Broj 45 - Utorak, 9. novembra/studenog 1999.

Na temelju clanka 19. stavak 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 8/95 i 1/99), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBUO UPISU U JAVNE KNJIGE NEKRETNINA I PRAVA NA NEKRETNINAMA U POSTUPKU PRIVATIZACIJE

Clanak 1.

Izrazi navedeni u ovoj uredbi znace:
javne knjige
zemljisne knjige po Zakonu o zemljisnim knjigama iz 1931. godine i katastarske knjige po Zakonu o premjeru i katastru nekretnina ("Sluzbeni list SRBiH", br. 22/84, 12/87, 29/90 i "Sluzbeni list RBiH", br. 4/93 i 13/94),
nekretnine koje se privatiziraju
nekretnine i dijelovi nekretnina koje se privatiziraju po Zakonu o privatizaciji poduzeca ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 27/99 i 8/99) i Zakonu o privatizaciji banaka ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 12/98),
predlagac
organ zaduzen za pripremu programa privatizacije u smislu cl. 4. i 10. Zakona o privatizaciji poduzeca odnosno cl. 3. i 6. Zakona o privatizaciji banaka,
ured za vodjenje javnih knjiga
zemljisno-knjizni ured opcinskog suda nadlezan za vodjenje zemljisnih knjiga po Zakonu o zemljisnim knjigama iz 1931. godine i katastarska sluzba nadlezna za vodjenje katastarskih knjiga po Zakonu o premjeru i katastru nekretnina ("Sluzbeni list SRBiH", br. 22/84, 12/87, 29/90 i "Sluzbeni list RBiH", br. 4/93 i 13/94).

Clanak 2.

Ovom uredbom uredjuje se upis nekretnina koje se privatiziraju, upis drzavne svojine na tim nekretninama, upis nositelja prava koristenja i raspolaganja tim nekretninama, kao i druga prava provodjenja programa privatizacije i njihovog uvodjenja u promet i iskoristavanje sukladno zakonu.
Pod upisom iz stavka 1. ovog clanka, smatra se uknjizba, predbiljezba ili zabiljezba u javnim knjigama nekretnina i prava vlasnistva na nekretninama radi pripreme provodjenja privatizacije kao i radi prijenosa prava vlasnistva na nekretninama u korist kupca u postupku privatizacije.

Clanak 3.

Upis prava vlasnistva - raspolaganja i koriscenja i drugih prava na nekretninama koje se privatiziraju vrsi se u zemljisnim knjigama ili katastru nekretnina (u daljnjem tekstu: javne knjige) u ovisnosti od toga da li su za podrucje na kojem se nekretnina nalazi, osnovane ili ne zemljisne knjige.

Clanak 4.

Upis nekretnina i prava vlasnistva na nekretninama koje se privatiziraju vrsi se uknjizbom tog prava u javnim knjigama za podrucje na kome se nalazi nekretnina. Ako su javne knjige neuredjene ili neazurne, tako da se ne moze izvrsiti uknjizba nekretnina i uknjizba prava vlasnistva na nekretninama, taj upis ce se vrsiti upisom zabiljezbe u javnim knjigama do uredjenja i azuriranja javnih knjiga. Ako za podrucje na kome se nalazi nekretnina nisu osnovane javne knjige ili su unistene a nisu obnovljene upis nekretnina i prava vlasnistva na nekretninama do osnivanja javnih knjiga vrsi se polaganjem isprava u nadlezni sud. Potvrda o zabiljezbi u smislu stavka 2. ovog clanka i potvrda o polaganju isprave u nadlezni sud u smislu stavka 3. ovog clanka, zajedno sa ispravama na koje se odnose, u postupku privatizacije zamijenjuju izvod iz javnih knjiga.

Clanak 5.

Upis nekretnina vrsi se po prijedlogu zainteresirane pravne osobe na temelju isprave podobne za upis prava vlasnistva - raspolaganja, koristenja i drugih prava.

Clanak 6.

