Broj 44 - Subota, 30. listopada/oktobra 1999.


Na temelju clanka 3. stavak 2. Zakona o utvrdjivanju i realizaciji trazbina gradjana u postupku privatizacije ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 27/97), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBU O OSTVARIVANJU TRAZBINA OSOBA KOJE SU IMALE DEVIZNU STEDNJU U BANKAMA NA TERITORIJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, A NISU IMALE PREBIVALISTE NA TERITORIJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Clanak 1.

Ovom uredbom uredjuje se realizacija trazbina gradjana koji su na dan 31. ozujka 1991. godine imali drzavljanstvo bivse Socijalisticke Republike Bosne i Hercegovine, a koji nisu imali prebivaliste na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine kao i drugih osoba koje imaju devizne trazbine u bankama na teritoriju Federacije.

Clanak 2.

Osoba koja je bila drzavljanin bivse SR Bosne i Hercegovine na dan 31. 3. 1991. godine i koja nije imala prebivaliste na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine na taj datum, a koja je imala staru deviznu stednju u bankama ili poslovnim jedinicama sa sjedistem na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine iznad 100,00 DEM, stice trazbinu prema Federaciji Bosne i Hercegovine u iznosu koji je jednak stanju stednje na dan 31. 3. 1992. godine umanjenom za eventualne isplate od tog datuma.

Clanak 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".

V broj 217/99
14. rujna 1999. godine
Sarajevo

Premijer
Edhem Bicakcic, v. r.