Broj 44 - Subota, 30. listopada/oktobra 1999.

Na osnovu clana 3. stav 2. Zakona o utvrdjivanju i realizaciji potrazivanja gradjana u postupku privatizacije ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 27/97), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBU O OSTVARIVANJU POTRAZIVANJA LICA KOJA SU IMALA DEVIZNU STEDNJU U BANKAMA NA TERITORIJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, A NISU IMALA PREBIVALISTE NA TERITORIJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Clan 1.

Ovom uredbom uredjuje se realizacija potrazivanja gradjana koji su na dan 31. marta 1991. godine imali drzavljanstvo bivse Socijalisticke Republike Bosne i Hercegovine, a koji nisu imali prebivaliste na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine kao i drugih lica koja imaju devizna potrazivanja u bankama na teritoriju Federacije.

Clan 2.

Lice koje je bilo drzavljanin bivse SR Bosne i Hercegovine na dan 31. 3. 1991. godine i koje nije imalo prebivaliste na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine na taj datum, a koje je imalo staru deviznu stednju u bankama ili poslovnim jedinicama sa sjedistem na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine iznad 100,00 DEM, stice potrazivanje prema Federaciji Bosne i Hercegovine u iznosu koji je jednak stanju stednje na dan 31. 3. 1992. godine umanjenom za eventualne isplate od tog datuma.

Clan 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".

V broj 217/99
14. septembra 1999. godine
Sarajevo

Premijer
Edhem Bicakcic, s. r.