Ako nekretnina ili njen dio koji pripada predlagacu upisa nije upisan u javnu knjigu, predlagac upisa duzan je u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe, podnijeti zahtjev sluzbama za upravu opcinskog nacelnika nadleznim za katastar, radi donosenja odgovarajuceg upravnog akta za upis nekretnine ili njenog dijela i prava na njima u javne knjige. U slucaju propustanja roka iz stavka 1. ovog clanka, zahtjev moze podnijeti kantonalna agencija za privatizaciju. Postupak po zahtjevu iz stavka 2. ovog clanka, smatra se zurnim i rjesenje se mora donijeti u roku od 30 dana od dana podnosenja zahtjeva.

Clanak 7.

Uz zahtjev za utvrdjivanje prava vlasnistva-raspolaganja, koriscenja i drugih prava na nekretnini ili dijelu nekretnine prilaze se:
zemljisno-knjizni izvadak ili izvod iz katastra nekretnina za zemljisno-knjizne cestice na koje se polaze pravo,
preslika katastarskog plana, za katastarske cestice na koje se polaze pravo,
upravni akti i drugi dokazi na temelju kojih se moze na nesumnjiv nacin utvrditi pravo vlasnistva-koriscenja i/ili raspolaganja podnositelja zahtjeva.

Clanak 8.

Sluzbe opcinskog nacelnika nadlezne za katastar, nakon provedenog postupka ce donijeti odgovarajuci upravni akt kojim ce identificirati nekretninu, konstatirati da se ona nalazi u drzavnom vlasnistvu i identificirati korisnika, te na osnovu toga odluciti o promjenama u katastarskom operatu i uplanjenju objekata, o upisu drzavnog vlasnistva nekretnina koje se privatiziraju i o brisanju tereta upisanih u javne knjige za te nekretnine izuzev tereta-prava trecih osoba zasnovanih sukladno Zakonu o vlasnicko-pravnim odnosima ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 6/98).

Clanak 9.

Ako sluzba za upravu opcinskog necelnika nadlezna za katastar, na temelju prezentiranih dokaza, ne moze na nesporan nacin da utvrdi pravo vlasnistva-raspolaganja i koriscenja podnositelja zahtjeva na nekretnini ili dijelu nekretnine, duzna je da u roku propisanom za donosenje rjesenja o utvrdjivanju prava odbaci zahtjev, a podnositelja zahtjeva uputi da utvrdjivanje prava ostvari pred nadleznim sudom.

Clanak 10.

Opcinski nacelnik moze formirati komisiju za vodjenje postupka i pripremu rjesenja o utvrdjivanju prava vlasnistva-raspolaganja i koriscenja na nekretninama koje se privatiziraju. Nadzor nad radom komisije iz stavka 1. ovog clanka, vrsit ce Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, kao drugostupanjski organ, te poduzimati odgovarajuce podsticajne mjere u cilju azurnog i zakonitog rjesavanja podnesenih zahtjeva.

Clanak 11.

Troskove postupka propisane ovom uredbom snosi podnositelj zahtjeva. Troskovi postupka moraju biti razumni i poticajni. Izdavanje rjesenja ne moze se uvjetovati prethodnim placanjem troskova postupka. Ako podnositelj zahtjeva ne plati troskove u roku od osam dana od dana dostavljanja zakljucka o troskovima postupka, troskove postupka duzna je da plati kantonalna agencija za privatizaciju u daljem roku od osam dana uz pravo refundiranja placenih troskova od podnositelja zahtjeva.

Clanak 12.

Zemljisno-knjizni ured nadleznog suda odnosno sluzba opcinskog nacelnika nadlezna za katastar nekretnina duzna je da po prijedlogu za upis nekretnine ili dijela nekretnine izvrsi upis u roku od osam dana od dana podnosenja prijedloga.

Clanak 13.

Federalni ministar prostornog uredjenja i okolisa ce u suradnji sa federalnim ministrom pravde i ravnateljem Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ove uredbe, donijeti instrukciju o nacinu sprovodjenja ove uredbe.

Clanak 14.


Za provodjenje ove uredbe, zaduzuje se Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Clanak 15.


Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da vazi Uredba o upisu u zemljisnim knjigama nekretnina kao dijelova imovine poduzeca u postupku privatizacije poduzeca ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 45/98).

Clanak 16.


Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".
V broj 231/99
21. listopada 1999. godine
Sarajevo
Premijer
Edhem Bicakcic, v. r.