministarstvo socijalne politike raseljenih osoba i izbjeglica.

Clan 10.


Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje funkcioniranje dosadasnjih Predsjednistava i Povjerenstva koja su bila obrazovana za podrucja za koja se osnivaju Uredi, odnosno Odjeljenja predvidjena ovom uredbom.

Clan 11.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje i primjena Uredbe za rjesavanje statusnih pitanja izbjeglica i raseljenih osoba sa podrucja Republike Srpske V broj 111/97 od 3. jula 1997. godine ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 15/97).

Clan 12.


Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".
V broj 225/99
14. oktobra/listopada 1999. godine
Sarajevo
Premijer
Edhem Bicakcic, s. r.